BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XII/123/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/201/05 z dnia 27.04.2005 r. w sprawie ustanowienia LOGO Gminy Małdyty

                                                   UCHWAŁA Nr XII/ 123 /11
                                                       RADY GMINY MAŁDYTY    
                                               z dnia  28 grudnia 2011 roku
 
w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/201/05 z dnia 27 kwietnia  2005 r. w sprawie ustanowienia LOGO Gminy  Małdyty       
 
 
   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym    ( t. .j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1541 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 31,poz.130, z późn. zm.) Rada Gminy Małdyty uchwala co następuje:
 
  § 1. W uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XIX /201/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia LOGO GMINY MAŁDYTY  § 2 otrzymuje brzmienie:
 
„ § 2. 1. Logo może być używane wyłącznie  przez organy  gminy oraz jednostki organizacyjne gminy Małdyty , z zastrzeżeniem następnych ustępów.
 
2.Logo może być używane zarówno w  formie barwnej jak i czarno-białej, zgodnie z określonym uchwałą wzorem.
 
3. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendami.  
 
4. Logo , może być umieszczane , w szczególności:
1) na budynkach  siedzib podmiotów wymienionych w § 2 ust.1,
2) w pomieszczeniach  Urzędu,
3) z okazji uroczystości gminnych w miejscu  ich odbywania,
4) na pismach i dokumentach urzędowych,
5) na pieczęciach, emblematach , proporczykach i innych symbolach władz samorządowych Gminy,
6) na oficjalnych stronach internetowych Gminy i Urzędu Gminy Małdyty,  
7) na wizytówkach i identyfikatorach,
8) na służbowych pojazdach,
9) na materiałach  i dokumentach promujących Gminę, w tym na dokumentach i materiałach  dotyczących realizacji zadań zleconych przez gminę w ramach konkursu organizacjom pozarządowym,
10) na materiałach i dokumentach organizacji lub stowarzyszeń, w których gmina jest partnerem lub członkiem,  
11) na  sztandarach jednostek OSP oraz sztandarach  placówek szkolno-wychowawczych  działających na terenie Gminy Małdyty, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.  
 
5. 1)Używanie bądź rozpowszechnianie Logo przez inne podmioty niż określone  w § 2 ust. 1 i 4 wymaga  pisemnej zgody Wójta Gminy określającej  warunki i czasokres używania Logo.
2) Warunkiem  uzyskania zgody jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania Logo oraz projektem graficznym umieszczenia wizerunku Logo.
3) Zgoda, o której mowa w pkt 1 może być  w każdym czasie cofnięta w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów  prawa lub warunków korzystania z Logo”.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                 Mirosław Cymer

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (28.12.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (28.12.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (28.12.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (28.12.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7438841 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^