BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w roku 2013

                                              I N F O R M A C J A
                       z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
                       i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
                                         w roku 2013.
 
Uchwałą Nr XXI/199/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2012 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2013.
 
Plan i realizacja zadań w roku 2013.
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  - 96..068,38 zł.
Plan na zadania w 2013 roku                                                   - 97.000,00 zł.
Plan zrealizowany    ( 73,20%)                                                - 71.347,25 zł.
 
Lp.
Numer konta
Nazwa konta
Plan
Plan zrealizowany
1
130-851-85154-2490
Dotacja dla SP ZOZ w Morągu
20.000,00
20.000,00
 2
130-851-85154-2830
Dot.cel.-jedn. nienal.  sekt.f.p
20.000,00
20.000,00
 3
130-851-85154-4110
Przeciwdz. Alkohol. – składki ZUS
   1.064,00
    146,61
 4
130-851-85154-4120
Przeciwdz. Alkohol. – składki FP
    172,00
      8,82
 5
130-851-85154-4170
Przeciwdz. Alkohol. – wyn. bezosobowe
 8.764,00
 8.488,00
 6
130-851-85154-4210
Przeciwdz. Alkohol. -   zakupy
  4.000,00
  2.903,82
 7
130-851-85154-4300
Przeciwdz. Alkohol. – usługi pozostałe
35.300,00
17.540,00
 8
130-851-85154-4410
Przeciwdz. Alkohol.  -     delegacje
     500,00
       0,00
 9
130-851-85154-4610
Przeciwdz. Alkohol. – postęp. Sąd.
 3.200,00
 2 .260,00
 10     
130-851-85154-4700
Przeciwdz. Alkohol. – szkol. prac
  4.000,00        
         0,00
 
Razem:
 
 
 97.000,00
71.347,25
 
 
 
Opis realizacji zadań:
1. Dotacja dla szpitala w Morągu
    Zakup sprzętu medycznego  dla osób z uzależnieniami
    Kwota – 20.000,00
 
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych:
     Kwota – 20.000,00
     
 3.  Składki ZUS
      Kwota – 146,61
 
 4.  Składki FP
      Kwota – 8,82
 
 5. Wynagrodzenia bezosobowe:
          - wynagrodzenie członków GKRPA w Małdytach
          Kwota – 8.488,00
 
6. Zakupy:
         - zakup materiałów biurowych,
         - zakup materiałów na nagrody w konkursach profilaktycznych,
         - opłata za wyjazd dzieci z przedszkola
         - zakup nagród na Dzień Dziecka  (konkursy i rozgrywki sportowe)
           Kwota – 2.903,82
     
     7. Usługi pozostałe:    
         - wynagrodzenie psychologa za pracę w punkcie konsultacyjnym,
         - wynagrodzenie psychologa i psychiatry za opinie w temacie
            zależności alkoholowej,
        - programy i warsztaty profilaktyczne w szkołach i przedszkolu,
        - wynagrodzenie psychologa za zajęcia terapeutyczne w SP w Małdytach
           Kwota – 17.540,60
 
    8. delegacje:
        - podróże służbowe członków GKRPA w Małdytach,
          Nie było wypłat za delegacje.
  
   9. Postępowanie sądowe:
        -  opłata sądowa za złożenie wniosku przez GKRPA w Małdytach Sądu
           o przymusowe poddanie się leczeniu odwykowemu,
        - opłaty dla biegłych na zlecenie Sądu
          kwota –2.260,00
 
  10. Szkolenia:
        - szkolenia dla członków GKRPA
         Nie było finansowania szkoleń.
 
 
        Z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach:
1. Rozmowy konsultacyjne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.
2. Rozmowy profilaktyczne z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych motywujące                              
    do podjęcia leczenia odwykowego.
3. Kierowanie na badania psychiatryczne i psychologiczne w temacie zależności alkoholowej.
4. Kierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,
5. Kierowanie wniosków do sądu w celu wydania decyzji o przymusowe poddanie się
    badaniom psychiatrycznym i psychologicznym w temacie zależności alkoholowej
    oraz poddanie się leczeniu odwykowemu i nadzór kuratora osób, które dobrowolnie nie
    chcą poddać się leczeniu odwykowemu. 
 
     Uchwałą Rady Gminy w Małdytach Nr XXVII/275/2001 została określona liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Małdyty.
 
1. Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy):
    - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa – 30 punktów
    - powyżej 18% zawartości alkoholu                                     - 25 punktów
2. Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia):
   - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa )   - 10 punktów
   - powyżej 18% zawartości alkoholu                                          - 5 punktów
 
W omawianym okresie liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła:
1. Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)
    -  do 4,5% oraz na piwo                                                           - 27 punktów
    - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)   - 22 punktów
    - powyżej 18% zawartości alkoholu                                        - 17 punktów
2. Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia):
    - do 4,5% oraz na piwo                                                             - 4 punktów
    - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)    - 5 punktów
    - powyżej 18% zawartości alkoholu                                         - 4 punkty
Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo jest             poza limitem.
 
 
Sporządził:
Anna Czarnecka
Pełnomocnik Wójta
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Anna Czarnecka  (12.05.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (12.05.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (12.05.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (12.05.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7525398 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^