BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XV/142/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 21.03.2012 r. dotycząca zmain w załaczniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XI/106/11 z dnia 30 listopda 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 w archiwum

 
 
 
U C H W A  Ł A   Nr  XV   / 142    /12
RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia   21 marca  2012 r.
 
 
dotycząca  zmian w załączniku nr 1 do  uchwały  Rady Gminy Małdyty Nr XI/106/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2012
 
 
         Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
     § 1   Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Małdyty na rok 2012 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/106/11 z dnia 30 listopada 2011 r. otrzymuje brzmienie , jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                          
 
 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                           Mirosława Rybska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Załącznik Nr 1
                                                                                                                 do Gminnego Programu na 2012 r.                                                                         
 
                            
SZCZEGÓŁOWE 
PLANOWANE  WYDATKI
  na rok 2012
według prowadzonych zadań
 
 
Lp.  
 
Zadania
m-c realizacji
 
rozdział
 
paragraf
 
kwota
 1
Praca psychologa w punkcie konsultacyjnym
 
I-XII 2012
 
85154
 
4300
 
 13.440,00
 2
Praca psychologa w szkołach na terenie gminy Małdyty
I-VI;IX-XII 2012
85154
4300
  26.000,00
 3
Zakup materiałów
I-XII 2012
85154
4210
  3.340,00
 
 4
Opinie biegłych
I-XII 2012
85154
4300
 
   9.720,00
 5
Opłaty sądowe
I-XII 2012
85154
4610
   1.200,00
 
 6
Wynagrodzenie członków GKRPA i pochodne
 
I-XII 2012
 
85154
 
4170
 
  7.000,00
 7
Szkolenia i kursy
I-XII 2012
85154
4700
  4.000,00
 
 8
Programy profilaktyczne w szkołach
I-VI;IX-XII 2012
85154
4300
 10.000,00
 
 9
Zadania dla organizacji pozarządowych
 
I-XII 2012
 
85154
 
2830
 
 20.000,00
10
Delegacje
I-XII 2012
85154
4410
    500,00   
 
11
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
 
I-XII 2012
 
85154
 
4300
 
  5.000,00
 
 
RAZEM:
 
 
 
 
100.200,00
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
Lp.
 
 
Szczegółowy opis zadań zawartych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Wójta
 1.
Wynagrodzenie dla psychologa za pracę w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym w Małdytach
 2.
Wynagrodzenie dla psychologa za pracę w szkołach i przedszkolach na terenie gminy  Małdyty
 
 3.
Zakup materiałów: artykuły biurowe, prasa, literatura,  dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego na pozalekcyjne zajęcia sportowe, zakup innych sprzętów wg. potrzeb
 
 4.
Wynagrodzenie dla biegłego psychiatry i biegłego psychologa za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w temacie zależności alkoholowej u osób kierowanych przez Gminną komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach
 5.
Opłata sądowa za złożenie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach wniosku do sądu o przymusowe poddanie się leczeniu odwykowemu osób skierowanych do komisji
 6.
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach za udział w posiedzeniu oraz przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Małdyty
 7.
Opłata za udział w szkoleniach i sympozjach zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi , konstruowania gminnych programów, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle ustawy i obowiązujących przepisów, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych
 8.
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli na terenie gminy Małdyty
 9.
Dofinansowanie zdań przeznaczonych do realizacji przez organizacje pozarządowe       ( zadania ogłaszane są w otwartym konkursie)
10.
Zwrot kosztów podróży dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dojazd na szkolenia.
11.
Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli na terenie gminy Małdyty
 
 
  
 
 
 
 
                                                                  

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (22.03.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (22.03.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (22.03.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (22.03.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7107972 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^