BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XX/184/12 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Małdyty

  
 
 
UCHWAŁA   Nr XX/ 184 /12
Rady Gminy Małdyty
 
z dnia  14  listopada  2012 r.
 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Małdyty
 
 
    Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15  oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
 poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 567)  oraz art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572; zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 109, poz.1161; z .2003r. Nr 137, poz.1304; z 2004r. Nr 69, poz.624, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz.1020; z 2003r. Nr 137, poz.1304; z r.2005 Nr 167, poz.1400, Nr 94, poz.788, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z.2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 120, poz.818, Nr 115, poz.791, Nr 80, poz.542, Nr 181, poz.1292, Nr 180, poz.1280; z r.2008 Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 145, poz.917; z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458; z 2008r. Nr 145, poz.917, Nr 235, poz.1618; z2009 r.Nr 56, poz.458, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 148, poz.991, Nr 127, poz.857; z 2009r. Nr 157, poz.1241; z.2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654; z 2009r. Nr 56, poz.458; z 2011r. Nr 205, poz.1206, Nr 149, poz.887, Nr 139, poz.814; z 2012r., poz.941 i 979; z 2011 r. Nr 205, poz.1206 ) Rada Gminy Małdyty uchwala,     co następuje:
 
§ 1
Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu gminy  Małdyty podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych prowadzącym na terenie gminy Małdyty:
1) niepubliczne przedszkola,
2) niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
3) niepubliczne formy wychowania przedszkolnego.
 
§ 2
 Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
2) przedszkolach – należy przez to rozumieć przedszkola i oddziały przedszkolne niepubliczne funkcjonujące na terenie gminy Małdyty,
3) szkołach – należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzone na obszarze gminy Małdyty przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
4) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne prowadzone w niepublicznych zespołach wychowania przedszkolnego oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych,
5) uczniach – należy przez to rozumieć także wychowanków niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
6) osobie prowadzącej niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę oraz inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne,
7) organie właściwym do udzielania dotacji (organ dotujący) – należy przez to rozumieć  Wójta Gminy Małdyty
8) rachunku bankowym – należy przez to rozumieć wskazany przez osobę prowadzącą rachunek bankowy niepublicznego przedszkola, szkoły lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, na który należy przekazać środki dotacji z budżetu gminy Małdyty,
9) wydatkach bieżących – należy przez to rozumieć wydatki bieżące określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.)
§ 3
 
Uprawnionymi do otrzymania dotacji z budżetu gminy Małdyty  są osoby prowadzące wpisane – zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty – do ewidencji prowadzonej przez gminę Małdyty :
1) niepubliczne przedszkola,
2) niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
3) niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
 
§ 4
 
1. Dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek osoby prowadzącej.
2. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji przedkłada organowi dotującemu wniosek, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, o planowanej liczbie uczniów.
 
§ 5
 
1. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do:
1) złożenia miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji z uwzględnieniem liczby uczniów na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca  do 15 dnia każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
2) rozliczenia rocznego otrzymanej dotacji w terminie do dnia 31 stycznia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3) prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków finansowanych z dotacji,
4) prowadzenia dokumentacji zawierającej bieżące informacje o faktycznej liczbie uczniów,
5) zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, które powstały po wpisie do gminnej ewidencji placówek niepublicznych, zmian danych zawartych w statucie placówki, a także we wniosku o udzielenie dotacji oraz w nazwie i numerze rachunku bankowego.
2. Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczy również miesiąca lipca i sierpnia. Informacja o faktycznej liczbie uczniów za  miesiąc lipiec i sierpień powinna uwzględniać również uczniów ostatnich klas (absolwentów) i grup.
 
§ 6
1. Prawo do otrzymania dotacji traci podmiot dotowany w przypadku:
1) zaprzestania działalności,
2) utraty uprawnień szkoły publicznej,
2. Przyznana dotacja może zostać wstrzymana do czasu otrzymania informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2.
 
§ 7
 
 Przedszkola otrzymują z budżetu gminy Małdyty  dotację ustaloną według następujących zasad:
1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75% ustalonych w budżecie gminy Małdyty wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt. 2,
2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Małdyty na dany rok budżetowy.
 
§ 8
 
Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Małdyty , gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez gminę Małdyty  w wysokości ustalonej zgodnie z § 7 pkt. 1 i 2 przekazując kwotę wydatku  na rachunek budżetu gminy. Dane o uczniach z innych gmin osoba prowadząca przedszkole wykazuje w informacji o liczbie uczniów według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 9
 
Szkoły otrzymują z budżetu  gminy Małdyty  na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej gminie Małdyty na dany rok.
 
§ 10
 
Osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje z budżetu gminy Małdyty  dotację ustaloną według następujących zasad:
1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiada 40 % ustalonych w budżecie gminy Małdyty wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem    pkt. 2,
2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Małdyty na dany rok budżetowy.
 
