BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 20.06.2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Małdyty

1
 UCHWAŁA  Nr VIII / 50 /11

Rady Gminy  Małdyty

z dnia 20 czerwca 2011 r.
 
w sprawie zmian w  Statucie  Gminy Małdyty
 
 
   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.1 i  art. 22  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr  142,  poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz.220,  Nr 26 , poz. 558,  Nr 113, poz.984,  Nr  153, poz.1271 oraz  Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568: z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203: z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457: z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 1818,poz. 1337: z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458: z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241 : z 2010 r. Nr 28,poz.142,, Nr 28,poz.146, Nr 40,poz. 230 i  Nr 106,poz.675) Rada Gminy Małdyty, uchwala co następuje:
 
  § 1. W Statucie Gminy Małdyty uchwalonym uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr V /27/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małdyty(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 66, poz.1085   )wprowadza się następujące zmiany:
 
1)       W § 6 w punkcie 18 po wyrazie „pozarządowymi” dodaje się „ oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     ( Dz. U. Nr 96,poz. 873 z  późn. zm.)
 
2)       w § 13:
 
a)        ust.7 otrzymuje brzmienie:
„7. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje  przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.”
        b) dodaje się ust. 7a w  następującym brzmieniu:
„7a) Po upływie terminu określonego w ust.7 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów  dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy”.   
 
3)       w § 30  ustęp 3 i 6 otrzymują  brzmienie:
 
„ 3. Radni mają prawo i obowiązek uczestniczyć  w sesjach rady i pracy jej komisji oraz w pracach innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani”.
 
 „ 6. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych”.
 
4)       W §  31  ustęp 1 otrzymuje  brzmienie:
 „ 1.Z  radnym gminy nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy ,w której  radny uzyskał mandat ”
 
5)       w § 32 w części wstępnej skreśla się wyraz „mandatem”
 
6)       w § 33 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5.Po wygaśnięciu mandatu Urząd Gminy lub inna jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy  z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie  radny otrzymywałby, gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny”
 
7)       § 36  otrzymuje następujące  brzmienie:
„ 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której Radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu  takiej działalności.
 
         2.Radni nie mogą posiadać pakietu większego  niż 10 % udziałów lub akcji w spółkach prawa
         handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą  takie
         osoby. Udziały  lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez Radnego przed pierwszą sesją
        Rady  Gminy a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres  sprawowania mandatu i dwóch lat po
         jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących  im uprawnień ( prawa  głosu, prawa do dywidendy,
         prawa do  podziału majątku, prawa wyboru).” 
 
8)       w § 37 skreśla się  wyraz „ handlowymi” a po wyrazie „kontrolnych” dodaje się literę  „i”
 
9)       w § 38 po wyrazie „objętego” dodaje się wyraz „małżeńską”
 
10)    § 65 otrzymuje następujące  brzmienie:
     „ W Urzędzie Gminy są zatrudniani :
       1)) na podstawie wyboru – wójt
        2) na podstawie powołania : zastępca wójta i   skarbnik gminy jako główny księgowy budżetu,
        3) na podstawie umowy o pracę – pozostali pracownicy.”
 
11)    § 75 punkt  2  otrzymuje  brzmienie:
„ 2.Jeżeli czynność może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub  osoby przez niego upoważnionej”.
 
12)    w § 76 wyraz „ komunalnych ” zastępuje się wyrazem „gminnych”
 
13)    § 79 otrzymuje brzmienie:
„ Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( t. j. Dz. U z  2010 r. Nr 17,poz.95 z późn. zm.).
 
14)    § 82 otrzymuje  następujące brzmienie:
„W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)i ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (t.j.  Dz. U. z 2010 r. Nr 176,poz.1191 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223,poz. 1458 z późn. zm.)   
 
   15)    W załączniku nr 4 do Statutu    w § 2 ustęp  2 i ustęp  5 otrzymują następujące
   brzmienie:
     
          „ 2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady  gminy zwołuje przewodniczący  rady
          poprzedniej  kadencji na dzień przypadający  w ciągu  7 dni po ogłoszeniu zbiorczych
         wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
 
           5. Przewodniczący rady  gminy obowiązany jest zwołać sesję  na wniosek wójta lub co
           najmniej ¼  ustawowego składu rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia
           złożenia wniosku.”.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                  Mirosław Cymer
                                        
 
 
 
 
 
 
                                                               
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (22.06.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (22.06.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (22.06.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (22.06.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7064286 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^