BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr VII/59/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty obejmującego teren Szymonówka

UCHWAŁA Nr VII / 59 / 03

Rady Gminy w Małdytach

z dnia 1.10. 2003 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty obejmującego teren położony w obrębie geodezyjnym Dziśnity, wieś Szymonówko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy w Małdytach uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty obejmujący teren położony w obrębie geodezyjnym Dziśnity, wieś Szymonówko, zwany dalej “planem”.

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu określa uchwała Nr XVIII/221/2000 Rady Gminy w Małdytach z dnia 6 grudnia 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty, zatwierdzonego uchwałą Nr III/16/94 Rady Gminy w Małdytach z dnia 28.09.1994 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Olsztyńskiego Nr 23 z dnia 04.11.1994 r., poz. 215 z późn. zmianami).

2. Załącznik Nr 1 do uchwały sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000 stanowi rysunek planu.

3. Rysunek obowiązuje w następującym zakresie jej ustaleń:

a) granic planu,

b) linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d) oznaczeń przeznaczenia terenu na cele:

-MU - mieszkaniowo-usługowe,

-UT - obsługi turystyki,

-LS - gruntów leśnych,

-WO - wód otwartych,

-D - komunikacji kołowej.

§ 3. Przeznaczenie terenów i stawki, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

1.Przeznaczenie terenów i stawki o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym:

Oznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu

Stawka, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

MU 1 – 6

zabudowa mieszkaniowo-usługowa

10%

UT 1 – 3

zabudowa obsługi turystyki

10%

LS 1 – 2

grunt leśny

0%

WO

wody otwarte

0%

D 1 – 6

komunikacja kołowa

10%

2. Użyte wyżej określenie “mieszkaniowo-usługowe” oznacza przeznaczenie terenu lub działki budowlanej pod zabudowę:

-mieszkaniową jednorodzinną,

-mieszkaniową jednorodzinną wraz z zabudową usługową na tej samej działce budowlanej,

-funkcję usługową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,

-usługową: pensjonaty, gastronomia, terenowe urządzenia sportowe, pomosty i baseny jachtowe, hangary i warsztaty dla obsługi jednostek pływających.

3. Użyte wyżej określenie “obsługa turystyki” oznacza przeznaczenie terenu lub działki budowlanej pod zabudowę:

-bazy noclegowej wraz z funkcją mieszkaniową jednorodzinną dla potrzeb właścicieli obiektu,

-usługowo-gastronomiczną.

§ 4. Zasady podziału gruntów na działki budowlane.

1.W celu dokonania podziałów na działki budowlane w granicach terenów mieszkaniowo-usługowych, o których mowa w § 3 uchwały, obowiązują następujące zasady ich kształtowania:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej powinna wynosić 2000 m2

b) minimalna szerokość działki budowlanej w jej linii granicy z dojazdem do drogi publicznej lub z drogą publiczną powinna wynosić 25 m,

c) minimalna szerokość dojazdów do dróg publicznych dla wydzielonych działek budowlanych powinna wynosić minimum 10 m

2.Projekty w/w podziałów gruntów na działki budowlane powinny uwzględniać możliwości zagospodarowania działki budowlanej wraz z zapewnieniem dojazdu do drogi publicznej, o których mowa we właściwych przepisach o gospodarce nieruchomościami.

§ 5. Zasady kształtowania zabudowy.

1.Na każdej z działek budowlanych, o których mowa w § 4 uchwały można zlokalizować jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden budynek z: jednym mieszkaniem i jednym lokalem użytkowym o funkcjach usługowych.

2.Określone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy wyznacza się w minimalnej odległości 10 m od linii rozgraniczających dojazdów do dróg oznaczonych symbolem “D”.

3. Zabudowa z przeznaczeniem na usługi i obsługę turystyki powinna być sytuowana w sposób zapewniający rozwiązanie miejsc parkingowych oraz inne funkcje towarzyszące z tytułu tych usług w granicach przedmiotowych działek budowlanych.

4.W granicach planu zabudowę należy kształtować jako jednokondygnacyjną lub dwukondygnacyjną, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.

5.W w/w zabudowie kąt nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku powinien zawierać się w przedziale 30o – 45o.

6.W granicach planu obowiązuje zakaz zabudowy dla tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem zapleczy budowy prowadzonych inwestycji.

7.W granicach działek budowlanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy przeznaczyć pod zieleń co najmniej 60% powierzchni przedmiotowej działki.

8.W granicach planu prowadzone modernizacje, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków w rozumieniu właściwych przepisów prawa budowlanego powinny być kształtowane wg zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 6. Zasady obsługi komunikacyjnej.

1.Dla drogi gminnej w granicach planu, oznaczonej w rysunku planu symbolem D6, przewiduje się szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego zgodnie z rejestrem gruntów gminy Małdyty.

2.Dojazdy do dróg publicznych, oznaczonych w rysunku planu symbolami: D1, D2, D3, D4 i D5, stanowią kategorię dróg wewnętrznych w rozumieniu właściwych przepisów o gospodarce nieruchomościami.

§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. W granicach planu działki budowlane przeznaczone pod zabudowę budynkami przeznaczonym pod pobyt ludzi powinny mieć możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznych NN.

2. Do czasu przyłączenia w/w nieruchomości do gminnych systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczenia ścieków z tytułu zadań dla realizacji lokalnych celów publicznych, w granicach planu zezwala się na korzystanie z indywidualnych ujęć wody oraz zbiorników bezodpływowych na ścieki.

3. W granicach planu działki budowlane należy wyposażyć w zewnętrzne sieci elektroenergetyczne wraz z przyłączeniami realizowane na koszt przedsiębiorstwa energetycznego z tytułu właściwych przepisów energetycznych.

4. Na zaopatrzenie budynków przeznaczonych na pobyt ludzi w ciepło zezwala się na stosowanie indywidualnych źródeł energii cieplnej, odpowiadających odrębnym przepisom dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska z wykluczeniem stosowania paliw węglowych stałych.

§ 8.1. W granicach planu tracą moc przedmiotowe ustalenia i rysunek miejscowego planu wymienionego w § 2 pkt. 1 niniejszej uchwały.

2. W granicach planu zamiast ustaleń i rysunku w/w planu obowiązują ustalenia i rysunek planu.

§ 9.1. Każdy ma prawo wglądu do planu oraz uzyskania stosownych wypisów i wyrysów.

2. Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną.

3. Wójt Gminy Małdyty przechowuje i udostępnia do wglądu plan oraz wydaje stosowne wypisy i wyrysy.

§ 10.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodnicząca Rady Gminy
Zofia Bagińska

 


Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (01.10.2003)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (03.10.2003)
Dokument zatwierdził(-a):  Marcin Rawski  (15.10.2003)
Dokument modyfikował(-a):  Marcin Rawski  (15.10.2003)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7111306 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^