§ 11
 
Jeżeli z innej formy wychowania przedszkolnego korzysta uczeń niebędący mieszkańcem gminy Małdyty,  gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez gminę Małdyty osobie prowadzącej taką formę wychowania przedszkolnego w wysokości ustalonej zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. Dane o uczniach  z innych gmin osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego wykazuje w informacji o liczbie uczniów według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 12
 
1. Dotacja udzielana jest na okres roku kalendarzowego.
2. Dotacja przekazywana jest  w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wskazany przez osobę prowadzącą.
3. Przyznana dotacja ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zmiany liczby uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego.
4. Osoba prowadząca przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do pisemnego przedłożenia do organu dotującego w terminie
do 15 dnia każdego miesiąca informacji o aktualnej liczbie uczniów, którzy nie są mieszkańcami gminy Małdyty.
 
§ 13
 1. Po przekazaniu pierwszej raty dotacji warunkiem przekazania kolejnej jest złożenie przez osobę prowadzącą szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego organowi dotującemu rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni w terminie do 15 dnia następnego miesiąca wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymania dotacji.
2. Brak spełnienia wymagań, o których mowa w § 13 ust.1 niniejszej uchwały, spowoduje wstrzymanie dotacji na kolejny miesiąc.
3. Złożenie zaległej informacji i spełnienie wymagań, o których mowa w § 13 ust.1 niniejszej uchwały, może być podstawą do przekazania zaległych rat dotacji.
4. Kwota nadpłaconej dotacji będzie zaliczana w poczet dotacji udzielanej na następny miesiąc.
 5. W przypadku zakończenia działalności przez szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego osoba prowadząca powinna przekazać niezwłocznie organowi dotującemu ostateczne rozliczenie wykorzystania dotacji, a w przypadku wystąpienia nadpłaty dotacji dokonać zwrotu w terminie 30 dni od daty zakończenia działalności.
6. Za miesiąc grudzień osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana złożyć organowi dotującemu informację o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu grudniu w terminie do 20 grudnia oraz rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień do 27 grudnia.
 
§ 14
 
Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia.
 
§ 15
 
Szkoły otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Małdyty.
 
§ 16
 
1. Wójtowi  gminy Małdyty przysługuje prawo kontroli danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy Małdyty  dokonywanie kontroli sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2. Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Małdyty.
3. Wójt  albo osoba przez niego upoważniona mają prawo żądać od osoby prowadzącej szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego informacji i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych oraz dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania.
4. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, która otrzymała dotację, zobowiązana jest udostępnić żądane dokumenty oraz do udzielania wyjaśnień niezbędnych do dokonania ustaleń.
5.Organ dotujący w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji może przetwarzać dane osobowe uczniów jednostek kontrolowanych.
6. Kontrolujący z przeprowadzonej kontroli sporządzają protokół i wystąpienie pokontrolne wskazujące na dokonane ustalenia i określające termin wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.
7. Protokół winien zawierać datę, zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli a w szczególności zbadane dokumenty i podpisy osób uczestniczących w kontroli.
 
§ 17
 
1. Zwrotowi do budżetu gminy, podlega dotacja:
1) pobrana w nadmiernej wysokości,
2) niewykorzystana – nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących,
3) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem na pokrycie innych wydatków niż określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty,
4) rozliczona niewłaściwie, niezgodnie ze stanem faktycznym.
2. Zwrot dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, następuje w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.
 
 
§ 18
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
§ 19
 
Tracą moc :
 
1) uchwała Nr/39/03 Rady Gminy w Małdytach z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 155,poz.1888),
2) Nr XVIII/167/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr V/39/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
 
§ 20
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2013 roku.
 
 
 
                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                      Mirosława Rybska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                                                                                                           Załącznik nr 1
                                                                                                           do uchwały Rady Gminy Małdyty
                                                                                                           Nr XX/ 184 /12 z dnia 14.11..2012 r.
 
        ………………………………..                                        ……………………………………….      
          pieczęć organu prowadzącego                                     miejscowość i data                                                                   
                                                                             
 
 
 
                                                              Wójt Gminy Małdyty
                                                           ul. Kopernika 10
                                                         14-330 Małdyty
 
 
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Małdyty
 
 
Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ………… dla szkoły (nazwa): ……………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
prowadzonej przez ….………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
1. Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ………………………………….,
zaświadczenie nr …………....…... z dnia ……………………………….……………………..
2. Planowana liczba uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia ……………...….... osób
3. Planowana liczba uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia …………………    osób
 
4. Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy szkoły:
nazwa i adres szkoły *: ………………………………………………………………………....................
………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres banku *: ………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………
numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….
                                                                                            podpis i pieczątka osoby upoważnionej do   
                                                                                                      reprezentowania  osoby prawnej lub osoby
                                                                                                      fizycznej prowadzącej szkołę niepubliczną
 
 
 
 
* należy podać pełną nazwę szkoły dysponującej rachunkiem, pełną nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Zał. Nr 2 do uchwały Rady Gminy Małdyty 
                                                                                                             Nr XX/184/12   z dnia 14.11.2012 r.
 
