BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XXVIII/291/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowgo Nr 1 w Małdytach

 
UCHWAŁA Nr XXVIII/ 291 / 14
RADY GMINY MAŁDYTY
 
z dnia 26 marca 2014 r.
 
w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach
 
 
         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. ,poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.229 pkt 3 oraz art.231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego      ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.      Rada Gminy Małdyty uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pani  …....................................................
 z dnia 24 lutego  2014 r.( data wpływu 05.03.2014 r) na Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach w części dotyczącej mobbingu, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
2.      Pouczenie o organach właściwych do rozpatrzenia zarzutów w skardze w części stosowania mobbingu, zawiera uzasadnienie, o którym mowa w ust.1.
                                                                                                                § 2.
Zleca się Komisji Rewizyjnej rozpatrzenie pozostałych zarzutów zawartych w skardze  i wydania stosownej opinii.
 
§ 3.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Małdyty do doręczenia Pani (skarżącej) i Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty po jednym egzemplarzu  niniejszej uchwały.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                           Mirosława Rybska
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/ 291 /14
Rady Gminy Małdyty
z dnia 26 marca 2014 r.
 
 
 
 
 
 
        Pani ………….(skarżąca ) pismem z dnia 24 lutego 2014 r. wniosła skargę na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty , który przekazał skargę Radzie Gminy Małdyty do rozpatrzenia .
       W skardze Pani ………………(skarżąca)  wskazuje, że  wobec niej stosowany jest mobbing przez Panią Dyrektor Skarżąca opisuje  zachowania Pani Dyrektor, świadczące według niej o  stosowaniu  mobbingu.  
 
   Należy stwierdzić, że zbadanie zarzutów dotyczących  stosowania przez Dyrektora przedszkola działań o charakterze mobbingowym ( podnoszone przez Skarżącą znęcanie się psychiczne) pozostaje poza kompetencją Rady Gminy , gdyż organami  właściwymi w tym względzie jest Państwowa Inspekcja Pracy bądź Sąd Rejonowy w Ostródzie - Sąd Pracy.
 
   Zatem Rada Gminy Małdyty nie jest uprawniona do dokonywania ustaleń w tym zakresie, ani wyciągania konsekwencji w stosunku do Dyrektora przedszkola
( wobec którego uprawnienia zwierzchnika służbowego wykonuje Wójt Gminy).
  
    Biorąc powyższe pod uwagę, należało uznać, że Rada Gminy Małdyty nie jest właściwa do załatwienia skargi wniesionej przez Panią ……………..( skarżącą), w części
o stosowanie mobbingu oraz wskazać Skarżącej organy uprawnione do rozpatrzenia spraw będących jej przedmiotem.      
 
   Ze względu na fakt, że w skardze Pani ………..( skarżąca) podnosi inne zarzuty wobec Pani Dyrektor,  Rada Gminy Małdyty postanowiła przekazać skargę Komisji Rewizyjnej , która została zobowiązana do  zbadania  wszystkich  zarzutów ( poza zarzutem stosowania mobbingu) i wydania  stosownej opinii.       

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (27.03.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (27.03.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (27.03.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (27.03.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7473321 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^