BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XV/136/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 21.03.2012 r. w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w 2012 r. w archiwum

 
 
UCHWAŁA Nr XV/ 136 /12
Rady Gminy Małdyty
z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w 2012 roku
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  ze zmianami w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art.11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.  Dz. U. z 2003 r. Nr 106,poz.1002 ze zmianami w Dz. U. z 2004 r. Nr 69,poz.625;Nr 92,poz.880; Nr 96,poz.959, Dz. U. z 2005 r. Nr 33,poz.289; Nr 175,poz.1462;z 2006 r. Dz. U Nr 249,poz.1830, Dz. U. z 2008 r. Nr 199,poz.1227;Dz.U. z 2009 r. Nr 79,poz.668, Nr 92,poz.753; Dz. U. z 2010 r. Nr 47,poz.278; Dz. U. z 2011 r. Nr 230,poz.1373) Rada Gminy Małdyty po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Ostródzie uchwala, co następuje:
  
  § 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                           Mirosława Rybska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Załącznik do uchwały Rady Gminy Małdyty
                                                                                                                    Nr XV/136/12 z dn.21marca 2012 r..
 
 
 
Program  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w 2012 roku
WPROWADZENIE
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Małdyty uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1)      niekontrolowane rozmnażanie,
2)      porzucenie zwierząt przez właścicieli,
3)      ucieczki zwierząt,
4)      łatwość pozyskiwania zwierząt,
5)      panujące mody na dane rasy zwierząt,
6)      brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegów.
Koty wolno żyjące, bytujące m.in. w budynkach mieszkalnych, są elementem ekosystemu wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności,   Gmina Małdyty  finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji tych zwierząt. Ponadto, wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów.
Realizacja wszystkich działań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla bezdomnych zwierząt znajdującego się w Lubajnach 2, 14-100 Ostróda, z którym Gmina Małdyty ma podpisane porozumienie lub inne, z którym gmina zawrze umowę.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)                  urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Małdyty, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Małdyty wykonuje zadania;
2)                  schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Lubajnach 2, 14-100 Ostróda lub inne wynikające z zawartych umów
3)                  zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
4)                  zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
5)                  kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
6)                  programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w 2012 roku.
 
Rozdział II
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty oraz            opieka nad zwierzętami bezdomnymi
2.       Zadania Programu to:
1)      ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;
2)      zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Małdyty;
3)      sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
4)      poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5)      odławianie bezdomnych zwierząt;
6)      zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
7)      edukacja mieszkańców Gminy Małdyty w zakresie opieki nad zwierzętami.
 
Rozdział III
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 3. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:
1)      schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2)      Urząd Gminy Małdyty poprzez:
a)      wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi gmina podpisała umowę;
b)      prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach:
- zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie gminy Małdyty, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w ilości maksymalnie 1 zwierzęcia rocznie.
- zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji,
- właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w powyższym podpunkcie, wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów i kotów przysługuje osobom, które poddały je szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
- właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie zawartej z zakładem leczniczym dla zwierząt;
- Urząd Gminy Małdyty dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wypełnione przez właściciela zwierzęcia.
 
Rozdział IV
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Małdyty realizują:
1)      Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych;
2)      Urząd Gminy Małdyty poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy; tj. DAMIS BT Bogdan Tomaszewski Gospodarstwo w Budwitach
 § 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1)      Urząd Gminy Małdyty poprzez:
a)      zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Urzędzie Gminy Małdyty w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska,
b)      podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,
2)      organizacje pozarządowe poprzez realizacje zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi;
§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1)      Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2)      Urząd Gminy Małdyty sprawując opiekę nad bezdomnymi zwierzętami , poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy;
3)      organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Gmina. W tym celu Gmina zawrze porozumienie z zakładem leczniczym dla zwierząt na wykonywanie opieki weterynaryjnej..
§ 8. W przypadku zdarzeń drogowych w których poszkodowane zostaną zwierzęta Gmina zapewni pomoc zwierzętom bezdomnym poprzez zlecanie opieki weterynaryjnej zakładom leczniczym dla zwierząt.
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:
1)      Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2)      Gmina Małdyty poprzez zawieranie umów zlecenia z zakładami leczniczymi dla zwierząt;
§ 10. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu , ul. Wenecka 1, 14-330 Małdyty.
§ 11. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia.              
 
Rozdział V
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 12. Jako podstawowe formy edukacji, przewiduje się:
1)zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenie treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;
2)współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;
3)organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz GOKiS w Małdytach.
 
Rozdział VI
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 13.  Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w  budżecie Gminy Małdyty na rok 2012  w kwocie 50.000,00 zł;
§ 14.. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie:
1) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz 1536 z późn. zm.),
2)świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 
 
 

 
Uzasadnienie
 
do Uchwały Nr XV/ …/12 Rady Gminy Małdyty z dnia ……marca 2012 roku
 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w 2012 roku
 
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada Gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.  
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małdyty w 2012 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1)      zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2)      opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3)      odławianie bezdomnych zwierząt;
4)      obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5)      poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6)      usypianie ślepych miotów;
7)      zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania przez powiatowego lekarza weterynarii oraz do kół łowieckich działających na terenie gminy.
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (22.03.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (22.03.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (22.03.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (22.03.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7109659 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^