BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XXXIV/276/2010 z dnia 24.03.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli.....

         UCHWAŁA Nr XXXIV / 276   / 2010
 
Rady Gminy Małdyty
 
z dnia 24   marca  2010 r.
 
 
w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505  oraz z 2009 Nr 1 poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181, z 2006r. Nr 43, poz. 283, z 2007r. Nr 56, poz. 372, z 2008r. Nr 42 poz. 257 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 422 i Nr 222, poz. 1755 ) w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Określa się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małdyty w brzmieniu:
Rozdział I
Postanowienia wstępne:
 
§ 1
1. Wynagrodzenie nauczyciela składa się z:
 
1) wynagrodzenia zasadniczego;
 
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
 
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ;
 
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 KN (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
 
2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy.
 
3. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 oraz dla nauczyciela, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy KN oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego, corocznie ustala w drodze rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej.
 
4. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość:
 
1) dodatku za wysługę lat ,
 
2) dodatku motywacyjnego,
 
3) dodatku funkcyjnego,
 
4) dodatku za pracę w  warunkach trudnych i uciążliwych,
 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 
6) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
 
7) dodatku wiejskiego,
 
8) nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
 
9) postanowienia końcowe
 
5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 
1) nauczycielach -  bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych,
 
2) szkołach – rozumie się przez to każdą szkołę albo zespół szkół,   prowadzonych przez gminę Małdyty,
 
3) placówkach – rozumie się przez to każdą szkołę lub zespół szkół, przedszkola prowadzone przez gminę Małdyty,
 
6. Regulamin obejmuje nauczycieli wszystkich placówek.
 
 
Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
 
§ 2
 
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości  1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy,  poczynając od 4 roku pracy, nie więcej jednak niż 20%, 
 
2.  Dodatek za wysługę lat przysługuje:
 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
 
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca,
 
3) za okres, w którym nauczyciel ma prawo pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego.
 
 
Rozdział III
Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego
 
§ 3
 
1. Nauczycielowi i dyrektorowi w wypadkach uzasadnionych szczególnymi osiągnięciami  dydaktycznymi, wychowawczymi lub opiekuńczymi może być przyznany dodatek motywacyjny.
 
2. Określona w tabeli stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela może być w zależności od osiąganych wyników pracy podwyższona w granicach przyznanych środków na wynagrodzenia.
 
3. Organ prowadzący  przeznacza  na dodatki motywacyjne 2,5% planowanych wydatków na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.
 
4. Ustala się dolną granicę przyznania dodatku motywacyjnego - od 7% jego wynagrodzenia zasadniczego.
 
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
 
6. Dla rozpoczynających pracę w szkole lub placówce na stanowisku nauczyciela,  dyrektora, powracających z urlopów i zwolnień przyznanie dodatku może nastąpić po upływie okresu umożliwiającego ocenę osiąganych wyników pracy, jednak nie wcześniej niż po przepracowaniu  pełnego semestru poprzedzającego fakt przyznawania dodatku na następny okres.
 
7. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania w stosunku do nauczycieli ustala dyrektor szkoły, placówki, dla  dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy.
 
8. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel,  dyrektor  powiadamiany jest na piśmie.
 
9. Decyzje w sprawach przyznania dodatku motywacyjnego, podjęte zgodnie z postanowieniem niniejszego regulaminu mają charakter ostateczny.
 
10. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
 
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
 
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
 
d) dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy wychowanków
 
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
 
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
 
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
 
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
 
3) posiadanie wyróżniającej oceny pracy
 
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2 i pkt.3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
 
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
 
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
 
11. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest:
 
1) stała praca nad wprowadzaniem udoskonaleń w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez inspirowanie nauczycieli do wdrażania innowacji pedagogicznych i stwarzanie do tego odpowiednich warunków
 
2) prawidłowe zarządzanie budżetem szkoły (placówki) oraz czynienie starań o pozyskanie środków pozabudżetowych.
 
3) prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej gwarantującej osiąganie przez szkołę (placówkę) wysokich wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 
4) prowadzenie właściwych działań informujących uczniów, rodziców, środowisko lokalne, władze oświatowe i samorządowe o pracy nauczycieli i ich osiągnięciach.
 
5) organizowanie systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz integrowanie nauczycieli do pracy w zespołach przedmiotowych dla realizacji zadań wynikających z planu rozwoju szkoły (placówki).
 