(pieczęć organu prowadzącego)
                                                                                                       ……………………………………………
                                                                                                            (miejscowość i data)
 
INFORMACJA  MIESIĘCZNA  O WYKORZYSTANIU  OTRZYMANEJ DOTACJI
Z BUDŻETU GMINY MAŁDYTY
                

ZA OKRES OD ………………………………… DO …………………………………

 
1. Pełna nazwa i adres szkoły niepublicznej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej, niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego*:
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wysokość przekazanej w roku .............................. dotacji ............................................... zł
3. Rozliczenie dotacji
 
Lp.
Miesiąc
Liczba uczniów
(stan na ostatni dzień miesiąca)
Miesięczna stawka dotacji przekazanej na ucznia w roku
 
      ............
Wysokość otrzymanej dotacji (zł)
Nr faktury
(rachunku, listy płac, itp.)
Kwota z
dotacji gminy
Opis wydatku
ogółem
niepełnosprawni
(orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
x
 
 
x
 
 
2.
 
 
Rozliczenie dotacji według rodzajów wydatków
 
x
 
 
 
 
 
 
3.
Wynagrodzenia
 
 
 
 
Pochodne od wynagrodzeń
 
 
 
 
Wynagrodzenia bezosobowe
 
 
 
 
Inne wydatki bieżące ogółem
 
 
 
 
W tym:
 
 
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
 
 
Zakup energii ( energii, wody)
 
 
 
 
Zakup usług pozostałych
 
 
 
 
ZFŚS
 
 
 
 
Pozostałe wydatki bieżące
 
 
 
 
4.
Ogółem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
Kwota niewykorzystanej dotacji
 
 
 
 
………………………………………………………………………
   (pieczątka i podpis osoby upoważnionej       
 do reprezentowania organu prowadzącego)
 
Wykorzystanie dotacji narastająco w kwocie….………………..w roku ………..……
Z powodu ...................................................................................................................... kwota dotacji w wysokości
.................................................. za m-c ....................... nie została rozliczona.
Rozliczenie nastąpi w najbliższym/szych miesiącach.
Opis dokumentów finansowych wskazuje, w jakiej części zostały one opłacone z ww.
dotacji.                                                                                                
                                                                   ………………………………………
Uwagi: Termin składania do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
 
·          niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Zał nr 3 do uchwały Rady Gminy Małdyty
                                                                                                   Nr XX/ 184/12  z 14.11.2012 r.
                                                                                                         
(pieczęć organu prowadzącego)                                     …………………………………………………..                 ……………………………………………                                        (miejscowość i data)
 
ROZLICZENIE ROCZNE WYKORZYSTANIA DOTACJI
          UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ MAŁDYTY W ROKU ..............................
 
1. Pełna nazwa i adres szkoły niepublicznej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej, niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego *:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Rozliczenie dotacji udzielonej w ..................... roku
 
Lp.
Miesiąc
Liczba uczniów
(stan na ostatni dzień miesiąca)
Miesięczna stawka dotacji przekazanej na ucznia w roku
 
..............
Wysokość otrzymanej dotacji (zł)
ogółem
niepełnosprawni
(orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
1.
 
 
 
Styczeń
 
 
 
 
 
Luty
 
 
 
 
 
Marzec
 
 
 
 
 
Kwiecień
 
 
 
 
 
Maj
 
 
 
 
 
Czerwiec
 
 
 
 
 
Lipiec
 
 
 
 
 
Sierpień
 
 
 
 
 
Wrzesień
 
 
 
 
 
Październik
 
 
 
 
 
Listopad
 
 
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
2.
 
Rozliczenie dotacji według rodzajów wydatków
 
x
 
 
Wynagrodzenia osobowe (brutto)
 
Pochodne od wynagrodzeń
 
Wynagrodzenia bezosobowe
 
Inne wydatki bieżące ogółem
 
W tym:
 -Zakup materiałów i wyposażenia
 
- Zakup energii ( energii, wody)
 
- Zakup usług pozostałych
 
- ZFŚS
 
Pozostałe wydatki bieżące
 
                                                                                   Ogółem
 
 
 
3
Kwota niewykorzystanej dotacji
 
 
Oświadczam, że dotacja została wykorzystana zgodnie z powyższym rozliczeniem i obowiązującymi przepisami.
 
 
…………………………………………………………………
   (pieczątka i podpis osoby upoważnionej      
  do reprezentowania organu prowadzącego)
Uwagi:
Termin składania do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który rozliczana jest dotacja.
 
 
* niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
                                                                                                               Załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/  /12
                                                                                                                Rady Gminy Małdyty z dnia 14.11.2012 r.   
 
 
 
……………………………………..                                        ………………………………., dnia ………………20….r.
  Pieczęć
 
 
                                                                       WYKAZ
 
 
uczniów spoza gminy Małdyty uczęszczających do niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Małdyty
 
 
 
L.p.
Imię i nazwisko ucznia
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Gmina, której uczeń jest mieszkańcem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                                          …………………………………………………………………
                                                                                             ( pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (15.03.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (15.03.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (15.03.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (15.03.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7086530 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^