BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XIII/128/12 z ddnia 18.01.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze

                                                                                UCHWAŁA Nr XIII / 128  /12
                                                                                    Rady Gminy  Małdyty
                                                                                z dnia 18 stycznia 2012 r.
 
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 5c pkt. 1 w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:
 
 

 § 1
. Wyraża się  zamiar  likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Wielkim Dworze z dniem  31 sierpnia 2012 r.

 § 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.

 § 3
. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                             Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                     Mirosława Rybska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie art. 18. Ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należy: m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ, uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej o tym samym albo zbliżonym profilu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed końcem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.
 
 
Rada Gminy Małdyty wyraża zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze o strukturze organizacyjnej klas I-VI i oddział przedszkolny. Za likwidacją Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze przemawiają następujące przesłanki:
1.       Obwód zlikwidowanej szkoły zostanie przejęty w całości przez Szkołę Podstawową w Małdytach. Oddział przedszkolny zostanie wcielony w Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Małdytach. Przewidywana reorganizacja sieci szkół w Gminie Małdyty nie pogorszy warunków do nauki i nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły. Od kilku lat do szkoły w Małdytach uczęszcza grupa uczniów zamieszkałych w obwodzie  szkoły w Wielkim Dworze ze względu na lepszy dojazd. Bardzo ważną rzeczą  we współczesnej edukacji jest kontakt z rówieśnikami z różnych środowisk. W momencie przejścia do Szkoły Podstawowej w Małdytach  dzieci szybciej zaadoptują się do nowych warunków i w rezultacie ułatwi im to kontynuację nauki w Gimnazjum w Małdytach.
  1.  Warunki w jakich uczniowie będą się uczyć po likwidacji szkoły ulegną poprawie. W Szkole Podstawowej w Małdytach znajduje się wystarczająca ilość pomieszczeń do prowadzenia wszystkich zajęć objętych planowym programem nauczania oraz zajęć dodatkowych dla dzieci chętnych (świetlica, koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne).
  2. Likwidacja Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze wyeliminuje nauczanie w klasach łączonych, w sposób zdecydowany poprawi warunki nauki.
  3.  Budynek Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze  wymaga dużych nakładów remontowych. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Obiekt szkolny jakim jest Szkoła Podstawowa w Małdytach  jest sukcesywnie remontowany, posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną , salę gimnastyczną, pracownię komputerową z dostępem do internetu, bibliotekę mulimedialną, świetlicę, stołówkę, gabinet stomatologa, boiska.                                        
  4. Gmina zapewni dowóz dla wszystkich uczniów  odbywających dotychczas naukę w Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze. Na trasach tych od kilku lat sprawnie funkcjonuje dowóz młodzieży gimnazjalnej. Dla dzieci najmłodszych zostaną wprowadzone dodatkowe kursy, tak by czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć i odwiezienie był jak najkrótszy. Dowóz odbywać się będzie transportem wynajętym tylko do celów dowozu uczniów do szkół. Dzieci w czasie dowozu mają i będą miały zapewnioną opiekę.
  5. Uwarunkowania demograficzne – W chwili obecnej do szkoły uczęszcza 74 uczniów. Od 2003 r., w którym w szkole uczyło się 124 uczniów jest to 50 uczniów mniej. W kolejnych latach liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze będzie kształtowała się w granicach 69-68 uczniów- wg danych zebranych na podstawie liczby urodzeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Dzieci z oddziału przedszkolnego kontynuowałyby wychowanie przedszkolne w Przedszkolu w Małdytach.
  1. Społeczne reperkusje likwidacji szkoły -  odbyły się zebrania z nauczycielami,  na których przedstawiano uzasadnienie proponowanych zmian. Ze względu na; zapewnienie  odpowiedniego dowozu uczniom,  możliwość zatrudnienia części  pracowników ze szkoły w Wielkim Dworze w innych placówkach z terenu gminy,  odpowiednie zagospodarowanie budynku po zlikwidowanej szkole nie przewiduje się poważniejszych reperkusji społecznych. Budynek szkoły wraz z działką pozostaną własnością Gminy Małdyty. Teren i budynek szkoły będzie przekazany do zagospodarowania przez organizacje pozarządowe lub inną działalność, tak by stanowił  on nadal centrum życia społecznego wsi i dawał możliwość zatrudnienia dotychczasowym pracownikom szkoły.
  2. Czynnik ekonomiczny- wzrastają drastycznie koszty utrzymania wszystkich szkół z terenu gminy Małdyty, co wymusza konieczność racjonalizacji sieci szkolnej. Koszt utrzymania jednego ucznia w Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze jest półtora razy wyższy od kosztów utrzymania uczniów w innych szkołach z terenu gminy. Zmiana w organizacji sieci szkolnej wpłynie na zracjonalizowanie wydatków ponoszonych na oświatę i tym samym pozwoli na wydatkowanie zaoszczędzonych środków na polepszenie bazy dydaktycznej i oferty programowej pozostałych szkół.
  3. Odpowiednio zostaną podjęte działania zmierzające do uporządkowania wprowadzonych zmian w tym; podjecie uchwały o zmianie sieci placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Małdyty.
10.    Zgodność działań podejmowanych przez organ prowadzący z zapisami ustawy o systemie oświaty - zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany , co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwy do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór  pedagogiczny. Stosownie do powyższych wymogów w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze  poinformowani zostaną rodzice uczniów tej szkoły,  Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty, organizacje związkowe. Natomiast możliwość kontynuowania nauki organ prowadzący zapewni w Szkole Podstawowej w Małdytach i Przedszkolu w Małdytach.
 
                                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
               
                                                                                                     Mirosława Rybska
                                                                                        
     


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w:Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 49, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr  6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (24.01.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (24.01.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (24.01.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (24.01.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7473530 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^