BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   uchwała w sprawie współpracy organów samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi

               
 
 
 
 
 
                                  U C H W A Ł A   Nr  XIII  /  121  /   04
 
                                R A D Y   G M I N Y    MAŁDYTY  
 
                                    z dnia  8 czerwca 2004 r.
 
    w sprawie  Programu współpracy Samorządu  Gminy Małdyty z  organizacjami
    pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
    24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  
                                           na rok  2004
 
 
 
                   Na podstawie art. 5  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
     pożytku publicznego  i o wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96, poz. 873)  Rada Gminy Małdyty
     uchwala, co następuje:
 
 
 
             § 1. Przyjmuje się  Program  współpracy  Samorządu Gminy Małdyty z
    organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    na rok 2004.
    Program stanowi załącznik  Nr 1 do uchwały. 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 3. Uchwała wchodzi  w życie  z dniem podjęcia.
 
            § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
     Urzędzie Gminy Małdyty. 
 
 
        
           
                                                                                  Przewodnicząca   Rady Gminy
 
                                                                                     Zofia  Bagińska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Załącznik Nr 1do uchwały Rady
                                                                                        Gminy Małdyty Nr XIII/121/04                                                                                        
                                                                                         z dnia 08. czerwca 2004 r.
                                           
 
 
 
 
 
 
                                           
 

                 P R O G R A M      W S P Ó Ł P R A C Y

 
 
 

                     SAMORZĄDU  GMINY   MAŁDYTY 

 

              Z   ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI ORAZ

              PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3  UST. 3

 

              USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI

 

              POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               MAŁDYTY  , KWIECIEŃ 2004 r.
 
 
 

WSTĘP

 
Aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest ważną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Podmioty te są inkubatorem dla osób podejmujących aktywność na rzecz małych społeczności, miejscem kształcenia liderów. Dla bieżącej pracy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń , jak również ich współpraca z organami gminy.
        Uznając rangę, znaczenie i doniosłą rolę organizacji pozarządowych w gminie Małdyty i jej mieszkańców, Rada Gminy Małdyty uważa za celowe i słuszne przyjęcie zasad współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a w/w organizacjami.
 
   

     I   ROZDZIAŁ.  CEL  GŁÓWNY  PROGRAMU 

 
     § 1.   Celem głównym programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku gminnym, poprzez budowanie partnerstwa między  administracją  samorządu gminnego i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu ma wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.
 
 

     II     ROZDZIAŁ.     CELE   SZCZEGÓŁOWE

 
    § 2. Celami szczegółowymi programu są:
 
  1. umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności gminnej,
  2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie,
  3. poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych,
   
 
     § 3. Cele szczegółowe będą realizowane poprzez :
 
  1. równy dostęp do informacji  a także wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach  działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków
  2. tworzenie, w miarę  potrzeb  wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonym z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów administracji samorządowej Gminy
  3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  4. współpracę na zasadach: pomocniczości suwerenności stron, partnerstwa i                jawności
      5.   promocję i wsparcie działalności organizacji pozarządowych
 
 
 
 

           III   ROZDZIAŁ .     EFEKTY

 
 
       §  4. 1.  Dzięki długofalowym  strategiom rozwoju gminy   powinna nastąpić większa skuteczność współpracy.
2.      W wyniku realizacji celów szczegółowych będzie postępowała  budowa dialogu obywatelskiego.
 
 
          IV   ROZDZIAŁ .   ZAKRES  PODMIOTOWY
         
 
         § 5.  Podmiotami programu  współpracy są z jednej strony  organy Gminy Małdyty a z drugiej strony organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
        § 6.  Do organizacji pozarządowych i podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 w.w.
należą m.in.
-         stowarzyszenia,
-         fundacje,
-         osoby prawne jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych   (np. grupy charytatywne)
-         stowarzyszenia  jednostek samorządu terytorialnego.
 
 
        § 7.  W programie współpracy mogą również uczestniczyć:
                
                  -    związki zawodowe i organizacje    pracodawców,
-         samorządy zawodowe np. izby rolnicze
 
 

         V    ROZDZIAŁ .  ZAKRES  PRZEDMIOTOWY

 
 
        § 8.   Na rok 2004   z zakresu zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego za priorytetowe uznaje się  następujące zadania:
 
1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2)      ochrony i promocji zdrowia,
3)      działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 
 

             VI    ROZDZIAŁ .  FORMY  WSPÓŁPRACY

 
 
      §  9.  Formami współpracy  pomiędzy organami Gminy a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa  w § 6  i  7 będą:
1) w  zakresie wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności poprzez:
-         publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy Małdyty www.maldyty.pl
-         udział przedstawicieli organizacji pozarządowych  w sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rady ,  z prawem zabierania głosu,
-         informowanie organów Gminy przez organizacje [pozarządowe  o przewidywanych  lub realizowanych zadaniach sfery publicznej
 
1)      w  zakresie konsultowania ,  odpowiednio do ich  zakresu działania , projektów uchwał Rady Gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
-         informowanie  przedstawicieli organizacji o planowanych terminach sesji     Rady Gminy,  Komisji Rady i organów doradczych Wójta Gminy, na których dyskutowane będą zagadnienie związane z z profilem działalności tych organizacji
-         udostępnianie druków projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z działalnością statutową tych organizacji
      
2)      w miarę konieczności  tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i
i inicjatywnym
     
3)      udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji ( użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu)
 
4)      doradztwo i udzielanie przez  pracowników Urzędu Gminy  pomocy merytorycznej organizacjom, np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków
 
5)      promowanie  przez organy Gminy działalności organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego wizerunku.
 
 

    VII   ROZDZIAŁ.  POSTANOWIENIA   KOŃCOWE     

       
        § 10.  Ze względu na sytuację finansową  gminy Małdyty oraz sytuację ekonomiczną ludności   w Programie na 2004 rok nie  planuje się  zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  realizacji zadań  publicznych na zasadach określonych w ustawie.
        § 11   Za przebieg realizacji Programu    współpracy odpowiada Wójt poprzez  koordynowanie działań  osoby – pracownika wyznaczonego do współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
        §  12. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu Współpracy na 2004 r. podmioty , o których mowa w Programie  mogą zgłaszać Wójtowi Gminy.  
 
    

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (16.06.2004)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (16.06.2004)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (16.06.2004)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (16.06.2004)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8157943 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^