BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XVIII/165/12 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą \"Dziś, Jutro, Pojutrze\" realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurską z Gminą Małdyty - Zespół Szkół w Szymonowie, jako Partnerem, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS

                          
U C H W A Ł A   Nr XVIII / 165 /12
RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia  18 lipca  2012 roku
 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Dziś, Jutro, Pojutrze” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurską z Gminą Małdyty -Zespół Szkół w Szymonowie, jako Partnerem, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS
 
      Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz. U z 2001 r.  Nr 124, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Małdyty, uchwala co  następuje :
 
 § 1. 1. Przystąpić do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Dziś, Jutro, Pojutrze” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurską z  Gminą Małdyty-Zespół Szkół w Szymonowie , jako Partnerem ,w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  współfinansowanego przez EFS o całkowitej wartości projektu 653 363,28  PLN, ( słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy 28/100 złote).
     2. Gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na realizację Projektu, o którym mowa w ust. 1 w kwocie wynikającej z podpisania umowy.
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 § 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                  Mirosława Rybska
 
 
Uzasadnienie do uchwały
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów wspierających organy prowadzące szkoły w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowanych w trybie konkursowym. 
Realizowanie projektu konkursowego pn.:  „Dziś, Jutro, Pojutrze”  zgodnie z wytycznymi Priorytetu IX. PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  pozwoli na zmniejszenie dysproporcji wyników egzaminu gimnazjalnego w porównaniu z wynikami w województwie, kraju w części matematyczno-przyrodniczej, języka angielskiego. Projekt zakłada również podniesienie umiejętności wykorzystania ITC w procesie uczenia, umiejętności technicznych. Edukacja w zakresie doradztwa zawodowego spowoduje wzrost zainteresowania uczniów wyborem zawodów technicznych.
Realizowanie projektu oznacza wsparcie rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieci ( bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, wsparcie zawodoznawcze. Wsparcie nauczycieli poprzez zakupienie pomocy dydaktycznych, które usprawnią i uatrakcyjnią proces wychowawczy.
Projekt wpłynie na zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz edukacji i wychowania: gminą, szkołą i ZHP i będzie stanowił przykład „dobrych praktyk” modelu współpracy kompleksowego podejścia w zakresie edukacji i wychowania.
Zgodnie z Wytycznymi Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (Instytucji Wdrażającej) podpisanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska z  Gminą Małdyty- Zespół Szkół w Szymonowie , jako Partnerem uzależnione jest od podjęcia uchwały Rady Gminy Małdyty zatwierdzającej projekt w ramach EFS.W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
                              
   
 
 
                                                                            
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (19.07.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (19.07.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (19.07.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (19.07.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7111606 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^