BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała nr XI/108/11 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata 2012-2016

    
 
 
UCHWAŁA Nr XI./ 108/11
 
Rady Gminy Małdyty
 
z dnia 30 listopada 2011 r.
 
 
w sprawie uchwalenia  Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty
na lata 2012 -2016
 
 
   Na podstawie ar. 21 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz.U z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)Rada Gminy Małdyty  uchwala, co następuje:
 
 
  § 1 Uchwala się  Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata 2012-2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 
  § 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Małdyty Nr IV/22 /07 z dnia 31 stycznia  2007 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata 2007-2011” ( Dz.Urz. Woj.Warm.-Maz Nr 39,poz 622)
 
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
  § 4 Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                      Mirosław  Cymer
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                          Zał. Nr 1 do uchwały
                                                                                                Rady Gminy Małdyty Nr XI/108 /11
                                                                           z dnia 30.11.2011 r.
 
 
 
WIELOLETNI  PROGRAM
GOSPODAROWANIA  MIESZKANIOWYM  ZASOBEM

GMINY  MAŁDYTY  NA  LATA  2012 - 2016

 
                                                                                                                      
                                             
 
  Wieloletni Program Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata 2012 – 2016, zwany w dalszej treści „Programem „  ma za zadanie stworzyć podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Małdyty  oraz ustalić strategię działania władz samorządowych w zakresie szeroko pojętej polityki mieszkaniowej, która  winna tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych  wspólnoty samorządowej.
                                      
§1.Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata  2012 – 2016 opracowany jest na pięć wyżej wymienionych lat i obejmuje następujące elementy, a mianowicie:
 - prognoza wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy,
 - analizę potrzeb oraz plan remontów,
 - planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach,
 - zasady polityki czynszowej,
 - źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
- wysokość wydatków w kolejnych latach,
-  zamiany lokali i lokale socjalne.
Rozdział 1
Prognoza dotycząca wielkości posiadania oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.
 
§2. 1. Projektowana na lata 2012 – 2016 wielkość zasobów mieszkaniowych  i ich stan techniczny przedstawia się następująco :
  a/ aktualna liczba lokali mieszkalnych należących  do zasobu
      gminy wynosi  76 , przy czym spośród nich lokale znajdują się:
      -    w budynkach jednorodzinnych       -     2
-         w budynkach wielorodzinnych       -   74
 Obecnie  Gmina posiada jeden lokal socjalny.
  b/ stan techniczny lokali mieszkalnych:
-          42 lokale posiadają dobry stan techniczny,
-     34 lokale posiadają stan techniczny wymagający remontów bieżących.   
c/ Potrzeby mieszkaniowe w okresie objętym „Programem „ będą przedstawiały się    następująco:
-         2012  -   4  lokale  mieszkalne
-         2013  -   5  lokali   mieszkalnych
-         2014  -   5 lokali    mieszkalnych
-         2015  -   4 lokale    mieszkalne
-         2016  -   3 lokale    mieszkalne
2. Podstawowym zadaniem Gminy będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków oraz utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym.
Rozdział 2
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata.
 
§3. Jedynym z ważniejszych problemów, które należy rozwiązać w dziedzinie gospodarki lokalowej  jest zły stan techniczny budynków. W dużej mierze stan ten wynika z  zaawansowanego wieku obiektów, jak też ich zużycia wskutek wieloletniego eksploatowania przy braku wystarczających środków na remonty kapitalne.
 
§4.1. Przewiduje się jednak, że stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy w latach 2012-2016 , jak i warunki zamieszkania w lokalach będą ulegały poprawie wskutek wykonania odpowiednich remontów.
2. Plan remontów i modernizacji łączący się ze stanem technicznym budynków i lokali  jest  następujący:
  a)  stopniowa realizacja  zadań w każdym roku  - zależna od posiadanych środków finansowych : naprawa pokryć dachowych, wymiana rynien i rur spustowych,  naprawa instalacji  elektrycznej, częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, naprawa instalacji grzewczej  oraz odnowienie elewacji budynków.  
   b)w  latach 2012 – 2016 planuje się remont  5 lokali mieszkalnych w  każdym roku   objętym Programem tj. łącznie  25 lokali mieszkalnych.
                                
Rozdział 3
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.
 
