BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 w archiwum

 
 
 
 
 
UCHWAŁA    Nr XXI/199 /12
RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 19 grudnia  2012 r.
 
 
w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych na rok 2013
 
 
         Na podstawie art. 4` ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
§ 1
 Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Małdyty na rok 2013 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                          
 
 
 
 
                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                          Mirosława Rybska
                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     Załącznik Nr1 
                                                                                                                                                   do Uchwały Nr XXI/ 199/12
                                                                                                                                                   Rady Gminy Małdyty
                                                                                                                                                   z dnia 19.12.2012 r.                                                                                                                 
 
GMINNY     PROGRAM
 
PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA
 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 
 
 
Dla Gminy Małdyty
na rok 2013
 
 
 
 
 
WPROWADZENIE
 
    Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku  (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)  w art.4 ust. 1 stanowi, że: „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin”.
W szczególności zadania te obejmują:
     1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
     2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  pomocy prawnej  i psychospołecznej  a w szczególności ochrony przed  przemocą w rodzinie;
     3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania   narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie  pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania  dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych;
     4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,  służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5)     podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
    6)  wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie  centrów integracji społecznej.
 
    Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Gminny Program jest realizowany przez powołanego pełnomocnika Wójta, zatrudnionego w Urzędzie Gminy.
     Gminny Program w sferze strategii i celów jest zgodny z założeniami Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.
 
ROZDZIAŁ   I
 
BILANS ZASOBÓW I POTRZEB
 
 
 1. Gmina Małdyty składa się z 48 miejscowości, 21 sołectw. Ogółem liczba mieszkańców wynosi 6693 osób. (stan na 19 listopada 2012r.)
 2. Placówki oświatowe:
- Przedszkole w Małdytach – 50 dzieci,
- Przedszkole w Dobrocinie – 48 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Małdytach – 213 dzieci,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w
  Wielkim Dworze – 69 dzieci
- oddział przedszkolny – 15 dzieci
- Gimnazjum w Małdytach – 187 dzieci,
- Zespół Szkół w Szymonowie w skład,  którego wchodzi:
   a) dwa oddziały przedszkolne – 38 dzieci,
   b) szkoła podstawowa – 85 dzieci,
   c) gimnazjum – 52 dzieci,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie – 278      
   młodzieży i dorosłych w tym:
- szkoły dzienne – 206 osób,
- szkoły zaoczne – 72 osób
w skład Zespołu  wchodzą:
a)  Technika dzienne
b)  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
c)  Uzupełniające Technikum Agrobiznesu - zaoczne
     3.   Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
          - Dom Dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie – 49 wychowanków.
     4.   Organizacje i instytucje mające wpływ na politykę społeczną gminy,
           funkcjonujące i znajdujące się na terenie gminy:
          - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
            Małdytach,
          - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach,
          - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach,
          - Uczniowski Klub Sportowy ALTIS w Małdytach,
          - Gminny Klub Sportowy Czarni Małdyty,              
          - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Małdytach,
          - Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie,
          - Stowarzyszenie SZKOLNIAK w Szymonowie,
          - Uczniowski Klub Sportowy TĘCZA w Małdytach,
          - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury w Gminie Małdyty MAUDA
 
    5.   Dane dotyczące punktów sprzedaży napojów alkoholowych:
          Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/276/2001 z dnia 5 września 2001 roku  ustalono dla gminy Małdyty liczbę punktów sprzedaży napojów  alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa:
a)      przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 30
- powyżej 18 % alkoholu                                     - 25
          b)   przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  (gastronomia)
               - od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  - 10
               - powyżej 18% alkoholu                                       -  5
          Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa pozostaje poza limitem.
     
 Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2012:
a)      przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- do 4,5% alkoholu oraz piwa                              - 25
- od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa    - 22
- powyżej 18% alkoholu                                      - 13
     b) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  (gastronomia)
         - do 4,5% alkoholu oraz piwa                               -  5
         - od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa     -  5
         - powyżej 18% alkoholu                                        -  4
 
 
DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
 
 
Podstawowe problemy społeczne w gminie to:
 1. wysoka stopa bezrobocia i jego struktura,
 2. niski poziom przedsiębiorczości,
 3. brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych ludności i ich niedostosowanie do zmieniających się wymogów rynku pracy,
 4. niskie dochody ludności i znaczny w nich udział pomocy socjalnej,
 5. wzrost patologii społecznej, bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu własnych  problemów,
 6. długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy społecznej, niewydolność wychowawcza rodzin oraz niski poziom wykształcenia naszego społeczeństwa,
 7. odpływ ludności do innych miast, zwłaszcza w obrębie grup najlepiej wykształconych,
8. niewielka aktywność lokalnej społeczności.
 
