BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XXVII/281/14 z dnia 5 lutego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małdyty

 
 
                              
 
 
 
UCHWAŁA  Nr XXVII / 281 /14
 
RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia  5 lutego  2014 r.
 
 
w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta  Gminy Małdyty
 
 
 
      Na podstawie art.18. ust .2 pkt 15 i art. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) w związku z  art. 229 pkt 3 i art.238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.267 ) po rozpatrzeniu przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego skargi Towarzystwa Obrony Praw Zwierząt w Ostródzie, ul. Kętrzyńskiego 24/2 14-100 Ostróda i po  zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną Rada Gminy Małdyty  uchwala, co następuje:  
 
 
§ 1.
Stwierdza się, że skarga wniesiona  przez  Towarzystwo Obrony Praw Zwierząt w Ostródzie, ul. Kętrzyńskiego 24/2, 14-100 Ostróda na działalność Wójta Gminy Małdyty w przedmiocie odmowy zabrania do schroniska psa należącego do mieszkańca miejscowości Budwity jest bezzasadna z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę oraz Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  
 
 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                            
                                                                                             Mirosława Rybska     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
                                                  UZASADNIENIE
 
       do uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XXVII/ 281 /14 z dnia 5  lutego  2014 roku
      w sprawie  rozpatrzenia skargi  na działalność  Wójta Gminy Małdyty
 
 
     Towarzystwo Obrony Praw Zwierząt w Ostródzie, ul. Kętrzyńskiego 24/2, 14-100 Ostróda  za pośrednictwem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego wniosło skargę na bezczynność  Wójta Gminy Małdyty w przedmiocie odmowy zabrania do schroniska psa należącego do mieszkańca miejscowości Budwity.
   Rada Gminy Małdyty uznając swoją kompetencje w tej sprawie  zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi na działalność Wójta.
   Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawę na posiedzeniach odbytych  w dniach 15 i 21 stycznia 2014 r. 
    Komisja zapoznała się z dokumentami tj. korespondencją pomiędzy Wójtem Gminy a Towarzystwem Obrony Praw Zwierząt  oraz notatkami służbowymi  sporządzonymi przez pracownika Urzędu Gminy Małdyty .
      Komisja  ustaliła, że :
1) w  dniu 22 listopada 2013 r. Wójt Gminy otrzymał informację Towarzystwa Obrony Praw Zwierząt  w Ostródzie o tym ,że w dniu 22.11.2013 r. o godz. 13,20  otrzymało wiadomość o problemach rodzinnych ……… w miejscowości Budwity i w związku z tym Towarzystwo ma „ogromne obawy co do zachowania w.w. osoby oraz Jego żony w temacie opieki nad zwierzęciem tj. suczki dużego mieszańca”.
    W tym samym  dniu p .Monika Gręda – pracownik tut. Urzędu  na polecenie Wójta  sprawdziła w jakich warunkach przechowywany jest pies p. …………  Pani M. Gręda sporządziła notatkę służbową , z której wynika , że na podwórko wejście było ogólnodostępne , nikogo z właścicieli nie zastała. Pies znajdował się przy budynku gospodarczym uwiązany na łańcuchu. Nie wykazywał się agresywnością, nie wyglądał na wygłodzonego
 
2) W dniu 23 listopada  2013 r. Pani Monika Gręda  dokonała ponownej kontroli . Kontrolę przeprowadzono w obecności właścicieli  psa  oraz sąsiada. Właściciel psa p.         oświadczył, że przez ostatnie 4 dni nie było nikogo w domu, był poza miejscem zamieszkania. Podczas jego nieobecności psem zajmował się sąsiad ( obecny w czasie kontroli). Pies był karmiony regularnie. .W dniu kontroli pies miał pełną miskę jedzenia, nie wykazywał cech agresywnych. Zwierzę było zaszczepione w dniu  2.02.2013 r. Szczepienie było  wykonane przez lek. Wet. p. Henryka Lewandowskiego. Właściciele zostali pouczeni o konieczności ponownego zaszczepienia  psa, oraz o konieczności karmienia .
 
