BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała Nr XI/106/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.     06.09.2012     
  ∴  Uchwała Nr IV/10/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.     06.09.2012     
  ∴  Uchwała Nr XII/121/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Małdytach do organizacji pracy z rodziną     28.12.2011     
  ∴  Uchwała Nr XII/122/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/11 z dnia 30.03.2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach     28.12.2011     
  ∴  Uchwała Nr XII/123/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/201/05 z dnia 27.04.2005 r. w sprawie ustanowienia LOGO Gminy Małdyty     28.12.2011     
  ∴  Uchwała Nr XII/129/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie od Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności działki połozonej w Linkach w obrębie geodezyjnym Wodziany     28.12.2011     
  ∴  Uchwała NrXI/109/11 Rady Gminy Małdyty z dnia30 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych     05.12.2011     
  ∴  Uchwała Nr XI/113/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działek budowlanych położonych w Małdytach, ul. Topolowa , obręb geodezyjny Małdyty w drodze przetargu .     05.12.2011     
  ∴  Uchwała nr XI/108/11 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata 2012-2016     01.12.2011     
  ∴  Uchwała Nr XI/110/11 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej     01.12.2011     
  ∴  Uchwała nrXI/114/11 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Przedsiębiorstwo \"DAMIS BT\" Bogdan Tomaszewski Gospodarstwo w Budwitach w archiwum     01.12.2011     
  ∴  Uchwała Nr XI/115/11 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków - Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe W.Witkowski- M. Gręda , Zajezierze 12 w archiwum     01.12.2011     
  ∴  Uchwała nr XI/107/11 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Małdyty na lata 2012-2016 w archiwum     01.12.2011     
  ∴  Uchwała Nr XI/111/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych w gminie Małdyty     30.11.2011     
  ∴  Uchwała Nr X/95/11 z dnia 26.10.2010 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej     28.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr IX/86/11 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Małdyty oraz zasad zwrotu kosztów podróży słuzbowych przysługujacych radnym     11.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr iX/81/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sadu Okregowego w Elblagu na kadencje 2012-2015     11.10.2011     
  ∴  Uchwała nR IX/82/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadancję 2012-2015     11.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr IX/87/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie ustalenie wynagrodzenia miesiecznego Wójtowi Gminy Panu Antoniemu Smolakowi     11.10.2011     
  ∴  Uchwała Nr IX/78/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie zmiany nazwy oraz statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach     23.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr IX/79/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych \" Moje Boisko ORLIK 2012\" przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach     23.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 .06.2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Małdyty     22.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 20.06.2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Małdyty     22.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 20.06.2011 r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej przezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski     22.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. w archiwum     22.06.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/29/11 z 30.03.2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach     31.05.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/31/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przystąpienia GOPS w Małdytach do partnerstwa w zwiazku z realizacja projektu konkursowego pt. Szkoła Młodzieżowych Animatorów Warmii i Mazur .............     05.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/32/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwa Mozna żyć inaczej     05.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/23/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie realizacji Programu współpracy Samorzadu Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi za 2010 r.     05.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/35/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z meszkańcami Gminy Małdyty     05.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/36/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zamiaru podjęcia prac nad wdrożeniem procedury opracowania w gminie Małdyty budżetu w układzie zadaniowym     05.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Małdyty na lata 2007-2020”.     05.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/21/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie porządku i bezpieczństwa publicznego e gminie Małdyty w 2010 r.     04.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/25/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie podziału sołectwa Gumniska Wielkie i utworzenia sołectwa Gumniska Małe b oraz w sprawie zmiany statutu sołectwa Gumniska Wielkie i nadanie statutu sołectwu Gumniska Małe     04.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/26/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa     04.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/33/11 z dnia 30.03.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki     04.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity.     04.04.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/28/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Małdytach     04.04.2011     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8159376 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^