BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr IX/78/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie zmiany nazwy oraz statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach

 
 
                                                
 
 
UCHWAŁA  Nr  IX/ 78 /11
Rady Gminy Małdyty
 
z dnia 21 września   2011 r.
 
w sprawie zmiany nazwy oraz statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą
 Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr  142,  poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220,  Nr 26 , poz. 558,  Nr 113, poz.984,  Nr  153, poz.1271 oraz  Nr 214, poz.1806: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568: Dz. U.  z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203:Dz.U. z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457:Dz.U. z z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 1818,poz. 1337: Dz.U. z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458:Dz.U. z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241 : Dz.U. z 2010 r. Nr 28,poz.142,, Nr 28,poz. 146, Nr 106,poz.675 : Dz.U. z 2011 r. Nr 117,poz.679))   , art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z  2002 r. Nr 41,poz.364: Dz. U. z 2003 r. Nr 96,poz.874,.Nr162,poz.1568, Nr 213,poz.2081: Dz. U. z 2004 r. Nr 11,poz.96, Nr 261, poz.2598: Dz. U. z 2005 r. Nr 131,poz.1091, Nr 132,poz.1111: Dz. U. z 2006 r.  Nr 227,poz.1658  Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz.504) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje: 
 
     § 1.1. Zmienia się nazwę gminnej instytucji kultury ,tj, Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach.
        2. Treść statutu otrzymuje brzmienie  jak w załączniku  nr 1  do niniejszej uchwały.
  § 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Małdyty  Nr XXI/223/05 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 171,poz.1937).
 
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
 
 
 
                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                    Mirosław Cymer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                       Załącznik nr 1
                                                                                                       do uchwały Nr IX/78   /11
                                                                                                       Rady Gminy Małdyty
                                                                                                       z dnia 21września  2011 r.
 
 
S T A T U T
 
Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu Gminy Małdyty
 
 
Rozdział   I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach, zwany dalej GOKiS jest samorządową instytucja kultury, realizująca zadania w zakresie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu, działająca na  podstawie :
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu  działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123   z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. Nr 127,poz.857 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr  142, poz.1591 z późn. zm.).
§ 2.
1.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  jest samorządową instytucją kultury i sportu z osobowością prawną, której organizatorem jest Gmina Małdyty.
 
 2.Gmina Małdyty jako organizator zapewnia środki potrzebne do prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej.
§ 3
 
1.Instytucja nosi nazwę: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach   może posługiwać się nazwą skróconą: GOKiS.
 
2.Siedziba GOKiS znajduje się w Małdytach przy ul. Kopernika 13 b.
 
3.GOKiS używa pieczęci podłużnej o treści:
 
                Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
                14-330 Małdyty, ul. Kopernika 13 b
                tel/fax 89 758 6134
                NIP  741 – 200 – 05 -27 Regon 001129598 
               
§ 4
 
GOKiS obejmuje swoim działaniem teren Gminy Małdyty.
 
§ 5
GOKiS może prowadzić działalność poza swoją siedzibą, a zadania realizować może na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
 
§ 6
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury przez Organizatora pod numerem  „2” w dniu 2 października 2003 roku.
 
                                                                                                       Rozdział II
Zakres działalności GOKiS
 
§ 7
 
GOKiS w Małdytach realizuje zadania w zakresie wychowania kulturalnego, edukacji i upowszechniania kultury i sportu.
 
§ 8
 
Do zakresu działalności GOKiS należy, w szczególności;
1)Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę i sport ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2)Animacja kulturalna, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych  mieszkańców , inicjowanie działań  na rzecz rozwoju kulturalnego i sportowego, w tym amatorskiego ruchu artystycznego.
3)Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i w sporcie.
4) Koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych.
5)Wspieranie amatorskiej  twórczości artystycznej   oraz promocja i ochrona wartościowych inicjatyw kulturalnych.
6) Ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego w zakresie folkloru, sztuki, rękodzieła  
ludowego i artystycznego.
§ 9
 
1.GOKiS jest miejscem współdziałania i wymiany doświadczeń animatorów,  przedstawicieli różnych dziedzin kultury, sztuki, nauki i oświaty kulturalnej, sportu, rekreacji i turystyki, ochrony przyrody, ochrony zabytków i ekologii.
 
2. GOKiS merytorycznie wspiera działalność świetlic wiejskich.
 
§ 10
 
W zakresie  działań określonych w § 9  GOKiS realizuje swoje zadania w szczególności przez:
1) Współpracę z  przedszkolami, szkołami, świetlicami wiejskimi oraz organizacjami działającymi na terenie Gminy Małdyty, powiatu i województwa, instytucjami kultury, stowarzyszeniami sportowymi, organizacjami amatorskiego ruchu  artystycznego oraz ze związkami twórczymi w zakresie propagowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, ekologicznych i ochrony dziedzictwa narodowego.
2) Dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury.
3) Tworzenie baz danych oraz ich przetwarzanie w celu diagnozowania potrzeb kulturalnych i sportowych.
4) Organizowanie stałych form zajęć artystycznych i sportowych.
5)Organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego, oraz promowanie dokonań twórców i  zespołów sportowych .
6)Organizowanie spartakiad, turniejów i zawodów sportowych, rozwijanie współzawodnictwa sportowego w szkołach.
7)Pielęgnowanie i ochronę różnych form i zjawisk kultury lokalnej.
 
