BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   uchwała w sprawie konsultacji społecznej

U C H W A Ł A Nr VIII / 79 / 03
RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie : zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Małdyty
Na podstawie art.5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w przypadkach określonych
w ustawach oraz w sprawach ważnych dla Gminy określonych przez Radę Gminy na
zasadach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.
2. Konsultacje mogą zostać ograniczone do Mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki (sołectwa).
§ 2.1 . Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy Rady lub Wójta.
2. Mieszkańcy jednostki pomocniczej Gminy mogą wystąpić do właściwego organu Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach
ważnych dla Gminy lub tej jednostki.
3. Wniosek Mieszkańców w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy Mieszkańców uważa się za ważny jeżeli z inicjatywą wystąpiło co najmniej 10 % Mieszkańców.
§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkańcami podejmuje Rada Gminy w formie uchwały z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy z wyjątkiem konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy podejmuje Wójt w formie zarządzenia.
3. Odrębne przepisy mogą stanowić inaczej.
§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzane są na Zebraniach wiejskich, zastrzeżeniem § 7 ust.2.
2. Zebranie wiejskie zwołuje Wójt przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.
3. W zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wójt podaje:
a) przedmiot konsultacji,
b) datę, godzinę oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji.
§ 5. 1. Zebranie prowadzi Przewodniczący zebrania.
2. Przewodniczącego Zebrania wyznacza Rada, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada .
3. Przewodniczącego Zebrania wyznacza Wójt, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Wójt lub Mieszkańcy jednostki pomocniczej Gminy z wyłączeniem konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy.
 
 
 
 
4. Informację o Zebraniu wiejskim Wójt przekazuje Mieszkańcom jednostki pomocniczej Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Ważność Zebrania wiejskiego i podjętych uchwał określa się według Statutu Sołectwa.
§ 6. 1. Z Zebrania wiejskiego pracownik Urzędu wyznaczony przez Wójta sporządza protokół, który powinien zawierać:
  1. datę zebrania,
  2. listę obecności,
  3. stwierdzenie ważności zebrania ( Quorum),
  4. przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
  5. wynik konsultacji,
  6. podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
2. Protokół Przewodniczący Zebrania niezwłocznie przekazuje do Urzędu Gminy.
§ 7. 1 Konsultacje dotyczące Mieszkańców uważa się za dokonane, jeżeli zostały przeprowadzone we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy.
2. Uchwała Rady Gminy określająca inny sposób przeprowadzenia konsultacji niż na Zebraniach wiejskich określa także formę konsultacji i ich skuteczność.
§ 8 . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zofia Bagińska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr.........................
Rady Gminy Małdyty z dnia .....................
 
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
GMINY MAŁDYTY
 
§

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (19.12.2003)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (19.12.2003)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (19.12.2003)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (19.12.2003)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158522 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^