BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała RIO.IV-0120-75/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie wydania opiniio przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2018 r.     29.03.2019     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-17/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Małdyty na podstawie przyjętej przez jednostke samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2031 oraz uchwały budżetowej na rok 2019.     24.01.2019     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-18/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Małdyty na 2019 rok.     24.01.2019     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-263/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Małdyty na 2019 rok.     04.12.2018     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-262/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2038.     04.12.2018     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-261/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały budżetowej Gminy Małdyty na 2019 rok.     04.12.2018     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-180/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 04 września 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Małdyty informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małdyty za pierwsze półrocze 2018 roku.     10.09.2018     
  ∴  Uchwała RIO.IV-0120-73/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2017 rok.     11.04.2018     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-44/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Małdyty na podstawie przyjętej przez jednostke samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 oraz uchwały budżetowej na rok 2018.     27.02.2018     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-45/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Małdyty na 2018 rok.     27.02.2018     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-351/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztyniez dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały budżetowej Gminy Małdyty na 2018 rok.     11.12.2017     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-352/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przdłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2038.     11.12.2017     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-353/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opiniii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Małdyty na 2018 rok.     11.12.2017     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-263/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 08 września 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Małdyty informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małdyty za pierwsze półrocze 2017 roku.     18.09.2017     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-181/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty za 2016 rok.     24.05.2017     
  ∴  Uchwała RIO.IV-0120-147/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2016 r.     25.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-4/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Małdyty na podstawie przyjetej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2038 oraz uchwały budżetowej na rok 2017.     26.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-5/17 Skład Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Małdyty na 2017 rok.     26.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-278/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały budżetowej Gminy Małdyty na 2017 rok.     24.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-279/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Małdyty na 2017 rok.     24.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-280/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedlożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     24.11.2016     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-237/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Małdyty informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małdyty za pierwsze półrocze 2016 roku.     06.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-260/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 września 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Małdyty informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małdyty za pierwsze półrocze 2015 roku.     22.08.2016     
  ∴  Uchwała RIO.IV-0120-108/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2015 rok.     01.08.2016     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-148/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty za 2015 rok.     01.08.2016     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-38/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 luteo 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Małdyty na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2038 oraz uchwały budżetowej na rok 2016.     22.02.2016     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-39/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Iby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 lutego 2016 rok w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedtawionego w uchwale budżetowej Gminy Małdyty na 2016 rok.     22.02.2016     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-365/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Małdyty na 2016 rok.     21.12.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-364/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2016-2038.     21.12.2015     
  ∴  Uchwała RIO.IV-0120-363/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały budżetowej Gminy Małdyty na 2016 rok.     21.12.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-171/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty za 2014 rok.     15.05.2015     
  ∴  Uchwała RIO.IV*0120-112/15 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2015 roku.     28.04.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-70/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Małdyty na 2015 rok.     26.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-69/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 lutego 2015 oku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Małdyty na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038 oraz uchwały budżetowej na rok 2015.     26.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-599/12 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22.11.2012r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.     04.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-598/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22.11.2012r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2031.     04.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-886/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15.12.2011r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2031.     04.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-887/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15.12.2011r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały budżetowej na 2012r.     04.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-888/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15.12.2011r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Małdyty na 2012r.     04.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-684/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15.12.2010r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały budżetowej na 2011r.     04.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-685/10 Składu Orzekającego Regionalnekj Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15.12.2010r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Małdyty na 2011r.     04.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.VIII-0120-686/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15.12.2010r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2030.     04.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-342/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24.11.2014r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2038.     03.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-343/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24.11.2014r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Wójta Gminy Małdyty na 2015 rok.     03.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-341/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24.11.2014r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały budżetowej na 2015r.     03.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-322/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5.12.2013r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie uchwały budżetowej na 2014r.     03.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr RIO.IV-0120-323/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5.12.2013r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2031.     03.02.2015     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158526 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^