§ 5.1 Ilość lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach określa się na podstawie wniosków lub deklaracji najemców stale zamieszkujących w tych lokalach .
   2.W latach 2012 – 2016 planuje się sprzedaż  13  lokali ;
       a/  2012 roku       -      3 lokale.
       b/  2013 roku       -      3 lokale
       c/  2014 roku       -      3 lokale
       d/  2015 roku       -      2 lokale
       e/  2016 roku       -      2 lokale
 3. Do sprzedaży lokali stosuje się bonifikaty ustanowione przez Radę Gminy Małdyty odrębną uchwałą.
                                                                         
Rozdział 4
Zasady polityki czynszowej
 § 6.1. Polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 2012-2016, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do takiego stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu Gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżące utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty.
 2. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu ustalony według stawki podstawowej za 1m² powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.
3. Wójt może podwyższyć stawkę podstawową czynszu nie częściej niż jeden raz w roku.
 4. Zmiana wysokości czynszu  wynikająca z podwyższenia stawki podstawowej lub wystąpienia czynnika podwyższającego wartość użytkową lokalu  jest wprowadzona na zasadach przewidzianych w art.685 ¹ Kodeksu cywilnego.
5.  Zasady polityki czynszowej opierać się będą o poniższe kryteria;
   a/ stawka bazowa czynszu regulowanego za 1 m 2 powierzchni lokalu będzie                
          zróżnicowana w zależności od ich położenia na terenie Gminy Małdyty, tj.
          - usytuowanie mieszkania w  budynku  -korzystne       -         +5%
                                                                        - niekorzystne  -          - 5%
          - usytuowania  budynku    -                   - korzystne       -        + 5%
                                                                         - niekorzystne  -         - 5%
          - stan techniczny budynku  -            ponad przeciętny   -         +5%
                                                                   poniżej przeciętny  -         - 5%
b/ stawka bazowa czynszu regulowanego za 1 m2  powierzchni użytkowej  lokalu ulegać będzie obniżeniu o ile będzie on  wyposażony w niżej  wymienione urządzenia :
- mieszkanie o współczesnym standardzie
    / w.c., c.o, wod- kan, łazienka /      -                                  100 %                                                                                                        
 - wszystkie urządzenia / bez c.o/       -                                     90%
-  tylko z w.c lub łazienką                  -                                      60%
-  tylko z  wod - kan                           -                                      50%
-  bez  wod-kan                                  -                                       40%
 
6. Stawka podstawowa czynszu za lokal socjalny stanowi połowę stawki podstawowej za lokal mieszkalny
 
7. Lokale i budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy są zarządzane aktualnie przez Gminę Małdyty, ale przewiduje się w kolejnych  latach / w miarę dokonywanych sprzedaży lokali mieszkalnych/, że  zarząd lokali będzie wykonywany przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
                                     
Rozdział 5
           Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.
 
§7. 1.  Źródłem  finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach  Wieloletniego Programu będą środki pieniężne przewidziane w budżetach gminy uchwalonych na lata 2012 –2016, środki uzyskane z gospodarowania mieszkaniowym zasobem / czynsz najmu ,  opłaty eksploatacyjne związane z bieżącym utrzymaniem lokali/ oraz otrzymane przez  Gminę środki finansowe  z  budżetu  państwa, jak również  dochody z darowizn  otrzymanych przez gminę.
 2. W budynkach , w których część lokali została wykupiona przez najemców, prace remontowe i modernizacyjne  są finansowane ze środków funduszu remontowego współwłaścicieli utworzonego regulaminem Wspólnoty Mieszkaniowej.
3. Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem  na koszty bieżące eksploatacji,  koszty remontów , koszty modernizacji lokali i budynków   oraz koszty zarządu  nieruchomościami  planowane są w sposób następujący:
 
-  2012 rok  -        60.000  zł.
-  2013 rok  -        70.000  zł.
-  2014 rok  -        70.000  zł.
-  2015 rok  -        70.000  zł.
-  2016 rok  -        75.000  zł.
 
Rozdział 6
Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
 
§ 8. W ramach niniejszego programu nie przewiduje się remontów kapitalnych całych budynków, wiążących się z koniecznością wykwaterowania lokatorów do lokali zamiennych na czas trwania remontów.
 
§ 9. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym określa się następujące zasady:
1)      lokatorom posiadającym zadłużenie z tytułu czynszu lub innych opłat należy umożliwiać zamianę posiadanego lokalu na lokal mniejszy o niższym czynszu (standardzie),
2)      osobą, z którą lokal ma być zamieniony może być inny mieszkaniec Gminy, który spłaci zaległości czynszowe dłużnika,
3)      o przydział lokalu komunalnego może ubiegać się osoba ,która oprócz spełnienia innych warunków określonych w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy- zamieszkuje co najmniej 5 lat na terenie Gminy,
4)      zakłada się możliwość negatywnego załatwienia wniosku o najem lokalu komunalnego w sytuacji  gdy:
- zbyła swój lokal lub budynek mieszkalny,
- dokonała zamiany lokalu na gorszy,
- jest właścicielem lub współwłaścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego.
 
§ 10. Innym działaniem Gminy, mającym na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców będzie:
1)      kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe,                   
2)      popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego.

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (01.12.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (01.12.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (01.12.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (01.12.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7062629 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^