BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała Rady Gminy Nr XXII/175/08 z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli na 2009 r. w archiwum     13.03.2009     
  ∴  Uchwała Rady Gminy Małdyty z dnia 17.12.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w gminie Małdyty     06.01.2009     
  ∴  Uchwała Nr XXIV/189/08 z dnia. 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Pani Izabeli Baczkowskiej na stanowisko Skarbnika Gminy - głównej księgowej     30.12.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXI/162/08 z dnia 22.10.2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.     23.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXI/163/08 z dnia 22.10.2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości     23.10.2008     
  ∴  Uchwałą Nr XXI/164/08 z dnia 22.10.2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych     23.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXI/165/08 z dnia 22.10. 2008 r. w sprawie podatku rolnego na 2008 r.     23.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XIX/145/08 z dnia 4.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Zajezierze gm. Małdyty     16.10.2008     
  ∴  Uchwała Nr XX/151/08 z dnia 10.09.2008 r. w sprawie przyjecia i wdrożenia \" Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Małdyty na lata 2008 - 2013\" w archiwum     17.09.2008     
  ∴  Uchwała Nr XX/ 154 /08 z dnia 10.09.2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XII/109/04 z dnia 21.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Małdyty     17.09.2008     
  ∴  Uchwała Nr XX/160/08 z dnia 10.09.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Pasłęk na realizacje zadania w zakresie usług zdrowotnych w archiwum     17.09.2008     
  ∴  Uchwałą Nr XX/161/08 z dnia 10.09.2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI / 122/08 z dnia 6.02.2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych znajduj,ących sie w strukturze szkół.     17.09.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVI/115/08 z dnia 06.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2008 rok.     26.08.2008     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/272/2001 z dnia 05.09.2001 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych w gm. Małdyty     12.06.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVII/ 134 /08 z dnia 23.04.2008 r. w sprawie Planu Odnowy Wsi Szymonowo     05.05.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/133/08 z dnia 23.04.2008 r. w sprawie Planu Odnowy Wsi Małdyty     05.05.2008     
  ∴  Uuchwała Nr XVII/123/08 z dnia 23.04.2008 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok     28.04.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVII/131/08 z dnia 23.04.2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mąłdyty w obrębie geodezyjnym Drynki     28.04.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVI/120/08 z dnia 06.02.2008 r. w sprawie Planu Odnowy Wsi Linki     22.02.2008     
  ∴  Uchwała Nr XVI/119/08 z dnia 06lutego 2008 r.w sprawie Planu Odnowy Wsi Wilamowo     22.02.2008     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8159568 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^