BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
 
 
UCHWAŁA NR VIII / 78 ./03
RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 17 grudnia 2003 r.
 
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami), Rada Gminy Małdyty, uchwala :
 
§ 1. Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy od osób fizycznych oraz prawnych w celu realizacji zadań gospodarczych gminy może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy Małdyty.
§ 2. Zbywanie nieruchomości stanowiących mienie gminne w formie sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę powyżej 5 lat następuje na podstawie uchwały Rady Gminy.
§ 3. Sprzedaż lokali mieszkalnych i domów mieszkalnych odbywa się z jednoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku.
§ 4. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych i domów mieszkalnych odbywa się w trybie:
 1. przetargowym ( wolne pod względem faktycznym i prawnym oraz zajęte przez najemców, którzy nie skorzystali z przysługującego im prawa pierwokupu). Zbycie nieruchomości nie pozostaje w kolizji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty.
 2. bezprzetargowym – na rzecz najemcy (pierwszeństwo najemy w nabywaniu lokali mieszkalnych nie podlega żadnym dodatkowym obwarowaniom).
2. Przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych i domów mieszkalnych obowiązują następujące bonifikaty:
 1. przy jednorazowej zapłacie ceny sprzedaży bonifikata wynosi 85 % ustalonej ceny sprzedaży,
 2. przy zapłacie ceny sprzedaży w 2 równych ratach w terminie 2 lat bonifikata wynosi 75 % ustalonej ceny sprzedaży,
 3. przy zapłacie ceny sprzedaży w 3 równych ratach w terminie 3 lat bonifikata wynosi 65 %.
 
 
 
 
 
