BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Rady Gminy Nr XXX/245/09 z dnia 10.11.2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Rady Gminy Nr XXX/247/09 z dnia 10.11.2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 
UCHWAŁA  Nr XXX/  245  /09
Rady Gminy Małdyty
z dnia  10   listopada 2009 r.
 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271,Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116,poz.1203, Nr167,poz. 1759,z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457,z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327,Nr 138,poz. 974, Nr 173,poz.1218z 2008 r.  Nr 189,poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157,poz. 1241) i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach     lokalnych 1  ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  Nr 121,poz. 844, ze zmianami: Nr 220,poz. 1601, Nr 225,poz. 1635, Nr 245,poz. 1775, Nr 249,poz. 1828, Nr 251 poz.1847 z 2008 r. Nr 93, poz.585,Nr 116,poz.730  z 2009 r. Nr 56,poz.458, Nr 223,poz.1463 )  Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
   § 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości :
1.       Od gruntów:
1)            związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
2)            pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł, od 1 ha powierzchni ,
3)            pozostałych , w tym:
a)       zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m 2  powierzchni,
b)       związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,10 zł od 1m2 powierzchni,
c)       zajętych pod drogi za wyjątkiem gruntów pod drogami publicznymi – 0,12 zł od 1 m2 powierzchni,
d)       od gruntów nie wymienionych pod lit  a – c – 0,30 zł od 1m2 powierzchni.
2.       Od budynków lub ich części:
1)              mieszkalnych – 0,55 zł od 1m2powierzchni użytkowej,
2)              związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,50 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
3)               zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4)              zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5)              pozostałych, w tym:
a)       zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
     organizacje pożytku publicznego – 6,50  zł od 1 m 2  powierzchni użytkowej,
b)   od garaży – 3,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c)       od  budynków gospodarczych w tym chlewików i składzików na opał – 2,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)       od innych budynków nie wymienionych pod literami a – c – 6,50 zł od 1 m 2  powierzchni użytkowej.  
 
3.       Od  budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
   § 2. Tracą moc uchwały  Rady Gminy Małdyty :
1)       Nr XXI 162/08  z dnia 22.pażdziernika 2008 r. .  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 187,poz.2761),
2)       Nr XXII/177/08 z dnia 26 listopada 2008 roku  w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXI/162/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku  od nieruchomości na 2009 rok. ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 195,poz.3027)
 
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.
 
 
                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                               Krystyna Sobolewska
 
 
 
 Niniejsza ustawa  dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
2.Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.).
3.Dyrektywy 1998/62 WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe.
 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – wydanie specjalne.   
 
   
( uchwała opublikowana w  Dz .Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr196,poz.2724)
 
     
                                                          
                                                   
 
                                                
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA Nr   XXX/ 247  / 09
Rady Gminy Małdyty
z dnia 10   listopada   2009r.
 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr189, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420 , Nr 157,poz. 1241) i art. 10 ust. 1i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami  Nr 220,poz.1601,Nr 225,poz.1635, Nr 245,poz.1775, Nr 249,poz. 1828, Nr 251 poz.1847, z 2008  r. Nr  93, poz.585 i Nr 116,poz. 730 z 2009 r. Nr56,poz.458)  Rada Gminy Małdyty uchwala,  co następuje:
 
§1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:
 
1.       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 1, Tabela nr 1,
 
2.       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 1, Tabela nr 2
 
3.       od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 2, Tabela nr 3,
 
4.       od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 2, Tabela nr 4,
 
5.       od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku nr 2, Tabela nr 5,
 
6.       od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku nr 3, Tabela nr 6,
 
7.       od autobusu, jak w załączniku nr 3, Tabela nr 7.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
§3. Tracą  moc uchwały Rady Gminy  Małdyty:
1) Nr XXI /164/08   z dnia  22 października 2008 r.  w sprawie określenia stawek podatku od środków
    transportowych (Dziennik Urzędowy  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego Nr 187, poz. 2763),
        2)Nr XXII/178/08 z dnia 26 listopada 2008 r. dotycząca zmian w załącznikach do uchwały Rady Gminy
          Małdyty Nr XXI /164/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków     
           transportowych ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 195,poz.3028).
.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.
 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                 Przewodnicząca  Rady Gminy
                                                                                       Krystyna Sobolewska
 
( Uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Warem.-Waz .Nr 196,poz.2726)
 
 
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/247  /09.
Rady Gminy Małdyty
z dnia 10.11. 2009 r.
 