3) W dniu 25 listopada 2013 r. Wójt otrzymał pismo Towarzystwa z dnia 24.11.2013 r.             ( wysłane 24.11. 2013 r. godz. 17,06) . W piśmie tym Towarzystwo  stwierdza, że w czasie kontroli p. Grędy w misce psa była skwaśniała zupa. oraz , że   p. ……. ma zgłosić się na leczenie, że w domu pozostanie jego żona, która „nie posiada żadnych dochodów oraz pracy” i zdaniem Towarzystwa jest to „dowód i powód na natychmiastowe odebranie psa z tej rodziny”.
Dodatkowo Towarzystwo poinformowało Wójta, że 25.11.2013 r. składa do Prokuratury „wniosek o rażące zaniedbanie zwierzęcia oraz zbadanie sprawy  bardzo dużej rotacji psów w tym gospodarstwie”.
       W dniu 27 listopada 2013 r. pracownice tut. Urzędu Gminy tj. p. Joanna Kardasz i p. Monika Gręda o godz. 8,00 rano dokonały kontroli w nieruchomości p. . W mieszkaniu nikogo nie zastano. Pies był uwiązany na łańcuchu , który nie krepował jego ruchów. Miał dostęp do zadaszonego schronienia. Znajdowały się 3 miski: jedna z jedzeniem – pełna do połowy, druga z wodą. Pies był spokojny, nie wykazywał żadnych oznak agresywności. Wykonano dokumentację fotograficzną.
         W dniu 28 listopada 2013 r. Wójt przesłał  odpowiedź  do Towarzystwa na pismo Ldz.21.1.int./2013 z dnia 24.11.2013 r. w której odniósł się do zarzutów stawianych przez Towarzystwo.           .
 
4) W dniu 04 grudnia 2013 r. Wójt otrzymał pismo z Towarzystwa z dnia 2.12.2013 r., w którym Towarzystwo  stwierdza, ze wyjaśnienia zawarte w piśmie Wójta z dnia 28.11.32013 r.” nie satysfakcjonują naszej organizacji w temacie wyjaśnienia stanu warunków bytowych psa należącego do p.……………….”. 
    Wójt pismem z dnia 9 grudnia odpowiedział na pismo Towarzystwa z dnia 2.12.2013 r.
    Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2014 r. po zbadaniu dokumentacji postanowiła zlecić:
- dokonanie ponownej kontroli sposobu utrzymania psa oraz  jego kondycji fizycznej
- uzyskanie  opinii środowiska.
   Komisja na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2014 r. zapoznała się z :
1)      wynikami kontroli przeprowadzonej w dniu 16.01.2014 r. przez p. Henryka Lewandowskiego – lek. wet, Jarosława Komosę – sołtysa , p. Monikę  Gręda,- pracownika Urzędu Gminy w obecności p. … – współwłaścicielki psa,
2)      treścią zaświadczenia zdrowia psa wydanym przez p. Henryka Lewandowskiego- lekarza wet. z dnia 16.01.2014 r.
3)      pismem p. Jarosława Komosy – sołtysa sołectwa Budwity z dnia 16.01.2014 r.  
 
Na podstawie dokumentów Komisja stwierdziła, że suka jest w dobrej kondycji, o prawidłowej wadze, dobrze utrzymana i odżywiona. W dniu 16.01.2014 r. została odrobaczona. Jest zaszczepiona przeciw wściekliźnie. Suka posiada budę ciepłą, która jest wyścielona słomą. Sołtys stwierdził, że nie zauważył objawów mogących świadczyć o zaniedbaniu psa. Stwierdził jednocześnie, ze nie docierały do niego żadne sygnały świadczące o niewłaściwym traktowaniu zwierzęcia. .
   
     Po zapoznaniu się z całością akt , Komisja stwierdziła , że zarzuty ujęte w skardze nie potwierdziły się.
Na podstawie materiału dowodowego i w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej badającej sprawę, Rada Gminy uznała, że nie było podstaw do zabrania  do schroniska psa należącego do. P. ……… .     
 
 
                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy
                
                                                                                                Mirosława Rybska

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (17.02.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (17.02.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (17.02.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (17.02.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7438964 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^