3. Przy zakupie nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej na raty do 10 lat , pierwsza wpłata nie może być mniejsza niż 25 % ceny nieruchomości.
4. Bonifikaty ustalone w ust.2 stosuje się również do pomieszczeń i budynków gospodarczych niezbędnych do obsługi lokali mieszkalnych.
5. Oprocentowanie nie spłaconych rat za nabytą nieruchomość, o której mowa w ust. 2 i 3 wynosi 10 % w skali roku od kwoty niespłaconej.
  1. Przy sprzedaży ratalnej termin spłat wraz z oprocentowaniem ustala się na dzień 31 marca każdego roku za dany rok z góry, przy czym pierwsza rata nie może być wpłacona później jak do dnia zawarcia aktu notarialnego w kasie Urzędu Gminy.
  2. W przypadku bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych, najemcy przed zakupem dokonują wpłaty tzw. przedpłaty na poczet kosztów sporządzenia dokumentacji związanej z wykupywanym lokalem w wysokości 100% wartości poniesionych kosztów. W przypadku rezygnacji z kupna poniesione koszty nie podlegają zwrotowi.
  3. Jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od dnia nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na inny cel niż ustalono w umowie , udzielona bonifikata po jej waloryzacji podlega zwrotowi na rzecz budżetu gminy.
  4. Jeżeli osoba nabyła lokal w systemie ratalnym i chce go zbyć przed spłaceniem zadłużenia zobowiązana jest przed transakcją uiścić pełną kwotę zadłużenia.
§ 5. 1. Sprzedaż lokali użytkowych odbywa się z jednoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku.
2. Sprzedaż lokali użytkowych odbywa się w trybie:
 1. przetargowym – wolne lokale pod względem faktycznym i prawnym,
 2. bezprzetargowym – na rzecz najemców i dzierżawców.
3. Zbywanie lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym odbywa się w dwóch formach :
 1. za jednorazową spłatą,
 2. w systemie ratalnym, w którym spłata ceny lokalu może być rozłożona na okres 3 lat przy oprocentowaniu niespłaconych rat w wysokości 20 % w stosunku rocznym.
4. Wysokość pierwszej raty nie może być niższa jak 40% jej wartości.
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ratalna sprzedaż lokali użytkowych odbywa się wraz ze sprzedażą części nieruchomości gruntowej niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku,
6. Termin spłat przy sprzedaży ratalnej lokali użytkowych ustala się na dzień 31 marca każdego roku.
7. W przypadku sprzedaży lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym
najemca lub dzierżawca przed zakupem lokalu użytkowego dokonuje wpłaty
tzw. przedpłaty na poczet kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji
dotyczącej zbywanego lokalu w wysokości 100 % wartości poniesionych
kosztów. W przypadku rezygnacji z nabycia lokalu wpłacona przedpłata nie
podlega zwrotowi.
§ 6. 1. Grunty stanowiące własność gminy, które nie zostały oddane w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste lub sprzedane winny być zagospodarowane poprzez oddanie ich w dzierżawę.
2. Wydzierżawienie nieruchomości następuje w trybie przetargowym i
bezprzetargowym. W trybie przetargowym będą wydzierżawiane lub
wynajmowane nieruchomości, na które wpłynie więcej jak jedna oferta. .
3.Umownie ustalona wysokość czynszu dzierżawnego za grunty, o których
mowa w ust. 1 powinna wynosić nie mniej niż:
 1. a) za grunt przeznaczony na cele rolne
 2. - do 2.000 m2 – 0,10 zł za 1 m2 / rocznie ,
  - do 5.000 m2 – o,05 zł za 1m2/ rocznie,
  - powyżej 5.000 m2 – 0,01 zł za 1 m2 / rocznie.
  b) za grunty przeznaczone na cele nierolnicze – zajęte pod garaże
 3. blaszaki” lub pod inne tymczasowe obiekty budowlane umownie ustalona
 4. wysokość czynszu dzierżawnego powinna wynosić nie mniej niż 0,40 zł
 5. miesiecznie za 1 m2.
4. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 lokalu użytkowego nie mogą być
niższe jak:
a) 6 zł dla lokali przeznaczonych na cele handlu ,
b) 2 zł dla lokali na cele ochrony zdrowia( pomieszczenia w budynku
SP GOZ w Małdytach ). .
5. Określone w ust. 3 i 4 stawki czynszu winny stanowić podstawę do
ustalenia czynszu wywoławczego w wypadku przetargu na czynsz
dzierżawny.
6. Zawierane umowy dzierżawy powinny przewidywać możliwość zmiany
ustalonych stawek czynszu.
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7. 1. Rada Gminy Małdyty upoważnia Wójta Gminy Małdyty do
wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie gminne na okres nie przekraczający 5 lat.
2. Wysokość stawek czynszu( jeśli nie stosuje się trybu przetargowego)
winna być przedmiotem konstruktywnie przeprowadzonych negocjacji,
przy czym Wójt Gminy winien uzgadniać z przyszłym dzierżawcą (najemcą) wysokość czynszu przynajmniej w wysokości minimalnej ustalonej dla danego rodzaju nieruchomości.
§ 8. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być obciążone hipoteką jeżeli wynika to z zadań gospodarczych gminy ustalonych w uchwałach budżetowych
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
§ 10. Traci moc:
 1. uchwała Nr XIII / 158 /2000 Rady Gminy w Małdytach z dnia 23.02.2000 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 lokali użytkowych i gruntu zajętego pod garaże “ blaszaki” i inne tymczasowe obiekty budowlane,
 2. uchwała Nr XV / 188 / 2000 Rady Gminy w Małdytach z dnia 21.06.2000 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 lokali użytkowych i gruntu zajętego pod garaże “ blaszaki” i inne tymczasowe obiekty budowlane,
 3. uchwała Nr XXV /259 / 2001 Rady Gminy w Małdytach z dnia 20.06.2001 r.
w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
§ 11. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.
 
 
Przewodnicząca
Rady Gminy
Zofia Bagińska

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (19.12.2003)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (19.12.2003)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (19.12.2003)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (19.12.2003)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158518 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^