Tabela nr 1. Stawka podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  
  i  poniżej 12 ton, o którym mowa w art.8  pkt 1
 
Dopuszczalna masa całkowita
Wiek samochodu
Stawka podatku (w złotych)
Olej napędowy i etylina
Paliwa ekologiczne
Powyżej  3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Do 5 lat włącznie
550,00
500,00
powyżej 5 lat
600,00
550,00
powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
Do 5 lat włącznie
900,00
800,00
powyżej 5 lat
1.000,00
900,00
powyżej 9 ton
do 5 lat włącznie
1.100,00
1.000,00
powyżej 5 lat
1.200,00
1.100,00
 
 
Tabela nr 2. Stawka podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, o którym mowa w art. 8 pkt 2
               
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszania osi jezdnych
1
2
3
4

Dwie osie

12
13
0
143,64
13
14
143.64
397,01
14
15
397,01
559,30
15
 
559,30
1.265,69

Trzy osie

12
17
600,00
630,00
17
19
600,00
630,00
19
21
600,00
665,55
21
23
665,55
1.025,15
23
25
1.025,15
1.593,77
25
 
1.025,15
1.593,77

Cztery osie i więcej

12
25
665,55
674,99
25
27
1.000,00
1.053,17
27
29
1.053,17
1.671,99
29
31
1.671,99
2.479,97
31
 
1.671,99
2.479,97
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do uchwały Nr  XXX  /247  /09
Rady Gminy Małdyty
z dnia  10.11..2009 r.
 
Tabela nr 3. Stawka podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, o którym mowa w art.8 pkt 3
 
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdu

Wiek pojazdu

Stawka podatku (w złotych)
1
2
3
od 3,5 ton i poniżej 12 ton
do 5 lat włącznie
1.000,00
powyżej 5 lat
1.200,00
 
 
Tabela nr 4. Stawka podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, o którym mowa w art.8 pkt 4
 
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa [t.]
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszania osi jezdnych
1
2
3
4

Dwie osie

12
18
0
38,54
18
25
268,57
485,74
25
31
566,30
929,42
31
 
1.427,98
1.959,23

Trzy osie

12
40
1.259,85
1.742,06
40
 
1.742,06
2.576,88
 
 
 
Tabela nr 5. Stawka podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,  o którym mowa w art. 8 pkt 5
 
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdu
Wiek pojazdu
Stawka podatku (w złotych)
1
2
3
Od 7 ton i poniżej 12 ton
do 5 lat włącznie
650,00
powyżej 5 lat
850,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Załącznik nr 3
                                                                                                                               do uchwały Nr XXX / 247 / 09
                                                                                                                Rady Gminy Małdyty
                                                                                                                     z dnia   10.11. 2009 r.
 
Tabela nr 6. Stawka podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o którym mowa w art. 8 pkt 6
 
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszania osi jezdnych
1
2
3
4

Jedna oś

12
18
0
25,71
18
25
179,82
323,44
25
 
323,44
567,47

Dwie osie

12
28
212,52
312,94
28
33
620,01
859,37
33
38
859,37
1.305,39
38
 
1.161,77
1.718,71

Trzy osie

12
38
684,23
952,76
38
 
952,76
1.294,88
 
 
 
Tabela nr 7. Stawka podatku od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7
Wiek autobusu
Liczba miejsc do siedzenia
Stawka podatku  ( w złotych)
Olej napędowy
Inne paliwo
do 5 lat włącznie
mniejszej niż 30 miejsc
 
                    800,00
  700,00
równej lub wyższej niż 30 miejsc
 
                 1.100,00
1.000,00
powyżej 5 lat
mniejszej niż 30 miejsc
 
                    900,00
   800,00
 
równej lub wyższej niż 30 miejsc
 
                  1.400,00
1.200,00
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (08.01.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (08.01.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (08.01.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (08.01.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7386569 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^