Spośród licznych problemów społecznych jakie występują w naszym kraju problemy
związane z alkoholem mają szczególne znaczenie społeczne i ekonomiczne. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych takich jak zakłócania bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, gwałty, ubóstwo i bezrobocie.
 
W gminie Małdyty świadczeniami socjalnymi (bez świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i stypendiów) pomocy społecznej do końca III kwartału 2011r. objęto 308 rodzin, w tych rodzinach 958 osób. Oznacza to, że bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania świadczeniami objęto 14,30% ludności w naszej gminie.
 
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Małdyty podległej działaniu Komisariatu Policji w Morągu w okresie styczeń – wrzesień 2012r.
 
      Komisariat Policji w Morągu podlega Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie. Zasięgiem swojego działania obejmuje między innymi Gminę Małdyty. Do ochrony bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości podległych działaniu Komisariatu Policji w Morągu wyznaczono 64 funkcjonariuszy Policji. 
     Na terenie Gminy Małdyty policjanci z Komisariatu Policji w Morągu w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. przeprowadzili:
- 36 interwencji domowych,
- 27 interwencji publicznych,
- 62 interwencje inne,
- skierowano 74 sprawy o wykroczenie z wnioskiem o ukaranie do Sądu
  ( z tego 16 wykroczeń spowodowanych było po spożyciu alkoholu),
- wszczęto łącznie 149 postępowań o przestępstwa,
- założono 12 „Niebieskich Kart”.
 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Jednym z ważniejszych podmiotów lokalnej polityki wobec alkoholu i inicjatorem działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowanych na poziomie lokalnym jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-15/07 z dnia
28 maja 2007 roku . W składzie komisji jest: sekretarz gminy, pełnomocnik wójta, kierownik GOPS-u,  lekarz, policjant, nauczyciel gimnazjum, sołtys.
Na komisji spoczywa obowiązek:
 1. inicjowania i koordynowanie polityki gminy wobec problemów alkoholowych w gminie,
 2. opiniowania zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 3. prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych zawartych w zezwoleniu,
 4. prowadzenia rozmów profilaktycznych z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych,
 5. motywowania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
 6. kierowania wniosków na badania psychiatryczne i psychologiczne w temacie zależności alkoholowej,
 7. kierowania wniosków  na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,
 8. kierowania wniosków do Sądu o wydanie decyzji przymusowego poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
 
I    Źródło finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i
      Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 
II    Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
       Problemów Alkoholowych.
 
 
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje za:
a)      uczestnictwo i pracę w posiedzeniach,
b)     uczestnictwo w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W razie zbiegu w tym samym dniu posiedzenia i kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, członek komisji otrzymuje jedno wynagrodzenie.
Wynagrodzeniem, o którym mowa wyżej jest kwota 120,00zł. brutto.
 
 
ROZDZIAŁ   II
 
POSTANOWIENIA   OGÓLNE
 
I  Cele strategiczne programu
 
 1. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
 2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
 3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
 
II   Cele programu
 
 1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.
 2. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.
 3. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających napojów alkoholowych, a szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4.  Skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i
     Metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
ROZDZIAŁ   III
 
Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
Zadanie 1
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności przed przemocą w rodzinie:
 
prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności punktu konsultacyjnego   dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
uzupełnienie wyposażenia punktu konsultacyjnego w pomoce i sprzęty   niezbędne do prowadzenia konsultacji, terapii i zajęć,
tworzenie różnych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,
wspieranie grup AA, Al.-Anon lub innych pomocy dla osób    współuzależnionych,
finansowanie dożywiania dzieci biorących udział w zajęciach
  socjoterapeutycznych,
 
 
Zadanie 2
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży:
 
wprowadzanie do szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych
  profesjonalnych programów i spektakli profilaktycznych kierowanych do
  dzieci i młodzieży,
organizowanie spotkań w zakresie profilaktyki dla rad pedagogicznych i dla
  rodziców,
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
  zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
  rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
  opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 
Zadanie  3
 
Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
 
 
1. Przedmiotem współpracy może być każde przedsięwzięcie: program, projekt
   zaliczony do zadań własnych gminy, co do którego obie strony wyrażą wolę
   współpracy.
2. Głównym przedmiotem współpracy Gminy Małdyty z organizacjami
   pozarządowymi jest wsparcie realizacji zadań określonych w priorytetach.
3. Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, o których realizację
    na zasadzie wsparcia mogą się ubiegać organizacje w 2013 roku.
    Wysokość środków planowanych na realizację programu wynosi:
a)      podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 3.000,00
b)     ochrona i promocja zdrowia – 2.000,00
c)      przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym -14.000,00
    
                     d) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
               wymienionych w art.3 ust.3 – 1.000,00
 
 
Zadanie 4
 
Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami:
 
• przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad określających   miejsca i obiekty na terenie gminy, gdzie nie byłby sprzedawany i podawany  alkohol,
• przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ilości i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
• kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania   zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów   alkoholowych,
• szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż oraz sprzedaż i  podawanie napojów alkoholowych, jak również dla sprzedawców.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Załącznik Nr 1
                                                                                                                                 do uchwały Rady Gminy
                                                                                                                        Nr XXI/199 /12 z dnia 19 12.2012 r.
                           
                   SZCZEGÓŁOWE  PLANOWANE  WYDATKI
                                        na rok 2013
                          wg  prowadzonych zadań
 
 
Lp.  
 
Zadania
m-c realizacji
 
rozdział
 
paragraf
 
kwota
 1
Praca psychologa w punkcie konsult.
 
I-XII 2013
 
85154
 
4300
 
 14.000,00
 2
Praca psychologa w szkołach w Gminie
I-VI;IX-XII 2013
85154
4300
  8.000,00
 3
Zakup materiałów
I-XII 2013
85154
4210
  4.000,00
 
 4
Opinie biegłych
I-XII 2013
85154
4300
 
   4.500,00
 5
Opłaty sądowe
I-XII 2013
85154
4610
   1.200,00
 
 6
Wynagr. członków GKRPA i pochodne
 
I-XII 2013
 
85154
 
4170
 
  7.000,00
 7
Szkolenia i kursy
I-XII 2013
85154
4700
  4.000,00
 
 8
Programy profilaktyczne w szkołach
I-VI ;IX-XII 2013
85154
4300
 13.800,00
 
 9
Zadania dla organizacji pozarządowych
 
I-XII 2013
 
85154
 
2830
 
 20.000,00
10
Delegacje
 
I-XII 2013
85154
4410
    500,00   
 
11
Dotacja dla SPZOZ w Morągu
I-XII 2013
85154
2490
20.000,00
 
 
RAZEM:
 
 
 
 
97.000,00
 
 
 
Lp.
Zadania
m-c realizacji
rozdział
paragraf
Kwota
 
1.
Gminny Program
Przeciwdziałania
Narkomanii
 
I-XII 2013
 
85153
 
4300
 
5.000,00
 
Ogółem plan na 2013 rok – 102.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
Lp.
 
 
Szczegółowy opis zadań zawartych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Wójta
 1.
Wynagrodzenie dla psychologa za pracę w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym w Małdytach
 2.
Wynagrodzenie dla psychologa za pracę w szkołach i przedszkolach na terenie gminy  Małdyty
 
 3.
Zakup materiałów: artykuły biurowe, prasa, literatura,  dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego na pozalekcyjne zajęcia sportowe, zakup innych sprzętów wg. potrzeb
 
 4.
Wynagrodzenie dla biegłego psychiatry i biegłego psychologa za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w temacie zależności alkoholowej u osób kierowanych przez Gminną komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach
 5.
Opłata sądowa za złożenie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach wniosku do sądu o przymusowe poddanie się leczeniu odwykowemu osób skierowanych do komisji
 6.
Wynagrodzenie dla Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach za udział w posiedzeniu oraz przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Małdyty
 7.
Opłata za udział w szkoleniach i sympozjach zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi , konstruowania gminnych programów, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle ustawy i obowiązujących przepisów, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych
 8.
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli na terenie gminy Małdyty
 9.
Dofinansowanie zdań przeznaczonych do realizacji przez organizacje pozarządowe       ( zadania ogłaszane są w otwartym konkursie)
10.
Zwrot kosztów podróży dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dojazd na szkolenia.
11
Dotacja dla SP ZOZ w Morągu- zakup materacy przeciwodleżynowych.
 
 
Lp.
 
W zakresie narkomanii
 
1.
Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli na terenie gminy Małdyty
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (12.05.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (12.05.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (12.05.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (12.05.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7101851 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^