BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr V/35/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z meszkańcami Gminy Małdyty

 
 
 
 
UCHWAŁA  Nr V /35/ 11
Rady Gminy Małdyty
z dnia. 30 marca 2011 roku
 
 
w sprawie  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Małdyty
 
 
  Na podstawie art. 5a ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142), Rada Gminy Małdyty uchwala,  co następuje:
 
  § 1.Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców gminy. Celem konsultacji społecznych jest możliwie najpełniejsze informowanie społeczności o planowanym projekcie bądź inwestycji gminnej, zebranie opinii i uwag, a także wybór najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego postulaty uczestników konsultacji.
 
    § 2.1. Konsultacje społeczne  mogą być przeprowadzane z inicjatywy Rady lub Wójta.
 
 2. Mieszkańcy jednostki pomocniczej Gminy mogą wystąpić do właściwego organu Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy lub jej jednostki.
 
3. Wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy mieszkańców uważa się ważny jeżeli z inicjatywą wystąpiło co najmniej 10 % mieszkańców.   
 
   § 3. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami ,  o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej podejmuje:
1)      Rada Gminy w formie uchwały w sprawie: zmiany granic Gminy oraz  lokalizacji inwestycji o charakterze ogólnogminnym,
2)      Wójt Gminy w formie zarządzenia w pozostałych sprawach
 
  § 4. 1.Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1)      ogólnogminny
2)      lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terytorium,
3)      środowiskowy – dotyczący określonych grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.”
 
2. Konsultacje społeczne mogą polegać,  w szczególności na:
1)      wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
2)      udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie ,
3)      wybranie jednego z zaproponowanych rozwiązań.
   § 5.1.Konsultacje mogą mieć formę:
1)      ankiet skierowanych do mieszkańców gminy, grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów,
2)      bezpośrednich spotkań z mieszkańcami ( zebrania wiejskie), przedstawicielami grup
społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.
 
2. O wyborze formy konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 2 decyduje organ gminy podejmujący decyzję o przeprowadzeniu konsultacji.
 
   3.Wójt może powierzyć wykonanie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom.
 
4.Realizacja konsultacji społecznych wymagająca specjalistycznej wiedzy odbywać się może z udziałem ekspertów  w danej dziedzinie.
 
5.O konsultacjach informuje się zainteresowanych na 7 dni przed wyznaczonym terminem podając przedmiot konsultacji , formę konsultacji  oraz datę, godzinę i miejsce jej przeprowadzenia.
 
6.Zawiadomienie o konsultacjach  społecznych umieszcza się na:
1) stronie internetowej Urzędu Gminy Małdyty
      2) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Małdyty oraz  sołtysów
 
   § 6. 1.Zebranie  prowadzi Przewodniczący Zebrania.
 
   2.Przewodniczącego zebrania wyznacza organ gminy decydujący o przeprowadzeniu konsultacji.
                                                                        
§7. 1.Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół.
 
2. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących , chyba, że organ gminy decydujący o przeprowadzeniu konsultacji społecznych uzna  inaczej w swojej decyzji .
 
3. Koszt przeprowadzenia konsultacji społecznych ponosi budżet gminy. 
                                                      
 
§ 8. 1. Wynik konsultacji społecznej nie jest wiążący dla organu gminy podejmującego rozstrzygniecie w sprawie objętej konsultacjami.
 
2.Wynik konsultacji społecznych Wójt przedstawia :
    1)   Radzie Gminy na najbliższej sesji,
    2) mieszkańcom gminy na:
        a) stronie BIP i stronie internetowej Urzędu Gminy
              b) tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
 
   3. Wyniki konsultacji społecznych mogą być opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie gminy.  
                                                      
                            
§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy Małdyty  Nr VIII/79 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Małdyty ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2004 r. Nr 12,poz. 204).
 
§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego..
 
 
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                Mirosław Cymer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (05.04.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (05.04.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (05.04.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (05.04.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7062606 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^