BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (XIII/85/07 z dn. 21.XI.2007 r.)

 
       
    
 
                                                                UCHWAŁA Nr   XIII/ 85    / 07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 listopada 2007r.
 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz.1218) art. 10 ust. 1i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami  Nr 220,poz.1601,Nr 225,poz.1635, Nr 245,poz.1775, Nr 249,poz. 1828, Nr 251 poz.1847) późniejszymi zmiamami)  Rada Gminy Małdyty uchwala,  co następuje:
 
§1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:
 
1.       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 1, Tabela nr 1,
 
2.       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 1, Tabela nr 2
 
3.       od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 2, Tabela nr 3,
 
4.       od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 2, Tabela nr 4,
 
5.       od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, jak w załączniku nr 3, Tabela nr 5,
 
6.       od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku nr 3, Tabela nr 6,
 
7.       od autobusu, jak w załączniku nr 3, Tabela nr 7.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
§3. Traci moc uchwała Rady Gminy  Małdyty Nr XXX/ 311 / 06  z dnia  25 października 2006 r.  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa  Warmińsko-Mazurskiego Nr 196, poz.2757).
.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
                                                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                 Krystyna Sobolewska
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/85  /07.
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21   listopada    2007 r.
 
Tabela nr 1. Stawka podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 
  i  poniżej 12 ton
 
Dopuszczalna masa całkowita
Wiek samochodu
Stawka podatku (w złotych)
Olej napędowy i etylina
Paliwa ekologiczne
Powyżej  3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Do 5 lat włącznie
550
500
powyżej 5 lat
600
550
powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
Do 5 lat włącznie
900
800
powyżej 5 lat
1`000
900
powyżej 9 ton
do 5 lat włącznie
1`100
1`000
powyżej 5 lat
1`200
1`100
 
 
Tabela nr 2. Stawka podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
           
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszania osi jezdnych
1
2
3
4

Dwie osie

12
13
0
142,05
13
14
142,05
392,64
14
15
392,64
553,15
15
 
553,15
1`251,81

Trzy osie

12
17
600
630
17
19
600
630
19
21
600
658,24
21
23
658,24
1`013,92
23
25
1`013,92
1`576,31
25
 
1`013,92
1`576,31

Cztery osie i więcej

12
25
658,24
667,48
25
27
1`000,00
1`041,63
27
29
1`041,63
1`653,68
29
31
1`653,68
2.452,80
31
 
1`653,68
2.452,80
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do uchwały Nr  XIII/ 85   /07
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21.listopada 2007 r.
 
Tabela nr 3. Stawka podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
 
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdu

Wiek pojazdu

Stawka podatku (w złotych)
1
2
3
od 3,5 ton i poniżej 12 ton
do 5 lat włącznie
1`000
powyżej 5 lat
1`200
 
 
Tabela nr 4. Stawka podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
 
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa [t.]
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszania osi jezdnych
1
2
3
4

Dwie osie

12
18
0
38,11
18
25
265,61
480,40
25
31
560,08
919,23
31
 
1`412,33
1.937,76

Trzy osie

12
40
1`246,03
1`722,97
40
 
1`722,97
2.452,80
 
 
 
Tabela nr 5. Stawka podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdu
Wiek pojazdu
Stawka podatku (w złotych)
1
2
3
od 7 ton i poniżej 12 ton
do 5 lat włącznie
650
powyżej 5 lat
850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Załącznik nr 3
                                                                                                                          do uchwały Nr XIII/85   /  07
                                                                                                                Rady Gminy Małdyty
                                                                                                                              z dnia 21 listopada 2007 r.
 
Tabela nr 6. Stawka podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszania osi jezdnych
1
2
3
4

Jedna oś

12
18
0
25,41
18
25
177,84
319,88
25
 
319,88
561,24

Dwie osie

12
28
210,18
309,49
28
33
613,20
849,94
33
38
849,94
1`291,07
38
 
1`149,03
1`699,87

Trzy osie

12
38
676,72
942,32
38
 
942,32
1`280,68
 
 
 
Tabela nr 7. Stawka podatku od autobusu
 
Wiek autobusu
Liczba miejsc do siedzenia
Stawka podatku (w złotych)
Olej napędowy
Inne paliwo
do 5 lat włącznie
do 30 miejsc włącznie
800
700
powyżej 30 miejsc
1`100
1`000
powyżej 5 lat
do 30 miejsc włącznie
900
800
powyżej 30 miejsc
1`400
1`200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 

Dokument utworzył(-a):  Krystyna Sobolewska  (18.12.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (18.12.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (18.12.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (18.12.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7525302 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^