BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr V/29/11 z 30.03.2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach

                                                                                                  
 
UCHWAŁA Nr V/29//11
Rady Gminy Małdyty
z dnia 30 marca 2011 r.
 
 
 
w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania  i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ,art.40 ust.1 , art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220,     Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;  Dz.U.   z 2005r. 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r.    Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142, 146 , Nr 106 poz. 675 )  w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362  zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 65 poz.554, Nr 157 poz. 1241,  Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706 , Nr 221 poz. 1738, z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146 , Nr 40 poz. 229 , Nr 81 poz. 527 ), art. 9a ust. 15  ustawy     z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493  zmiany :z 2009r.  Dz.U.  Nr 206 poz. 1589, z 2010r. Nr 28 poz. 146 Nr 125 poz. 842 poz. 842) oraz uchwał  Rady Gminy Małdyty :  nr XVIII/139/08 z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie  Małdyty do roku 2015 i uchwały nr XXIX/236/09 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Małdyty na lata 2009-2015, Rada Gminy Małdyty uchwala co następuje:  
 
 
                                                                      § 1
 
Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania , których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały .
 
 
                                                                      § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
                                                                       § 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
 
                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                     Mirosław Cymer
 
 
 
 
Ogłoszona w Dz. Urz.  Woj.Warm.-Maz.
Nr 58,poz.964  z dn. 12.05.2011 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Załącznik      
                                                                                          do uchwały Rady Gminy Małdyty
                                                                                            Nr V/…./11. z dnia…03.2011 r.      
 
 
Tryb i sposób powoływania  i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 
 
Rozdział  I
 
Przepisy  ogólne
 
§ 1.
1.    Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,   między innymi organizując pracę Zespołu interdyscyplinarnego.
2.    Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie    przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego     Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3.    Zadaniem Zespołu  Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
 
     a/  diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
     b/  podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
          mających na  celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
     c/  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
     d/  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
          udzielenia  pomocy w środowisku lokalnym,
     e/  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
 4.Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Małdyty.
 
Rozdział II
 
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
 
§ 2.
 
1.W skład  Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą  przedstawiciele:
 
a)                 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
b)                 Posterunku Policji
c)                 Placówek oświatowych
d)                 Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach 
e)                 Pełnomocnik Wójta ds. rodziny
 f)         Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
2.       Powoływanie i odwoływanie członków  Zespołu Interdyscyplinarnego:
 
        1)  Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby  kierujące instytucjami / jednostkami
 
    2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy  Małdyty.
 
    3) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym   posiedzeniu składa  pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich  informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole. 
 
     4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego  może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole  Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Wójta Gminy Małdyty.
 
3.       Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego  Zespołu Interdyscyplinarnego.  
     
1)     Przewodniczący  Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na  pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 
2)    Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat.
 
3)    O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje  pisemnie  powiadomiony Wójt Gminy.
 
  4)  Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:
        a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków   Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku  głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.
         b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.
         c)  uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Małdyty.
5) Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt. 1.
 
 
Rozdział III
Warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego
 
§ 3
 
1. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
 
2.Za obsługę techniczno-organizacyjną  Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny  jest  Wójt Gminy Małdyty.
 
5.Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego,  odbywają się w zależności od  potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 
6.Z każdego ww. spotkania zostaje sporządzony  protokół  zawierający: listę  obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis   działań do podjęcia.
 
7. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Urzędu Gminy Małdyty. Mogą być   również organizowane w  budynku GOK w  pomieszczeniach KIS w Małdytach.
8.   Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe
 
 
Rozdział IV
Przepisy końcowe
 
§ 4.
 
Realizację powyższych zapisów powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
                                                                                                                   
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (31.05.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (31.05.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (31.05.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (31.05.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7086292 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^