6) rozwijanie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
 
7) wzorowa dbałość o wygląd, estetykę szkoły (placówki) i jej otoczenia.
 
8) aktywna i systematyczna współpraca z Radą Rodziców, środowiskiem lokalnym oraz stowarzyszeniami i instytucjami przynosząca wymierne efekty dla działalności szkoły.
 
9) w zakresie pracy pedagogicznej:
 
a) osiąganie  wysokich efektów kształcenia, w tym związanych z powierzonym stanowiskiem,
 
b) organizowanie  imprez ogólnych (festynów, święta szkoły, konkursów, sesji popularnonaukowych),
 
c) osiąganie  wymiernych efektów w pracy z uczniem zdolnym, bądź mającym trudności w nauce,
 
d) stosowanie nowoczesnych metod nauczania (wprowadzanie  innowacji, wdrażanie nowych programów, opracowywanie programów autorskich)
 
12. W zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej
 
1) prowadzenie  urozmaiconej działalności wychowawczej (spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie  imprez o zasięgu
     gminnym, powiatowym, wojewódzkim )
 
2) zapewnienie  pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej oraz uczniom zagrożonym
     niedostosowaniem społecznym, mającym trudności w nauce i w przystosowaniu się do życia w grupie
 
3) zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki  uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 
13. W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 
1) doskonalenie  własnego warsztatu pracy (opracowywanie przykładowych scenariuszy zajęć i planów wynikowych)
 
2) aktywne uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, konferencjach pedagogicznych
 
3) aktywne uczestnictwo w adaptacji młodych nauczycieli
 
4) prowadzenie  zajęć koleżeńskich oraz wykładów i prelekcji dla nauczycieli
 
14. Różne:
 
1) nienaganne prowadzenie dokumentacji placówki, przestrzeganie ustalonych terminów składania dokumentacji
 
2) dyspozycyjność
 
3) udział w pracach organów, komisji poza szkołą (placówką)
 
4) udział w innych formach działalności poza szkoła (placówką)
 
5) prawidłowość współpracy z samorządem terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim.
 
Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
 
§ 4
 
1. Nauczycielom, którym powierzono w szkołach stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły  przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli.
 
2. Wicedyrektorowi szkoły powierza się kierowanie świetlicą szkolną.
 
TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

 
L.p.
 
Stanowisko
 
Miesięcznie [ zł ]
 
       1.
 
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
 
A/ do 4 oddziałów
 
 
 
 
 
420
  
     2.
 
Dyrektor gimnazjum
 
610
 
     3.
 
Dyrektor  szkoły, zespołu  placówek oświatowych  liczących:
 
A/ do 8 oddziałów
 
B/ od 9 do 12 oddziałów
 
C/ 13 oddziałów i więcej
 
 
 
 
580
 
660
 
710
 
 
 
     4.
 
Wicedyrektor  szkoły,   zespołu  placówek oświatowych liczących  13 i więcej oddziałów
 
 
580
 
5.
 
Wicedyrektor  zespołu  szkół  i placówek oświatowych  liczących  do 12 oddziałów
 
 
390

 
 
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy  w granicach stawek określonych w tabeli uwzględniając m. in. wielkość placówki,  jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.
 
4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:
 
1)  liczbę uczniów w kierowanej placówce
 
2) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w placówce
 
3) ilość typów szkół w zespole
 
4) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w placówce
 
5) warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje
 
5. Wysokość dodatków funkcyjnych dla  osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w ust. 11 ustala dyrektor placówki.
 
6. Prawo do dodatku funkcyjnego o którym mowa w pkt 1 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia i  przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek.
 
7. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeśli jej nieobecność w pracy przekracza jeden pełny miesiąc, to znaczy od 1 do ostatniego dnia miesiąca.
 
8. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa za dyrektora.
9. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
 
1) opiekuna stażu w wysokości 3 % stawki wynagrodzenia zasadniczego
 
2) wychowawstwa klasy/grupy w szkole podstawowej i gimnazjum 40,00 zł
 
3) wychowawstwa grup przedszkolnych w wysokości 50,00 zł
 
 
Rozdział V
Dodatki za warunki pracy
 
§ 5
 
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. 
 
2. Nauczycielowi  przysługuje dodatek za każdą godzinę przepracowaną w trudnych lub uciążliwych warunkach w wysokości 20% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
 
3. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 25% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, proporcjonalnie do ilości przepracowanych godzin.
 