 
Rozdział  III
Zarządzanie i organizacja
 
§ 11
GOKiS samodzielnie opracowuje plan swojej działalności.
                                                                                                                 § 12
 
1.Dyrektora GOKiS powołuje i odwołuje Wójt Gminy Małdyty.
2. GOKiS zarządza i reprezentuje  na zewnątrz Dyrektor lub w razie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.
 
 
 
§ 13
 
1.Dyrektor GOKiS jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych  Gminnym Ośrodku Kultury  i Sportu w Małdytach.
2.Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw ustala dyrektor GOKiS w wydanych przez siebie regulaminach i zarządzeniach.
 
§ 14
 
Organizację wewnętrzną GOKiS określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora GOKiS, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 15
 
1.Dyrektor może powołać Społeczną Radę Kultury i Sportu zwaną dalej Radą.
 
2. Rada powoływana jest z grona osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie kultury, sztuki i sportu.
 
 3. Odwołanie Rady odbywa się w tym samym trybie co powołanie.
 
4. Rada jest społecznym ciałem o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie zagadnień merytorycznych GOKiS.
 
5. Rada działa na podstawie niniejszego Statutu oraz odrębnego Regulaminu nadanego przez Dyrektora.
 
6. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie zmian  Regulaminu Rady
2) opracowanie rocznego harmonogramu imprez kulturalno- sportowych
3) opiniowanie, na wniosek Dyrektora rocznych planów pracy, realizacji celów statutowych, analiza i doradztwo w sprawach dotyczących zapotrzebowania kulturalnego i sportowego
4) wyrażania opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach dotyczących GOKiS
 
7. Rada spotyka się na posiedzeniach przynajmniej dwa razy w roku.
 
8. Tryb powoływania i odwoływania  członków Rady określa Regulamin Rady.
 
Rozdział IV
Majątek i finanse
 
§ 16
 
1.GOKiS prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U z 2001 r. NR 13,poz.123 z późn. zm.).
 
2. Podstawą gospodarki finansowej GOKiS jest plan  działalności instytucji,  zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości  dotacji Organizatora.
 
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność GOKiS z  budżetu gminy ustala Organizator.
 
4. GOKiS gospodaruje samodzielnie przekazanym przez Organizatora mieniem i nabytą na własność częścią mienia, oraz prowadzi samodzielną gospodarkę  w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
Wykaz  mienia zawiera załącznik nr 1 do Statutu.
 
 5. GOKiS prowadzi rachunkowość  według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz. 1223 z późn. zm.).
§ 17
 
.Dyrektor przedstawia Wójtowi :
1) wykonanie finansowe  i zadaniowe  za I półrocze w formie informacji
2) rozliczenie finansowe i zadaniowe za miniony rok w formie sprawozdania..
 
§ 18
 
Koszty bieżącej działalności i zobowiązania GOKiS pokrywa z uzyskanych przychodów, którymi są:
1)dotacje z budżetu gminy
2)wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
3) darowizny osób fizycznych i prawnych
4)innych źródeł.
 
§ 19
GOKiS może pozyskiwać dochody z:
1)wynajmu, pomieszczeń i  boisk sportowych ,
2) wypożyczania sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów i strojów itp.
3) usług poligraficznych i reklamowych
4) innych usług związanych z działalnością statutową.
 
Część   V
 
Postanowienia dotyczące działalności innej niż kulturalna i sportowa
 
§ 20
 
GOKiS może prowadzić niekomercyjną działalność w zakresie : nauki języków , zajęć terapeutycznych i profilaktycznych, turystyki i rekreacji, form wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.
 
§ 21
 
GOKiS może prowadzić działalność gospodarczą, a w szczególności polegającą na sprzedaży przedmiotów artystycznych i  rzemieślniczych  oraz płatną działalność w zakresie: organizacji  zajęć i warsztatów kulturalnych, sportowych i artystycznych dla dzieci i dorosłych, organizowania  kiermaszy,  kursów oraz  szkoleń.
 
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
 
§22
 
1.Zmiany statutu mogą być dokonywane przez Radę Gminy Małdyty w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Zał. Nr 1 do Statutu
                                                                                                                         Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu        
                                                                                                                                             w Małdytach           
 
 
 
Wykaz przekazywanego mienia .      
 
  1. Budynek biurowy przy ul. Kopernika 13 b
  2. Stadion Sportowy w Małdytach
  3. Kompleks boisk sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 w Małdytach  wraz z Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Małdytach
                                                                 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (23.09.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (23.09.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (23.09.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (23.09.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7085846 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^