BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała Nr II/3/14 z dnia 10.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy     12.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr II/4/14 z dnia 10.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W.Witkowski - M.Greda , Zajezierze 12, 14-330 Małdyty w archiwum     12.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr II/7/14 z dnia 10.12.2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Małdyty     12.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr II/8/14 z dnia 10.12.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formir darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Krekach, obręb geodezyjny Koszajny od Gospodarstwa Kreki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością     12.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr I/1/14 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie wyboru przewodniczacego Rady Gminy     01.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr I/2/14 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego rady Gminy     01.12.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXX/320/14 z dnia 5.11.2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2015     10.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/231/14 z dnia 5.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Małdyty od Powiatu Ostródzkiego działki niezabudowanej położonej w Dobrocinie, obręb Stare Kiełkuty z przeznaczeniem pod budowę Wiejskiego Domu Kultury w Dobrocinie     10.11.2014     
  ∴  Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/325 /14 z dnia 5.11.2014 r. dotyczaca zmiany uchwały Nr XIX/195/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r, w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowegona drogach gminnych     10.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/323/14 z dnia 5.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziały w działce wraz ze sprzedażą loklau mieszkalnego na odrębną własność, położonej w Zdunach obręb geodezyjny Sambród, w drodze przetargu     10.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/322/14 z dnia 5.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do oddania w uzytkowanie wieczyste działki wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność dla najemcy położonej w Zdunach , obręb geodezyjny Sambród , w drodze bezprzetargowej     10.11.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/314/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki zabudowanej wraz ze sprzedażą budynku wybudowanego ze środków własnych byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Morągu, położonego w Wielkim Dworze, w drodze bezprzetargowej     29.09.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/313/14 Rady Gminy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w gruncie położonego w Dobrocinie obręb Stare Kiełkuty w drodze bezprzetargowej.     29.09.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/312/14 Rady Gminy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży dla najemcy udziału w działce zabudowanej wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na odrębną własność i udziału w budynku gospodarczym, położonych w Dobrocinie , obręb Stare KIełkuty w drodze bezprzetargowej.     29.09.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/319/14 z dnia 24.09.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małdyty     25.09.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/316/14 z dnia 24.09.2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małdyty na rzecz ENERGA- OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku     25.09.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/309/14 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Małdyty, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.     25.09.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXXI/315/14 z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nr 137/38 p[ołożonej w Małdytach, obręb geodezyjny Małdyty ,na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej     25.09.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/271/14 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżtowy 2015     12.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/304/14 z dnia 28 maja 2014 r. - skarga na działalność Wójta Gminy Małdyty     04.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/303/14 z dnia 28 maja 2014 r. - skarga na Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach     04.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/293/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie absolutorium dla wójta gminy za 2013 rok     04.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/292/14 z dnia 28 maja 2014 r. - zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.     04.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/295/14 z dnia 28 maja 2014 r.- przystąpienie do realizacji programu resortowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej na rok 2014     03.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/299/14 z dnia 28.05.2013 r. - zgoda na nieodpłatne przejęcie od ANR Oddział w Olsztynie dz. nr 2/96 obręb geodezyjny Małdyty     02.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/298/14 z dnia 28.05.2014 - zgoda na nieodpłatne przejęcie od ANR Oddział w Olsztynie dz.nr 124 obręb geodezyjny Surzyki Wielkie     02.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/297/14 z dnia 28.05.2014 r. - zgoda na nieodpłatne przejęcie od ANR Oddział w Olsztynie dz. nr 96/2 obręb geodezyjny Zajezierze.     02.06.2014     
  ∴  Uchwała nr XXIX/296/14 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty     02.06.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/290/14 z dnia 26.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Wójta Gminy Małdyty z Województwem Warmińsko-Mazurskim o udostępnieniu nieodpłatnym nieruchomości na cele realizacji Projektu \" Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie\"     27.03.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/291/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowgo Nr 1 w Małdytach     27.03.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/287/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy MałdytyNr II/4/2010 r w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy     27.03.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/282/14 z dnia 26.03.2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Małdyty     26.03.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/285/14 z dnia 26.03.2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w 2014 r.     26.03.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/286/14 z dnia 26.03.2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Małdyty a osobą fizyczną     26.03.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/281/14 z dnia 5 lutego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małdyty     17.02.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/267/14 z dnia 5.02.2014 - Pomoc Gminy Małdyty w zakresie dożywiania na lata 2014-2020     06.02.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/268/14 z dnia 5.02.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \\     06.02.2014     
  ∴  Uchwała nr XXVII/269/14 z dnia 5.02.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania \" na lata 2014-2020.     06.02.2014     
  ∴  Uchwała nr XXVII/270/14 z dnia 5.02.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Ostróda na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami     06.02.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/280/14 z dnia 5.02.2014 r. w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia gminy Małdyty do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.     06.02.2014     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8159574 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^