BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała w sprawie budżetu na 2004 r.

UCHWAŁA NR X / 100 / 04
Rady Gminy Małdyty
z dnia 28 stycznia 2004r.
 
w sprawie budżetu na 2004 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz  art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późnieszymi zmianami), Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 9`711`085 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.
 
        2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 
a.               dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 624`916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 
b.               dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostakmi samorządu terytorialnego w wysokości 1`350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 
c.               dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70`400 zł.
 
§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8`907`175 zł, zgodnie z zał. Nr 2.
 
        2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 
                       1). wydatki bieżące kwotę 5`901`916 zł, w tym na:
                      
a.       wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4`576`888 zł,
 
b.       dotacje 1`078`471 zł,
 
c.        wydatki na obsługę długu gminy 246`557 zł.
 
2). wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 621`085 zł,
 
a.       wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości 621`085 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 5a.
 
3). wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2006 w wysokości 1`048`440 zł, zgodnie z zał. Nr 5a.
 
        3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
                      
a.              wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecownych gminie ustawami w wysokości 624`916 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
 
b.              wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6`203 zł, zgodnie z zał. Nr 9,
 
c.               wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70`400 zł.
 
§3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 803`910 zł przeznacza się spłatę rat kredytów w kwocie 803`910 zł.
 
§4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2004 r. w wysokości 4`158`568 zł i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie  zał. Nr 6.
 
        2. Uchwala się rozchody w  wysokości 803`910 zł, zgodnie z zał. Nr 4.
 
§5. Uchwala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych:
 
-          przychody w wysokości 42`000 zł,
 
-          wydatki w wysokości 43`710 zł, zgodnie z zał. Nr 11.
 
 
 
§ 6. Uchwala się dotacje dla:
 
a.       samorządowych instytucji kultury w wysokości 234`000 zł, zgodnie z zał. Nr 7,
 
b.       niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości 213`352 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 
-          przychody – 3`800 zł,
 
-          wydatki – 0 zł, zgodnie z zał. Nr 10.
 
§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości  803.910 zł
 
        2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań w  wysokości  1.065.500 zł.
 
§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 
1.       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokosci 150`000 zł,
 
2.       dokonywania zmian w planie wydatków  polegających na przenoszeniu między rozdziałami
i  pragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
      
3.        wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 
4.       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 10.  Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonanawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.
 
§ 11. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.
 
        2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
               Przewoidnicząca   Rady Gminy
Zofia Bagińska
 
     

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (10.02.2004)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (10.02.2004)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (10.02.2004)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (10.02.2004)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7473330 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^