BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała Nr XIV/99/07 z dnia 12.12.2007 w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Małdyty     08.01.2008     
  ∴  Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na ternie gminy Małdyty ( nr XIV/99/07 z dnia 12-12-2007     19.12.2007     
  ∴  Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok ( Nr XIII/83/07 z dn. 21.11.2007 r) w archiwum     18.12.2007     
  ∴  uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (XIII/85/07 z dn. 21.XI.2007 r.)     18.12.2007     
  ∴  Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów (nr XIII/87/07 z dn. 21.XI.2007 r.)     18.12.2007     
  ∴  Uchwała w sprawie podatku rolnego na 2008 rok ( nr XIII/86/07 z dn. 21.XI.2007 r.) w archiwum     18.12.2007     
  ∴  Uchwała w sprawie wynagrodzenia nauczycieli.......(nr XIV/96/07 z dn. 12-12-2007) w archiwum     18.12.2007     
  ∴  Uchwała Nr XII /78/2007 z 17.10.2007 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Małdytach( ul. CICHA)     18.10.2007     
  ∴  Uchwała Nr XII/ / 07 z dnia 17.10.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez przedsiebiorstwo \"DAMIS BT \"Bogdan Tomaszewski, Warszawa ul. Kłopotowskiego 11 w archiwum     18.10.2007     
  ∴  Uchwały ( Nr XI/70/07, XI/71/07) z dnia 12.09.2007 w sprawie wyboru ławników do Sadu Okregowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencje 2008-2011 w archiwum     18.10.2007     
  ∴  uchwała nr IX/58/07 z dnia 06.06.2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planów Odnowy Sołectw     30.07.2007     
  ∴  uchwałą nr X/66/07 z dnia 11.07.2007 r. w sprawie określenia wysokości środków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania     30.07.2007     
  ∴  Uchwała Nr VI /29/ 07 z dnia 21 marca 2007 r. w wprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej     20.04.2007     
  ∴  Uchwała Nr VI/39/07 z dnia 21.03.2007 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Gminy Małdyty     20.04.2007     
  ∴  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe W.Witkowski - M. Gręda , Zajezierze 12 w archiwum     05.01.2007     
  ∴  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r.( Uchw. Nr III/16/06 ), i uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2007 r. ( Uchw. Nr III/17/06). w archiwum     02.01.2007     
  ∴  Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli .... na 2007 rok w archiwum     02.01.2007     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7060921 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^