4. W przypadku zbiegu obu tych dodatków nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości 30%.
 
5. Dodatek, o którym mowa w pkt. 2 ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły wójt gminy biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwość realizowanych zajęć lub wykonywanych prac.
 
6. Dodatek, o którym mowa w pkt. 2 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba, że zapis szczególny stanowi inaczej.
 
7. Dodatek wypłaca się proporcjonalnie do części  wymiaru realizowanego przez nauczyciela obowiązującego pensum w warunkach trudnych i uciążliwych lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć
 
 
Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw
 
§ 6
 
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych. wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
 
2. Jeżeli nauczyciel realizuje w danym tygodniu zadania zakwalifikowane do dwóch różnych wymiarów godzin, to stawkę godziny ponadwymiarowej ustala się z podwyższonego  wymiaru godzin przeliczanego proporcjonalnie do wymiaru godzin tych zajęć.
3. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się przepisy jak do godzin ponadwymiarowych.
 
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 
5. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w niniejszym regulaminie, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
 
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy KN pomniejszony o 1/5  tego wymiaru / lub ¼ , gdy dla nauczyciela ustalono 4 -dniowy tydzień pracy / za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 
 
Rozdział VII
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
 
§ 7
 
1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,  zatrudnionemu  w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez gminę Małdyty  przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
 
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
 
1) dla 1 osoby                 - 6 %,
 
2) dla 2 osób                  - 8 %,
 
3) dla 3 osób                 - 10 %
 
4) dla 4  i więcej osób  - 12  %  minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze obwieszczenia  obowiązującego w grudniu poprzedniego roku na rok następny. Wyliczone kwoty zaokrągla się do pełnych złotych na zasadach ogólnych.
 
3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – organ prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
 
4. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
 
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela
 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia
 
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia
 
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów
 
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.  Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
 
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na  wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
 
7.  Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły/placówki, a dyrektorowi –wójt gminy.
 
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
 
9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
 
1) niewykonywania  pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia  społecznego,
 
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej  służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została  zawarta,
 
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach
 
Rozdział VIII
Dodatek wiejski
 
§ 8
 
1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi lub miasta liczącego do 5000 mieszkańców, który posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i jest zatrudniony w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.
 
2. Nauczycielski dodatek wiejski przysługuje w okresie wykonywania pracy , a także w okresach :
 
1)  niewykonywania pracy za które przysługuje wynagrodzenie,
 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
 
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak,
gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż
do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,
 
4) korzystania z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego,
 
5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
 
6) pozostawania w stanie nieczynnym.
 
 
Rozdział IX
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
 
§ 9
 
1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości l % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
 
2. Ustala się następujący  podział specjalnego funduszu nagród:
 
  1) 80 % kwoty tego funduszu pozostaje w dyspozycji dyrektorów szkół/placówek, z przeznaczeniem na nagrody dyrektora
 
  2) 20 % kwoty pozostaje w dyspozycji wójta, z przeznaczeniem na Nagrody Wójta  Gminy Małdyty
 
  3. Wysokość nagrody Wójta ustala się na poziomie nie niższym niż 80% średniej płacy nauczycielskiej w gminie.
 
 4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku
 
 5.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
 
6. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
 
7. Kryteria i tryb  przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków, o których mowa w ust. 1  uwzględniający w szczególności osiągnięcia  w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły, tryb zgłaszania kandydatów do nagród  reguluje odrębna uchwała.
 
 

Rozdział X

Postanowienie końcowe
 
§ 10
 
1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują  zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.
 
2.  Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
 
3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do udostępniania treści regulaminu wszystkim nauczycielom.
 
4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i wydanych na tej podstawie aktów wykonawczych.
 
5. Wszelkich zmian niniejszego regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
§ 11
 
1. Traci  moc uchwała Rady Gminy Małdyty Nr XXV/206/2009  z dnia 31 marca 2009 r.  r. w sprawie zasad  wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach,  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty (DZ. Urz. Woj. Warm. -Mazur. z dnia 21 maja 20 9 r. Nr 67, poz. 1095)
 
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i dotyczy wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2010 roku.
 
 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                       Krystyna Sobolewska
 
( Ogłoszona w Dz. Urz. Woj .Warm.-Maz.
Nr 69,poz.1078 z 19.V.2010 r.)          
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (06.09.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (06.09.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (06.09.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (06.09.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7109022 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^