BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XXV/207/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ....

                                                                                            UCHWAŁA Nr XXV   /207   / 09
 
Rady Gminy Małdyty
 
z dnia 31 marca   2009 r.
 
 
w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty
 
Działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz  art. 91 d pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158 poz. 103, Nr247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 Nr 1 poz.1)  Rada Gminy Małdyty   uchwala co następuje:
 
 
§ 1
 
Określa się regulamin przyznawania nagród dla  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małdyty za ich szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej lub organizacyjnej w skali gminy, województwa lub regionu.
 
§ 2
 
Wójt Gminy Małdyty dysponuje funduszem nagród w wysokości 20 % z jednoprocentowego planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Małdyty.
§ 3
 
1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku
 
2.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
 
3. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
 
4. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września każdego roku
 
5. Wniosek o nagrodę  składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały
 
6. Dyrektorowi placówki  nagrodę przyznaje  Wójt Gminy z własnej inicjatywy w uznaniu za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych.
 
7. Z wnioskiem o  przyznanie nagrody Wójta Gminy może wystąpić dla wicedyrektora i nauczyciela – dyrektor placówki, organ nadzoru pedagogicznego, Gminna Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organizacji związkowych działających w placówce.
 
8. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy powinien być  udokumentowany przykładami konkretnych osiągnięć od daty otrzymania ostatniej nagrody Wójta .
 
§ 4
 
1. Nagroda, o której mowa w § 2 regulaminu może być przyznana dyrektorowi, wicedyrektorowi,  nauczycielowi , który;  
 
1) posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz spełnia co najmniej 5 z następujących kryteriów:
 
a)  osiąga  dobre wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie metod nauczania i wychowania, wdraża nowe programy, opracowuje programy autorskie,
 
 c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zajęciem przez uczniów  / zespół uczniów/ I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
 
e)  prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
 
f)  przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
 
g)  organizuje, prowadzi lub uczestniczy w wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 
h)  podnosi swoje kwalifikacje; studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, warsztaty i in.,
 
i) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
 
j) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
 
k) zapewnia bezpieczne warunki do nauki w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 
k) angażuje rodziców w życie szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami
 
l) bierze czynny udział w wewnątrz szkolnym systemie doskonalenia nauczycieli / zespoły przedmiotowe/ bądź w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
 
m) nienagannie spełnia swoje obowiązki i zadania wynikające z planu pracy szkoły,
 
n)  wykonuje nieodpłatnie  prace na rzecz szkoły w czasie wolnym od pracy .
 
§ 5
 
1. Za szczególne kryteria przyznawania nagród dyrektorom i wicedyrektorom uznaje się:
 
1) osiąganie przez szkołę dobrych wyników nauczania,
 
2) osiąganie przez uczniów znaczących wyników w konkursach, olimpiadach i zawodach,
 
3) przygotowanie i realizowanie przez szkołę znaczących w procesie wychowawczym imprez  szkolnych i środowiskowych,
 
4) wzorowa współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami wspierającymi działalność szkoły,
 
5) organizowanie pomocy młodym nauczycielom rozpoczynającym pracę,
 
6) Inspirowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej,
 
7) wzorowa organizacja pracy w szkole, w tym;
 
a) prowadzenie polityki kadrowej zgodnej z potrzebami placówki w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy
 
b) realizowanie zaleceń organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 
c) prawidłowe gospodarowanie środkami i mieniem placówki, przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 
d) podejmowanie efektywnych działań na rzecz poprawy i rozwoju bazy placówki
 
e) tworzenie dobrej atmosfery w pracy i tworzenie właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów
 
f) zapewnienie uczniom i pracownikom właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
 
 
 
 
§ 6
 
 Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje o jej przyznaniu pismo wraz z uzasadnieniem, którego odpis zamieszcza się w  jego teczce akt osobowych.
 
§ 7
 
Przy przyznawaniu nagród z funduszu nagród pozostającego w dyspozycji dyrektora szkoły/placówki mają zastosowanie odpowiednio zasady określone w  § 4.
 
 
§ 8
 
§ 2. Traci  moc uchwała Rady Gminy Małdyty Nr XXIII/186/2008  z dnia 17 grudnia 2008 r.  r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty (DZ. Urz. Woj. Warm. -Mazur. z dnia 28 stycznia 2009 r. Nr 15, poz. 310)
 
§ 9
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
§ 10
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                      Krystyna Sobolewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały

                                                                                                          Rady Gminy Małdyty  Nr XXV  /   / 2009
                                                                                                                         z dnia      marca  2009 r
 
W N I O S E K
 

o przyznanie nagrody  Wójta Gminy Małdyty

 
 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody  Wójta Gminy Małdyty
 
Panu / Pani ..........................................................
 
DANE OSOBOWE:
  1. Data i miejsce urodzenia ..................................................................................
  2. Staż pracy pedagogicznej  ...............................................................................
  3. Ostatnia ocena pracy / rok uzyskania .............................................................
  4. Zajmowane stanowisko ....................................................................................
  5. Nazwa szkoły / placówki ..................................................................................
..................................................................................................................................
  1. Wykształcenie ...................................................................................................
  2. Dodatkowo uzyskane kwalifikacje ..................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  1. Posiadane nagrody – rok otrzymania .............................................................
  2. Uzasadnienie wniosku .....................................................................................
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ............................,dnia  ............................                     
                                                                             
 
 
                                                                              ..........................................................
                                                                                               / podpis i pieczęć wnioskodawcy/
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (06.04.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (06.04.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (06.04.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (06.04.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7473329 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^