BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała Nr XX/184/12 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Małdyty     15.03.2013     
  ∴  Uchwała Nr XX/191/12 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Małdyty     15.03.2013     
  ∴  Uchwała nr XXI /201/ 12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W.Witkowski - M. Gręda, Zajezierze 12, 14-330 Małdyty w archiwum     31.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXI/205/12 wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie od ANR Oddział w Olsztynie na rzecz Gminy prawa własności niezabudowanej nieruchpomości gruntowej połozonej w obrębie geodezyjnym Surzyki Wielkie     21.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXI/199/12 RADY Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.     21.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr ZZ/180/12 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą \"Aktywni, kreatywni - razem\"     15.11.2012     
  ∴  Uchwała Nr XX/194/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody do sprzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym i oddaniem w uzytkowanie wieczyste udziału w gruncie, położonego w Wielkim Dworze , w drodze bezprzetargowej     15.11.2012     
  ∴  Uchwała Nr XX /195/12 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedazy lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy wraz z przynależną do loklalu piwnicą oraz sprzedażą udziału w gruncie, położonego w Małdytach, w drodze bezprzetargowej     15.11.2012     
  ∴  Uchwała Nr XIX/175/12 z dnia 26.09.2012 r. dotyczaca zmiany uchwały XXVII/217/09 z dnia 17.06.2009 r.     11.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XIX/176/12 z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zmian w opłatach za usługi opiekuńcze     11.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XIX/173/12 z dnia 26.09.2012 r. w sprawie przystąpienia do projektu konkursowego pod nazwą \" Akademia Innowacji\"- Sz. P. w Małdytach     11.10.2012     
  ∴  Uchwała Nr XIX/174/12 z dnia 26.09.2012 r. w sprawie podziału gminy Małdyty na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu     26.09.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/161/12 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie inkasa podatku rolnego,leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów     19.07.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/164/12 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu resortowego MPiPS wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pod nazwą \"Asystent Rodziny 2012\" realizowanego przez GOPS w Małdytach w archiwum     19.07.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/162/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Gminy Małdyty.     19.07.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/165/12 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą \"Dziś, Jutro, Pojutrze\" realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurską z Gminą Małdyty - Zespół Szkół w Szymonowie, jako Partnerem, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS     19.07.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/163/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małdyty.     19.07.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/ 166/12 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Małdyty     19.07.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/167/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr V/39/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.     19.07.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/170/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na przez naczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonej w Sambrodzie obręb Sambród w drodze bezprzetargowej.     19.07.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/150/12 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie absolutorium     29.05.2012     
  ∴  Uchwała nr XVI/158/12 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjętego na XXXIII sesji Sejmiku w dniu 29 listopada 2005 r. ( GMO)     29.05.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/154/12 z dnia 23.05.2012 r. dotyczaca zmieny w uchwale Rady Gminy Małyty Nr XV/141/12 dnia 21.03.2012 r. w sprawie określenia sieci prowadzonych przez gminę Małdyty publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów     24.05.2012     
  ∴  Uchwała Nr XVI/153/12 z dnia 23.05.2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela......     24.05.2012     
  ∴  uchwała Nr XVI/152/12 z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwie Kreki ,Gm.Małdyty w archiwum     24.05.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/132/12 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Małdyty     22.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/133/12 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy     22.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/135/12 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze     22.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/137/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach     22.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/136/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 21.03.2012 r. w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w 2012 r. w archiwum     22.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/139/12 z dnia 21.03.2012 r. dotycząca zmai w w załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/108/11 z dnia 30 listopda 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata 2012 -2016 w archiwum     22.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/140/12 z dnia 21.03.2012 r. dotycząca zmiany w uchwale Nr XI/111/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych w gminie Małdyty     22.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/141/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 21.03.2012 r. w sprawie :określenia sieci prowadzonych przez gminę Małdyty publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów     22.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/142/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 21.03.2012 r. dotycząca zmain w załaczniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XI/106/11 z dnia 30 listopda 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 w archiwum     22.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/138/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 21.03.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach     22.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/143/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 21.03.2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą \"Można żyć inaczej\" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS w archiwum     22.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr XV/131/12 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Mirosławy Rybskiej z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Małdyty     21.03.2012     
  ∴  Uchwała Nr XIII/128/12 z ddnia 18.01.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze     24.01.2012     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158012 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^