BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr IX/79/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych \" Moje Boisko ORLIK 2012\" przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach

 
 
UCHWAŁA Nr IX/ 79  /11
 
RADY GMINY MAŁDYTY
 
z dnia 21 września 2011 r.
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach
 
 
 
    Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591  ze zm. , Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220,  Nr 26 , poz. 558,  Nr 113, poz.984,  Nr  153, poz.1271 oraz  Nr 214, poz.1806: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568: Dz. U.  z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203:Dz.U. z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457:Dz.U. z z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 1818,poz. 1337: Dz. U. z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458:Dz.U. z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241 : Dz .U. z 2010 r. Nr 28,poz.142,, Nr 28,poz. 146, Nr 106,poz.675 : Dz U. z 2011 r. Nr 117,poz.679, Nr 134,poz. 777) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje: 
 
                                                                
  § 1. Uchwala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych – „Moje Boisko ORLIK 2012 „ przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
                                                                                                                                     Przewodniczacy Rady Gminy
                                                                                                                                           Mirosław Cymer
 
 
                                                                                               Uzasadnienie
         Kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych powstał w ramach Programu „ Moje boisko – Orlik 2012”. Obiekt spełnia warunki otrzymania pomocy finansowej z budżetu państwa i województwa warmińsko-mazurskiego; jest obiektem ogólnodostępnym , dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, a korzystanie z niego jest nieodpłatne.
         W celu profesjonalnego prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiekcie wymagane jest zatrudnienie trenera środowiskowego – animatora Moje Boisko ORLIK 2012.
   Zarządcą  obiektu odpowiadającym m.in. za utrzymanie kompleksu na odpowiednim poziomie technicznym organizatorem   zajęć sportowo – rekreacyjnych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach, ul. Kopernika 13b. ustanowiony zarządzeniem Wójta Gminy Małdyty Nr 0050.62.2011  z dnia  30 sierpnia 2011 roku.
         Regulamin normuje zasady korzystania przez użytkowników z Kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „ Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach.    
 
 
 
                                                                                                                          Załącznik do uchwały Nr IX/ 79  /11
                                                                                                                                       Rady Gminy Małdyty
                                                                                                                                       z dnia 21 września 2011 r.               
 
 
 
Regulamin
korzystania  z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „ Moje Boisko – ORLIK 2012 „ przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach, ul Kopernika 13 b.
 
 
1.        Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych.
 
2.        Zarządcą kompleksu sportowego „ORLIK 2012 jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach.
 
3.        Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno- szatniowe.
 
4.        Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag „Animatora – Moje Boisko Orlik 2012”, zwanego dalej Animatorem.
 
5.        Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 
6.        Boiska czynne są przez cały tydzień.
 
7.        Kompleks jest dostępny::
 
a)        podczas planowych zajęć szkolnych dla uczniów szkół z terenu Gminy Małdyty w okresie roku szkolnego od poniedziałku do czwartku do godz. 16,00, a piątki do godz. 15,00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Animatorem: uczniowie korzystają  z kompleksu boisk na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy,
b)       dla wszystkich chętnych : dzieci, młodzieży i dorosłych, od godziny 16,00 w dni powszednie oraz od 10,00 w soboty i niedziele.,
 
c)        boiska  czynne są najpóźniej do godz. 21,00,
 
d)       w miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu oraz w okresie przerw świątecznych boiska są czynne od poniedziałku do piątku od godz. 9,00 do 13,00 i od 17,00 do 21,00 w soboty i niedziele – od godz. 14,00 do 21,00,
 
8.        Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Animatora osobiście lub telefonicznie.
 
9.        W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych i innych, o korzystaniu boisk decyduje Animator.
 
 
10.     Warunkiem korzystania z obiektu  jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego typu halowego.
 
11.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa  korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem użytkownikom zabrania się:
 
     a) korzystania z boisk bez zgody animatora sportu,
 
  b) używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach oraz kolcach,
 
  c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z   przeznaczeniem boisk,  
      np. rower , motorower, deskorolka, rolki, itp.,
 
   d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 
   e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 
   f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, używania środków odurzających,
      przebywania na terenie obiektu z otwartym ogniem,
 
   g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych, plastikowych i  metalowych,
 
   h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 
   i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 
   j) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
   k) przebywanie na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
 
   l) wprowadzania zwierząt.
 
12. zasady korzystania z boiska przez drużyny piłkarskie:
 
 a) drużyny piłkarskie mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego „ORLIK
2012 do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u Animatora sprawującego nadzór nad boiskami,
 
 b) każda drużyna piłkarska może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z Animatorem nadzorującym obiekt na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,
 
 c) w przypadku korzystania z drużyną piłkarską tylko z jednego boiska ( np. piłkarskiego)  pozostałe boiska są ogólnodostępne,
 
13.Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 
 14. Zarządca  oraz osoby korzystające z obiektu  za zdarzenia kreujące odpowiedzialność cywilną ponoszą odpowiedzialność  na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 
15. Zarządca  boiska oraz Animatora sprawujący nadzór  nad boiskami zależności od sytuacji ma prawo:
 
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) wezwać do  opuszczenia terenu boiska ,  
d) wezwać policję.
 
16. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do zarządcy w godzinach urzędowania.
 
17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 
18. Osoby do 7 roku życia muszą przebywać na terenie obiektu pod opieką osób dorosłych.
 
19. Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku , czystości i estetyki na ich terenie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (23.09.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (23.09.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (23.09.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (23.09.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7062503 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^