BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XXIX/304/14 z dnia 28 maja 2014 r. - skarga na działalność Wójta Gminy Małdyty

                                                                                                          
UCHWAŁA Nr XXIX / 304 / 14
RADY GMINY MAŁDYTY
 
z dnia 28 maja 2014 r.
 
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Małdyty
 
 
         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca    1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. ,poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.229 pkt 3 oraz art.231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Stwierdza się, że skarga wniesiona przez  Pana Marka Nadolskiego  z dnia 06 marca 2014 r.  na działalność Wójta Gminy Małdyty w przedmiocie zalewania działki skarżącego nr 246/2 położonej w Sambrodzie przez właścicieli działki sąsiadującej  nr 247 jest bezzasadna z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Małdyty do doręczenia Panu  ……………….  i Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu  po jednym egzemplarzu  niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                       Mirosława Rybska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX /304 /14
Rady Gminy Małdyty
z dnia 28 maja 2014 r.
 
 
 
        Pan……………………..zam. w Sambrodzie pismem z dnia 6 marca 2014 r. wniósł  skargę na działalność Wójta Gminy Małdyty w przedmiocie zalewania jego działki oznaczonej  nr 246/2 przez właścicieli sąsiadującej  działki nr 247.
        Komisja na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. zapoznała się z aktami sprawy będącymi w posiadaniu Urzędu Gminy Małdyty jak też dokonała oględzin miejsca którego dotyczy opisywany w skardze spór.
     W oparciu o  udostępnione dokumenty i oględziny Komisja Rewizyjna ustaliła jak niżej:
1) Wójt Gminy w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego w  sprawie przywrócenia stanu pierwotnego stosunków wodnych na dz. nr 246/2 należącej do skarżącego i działce sąsiadującej nr 247 będącej własnością p. ………………. , wydał decyzję administracyjną  znak: GR.6331.1. 2012 z dnia 22.07.2013r.
Decyzja ta nakazywała skarżącemu ( właścicielowi działki nr 246/2 położonej w obrębie Sambród  przywrócenie  poprzedniego stanu wody na gruncie poprzez odkopanie niecki terenowej w terminie do dnia 30 września 2013 r.
2) Od decyzji Wójta skarżący odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. SKO w Elblągu utrzymało w mocy decyzję Wójta ( decyzja z dnia 18 listopada    2013 r. – 1666/PW/13)
3) Państwo ………. ( właściciele działki nr 247) nie wykonali w całości decyzji Wójta Gminy nakazującej zasypanie całego rowu w obrębie działki. Pozostało do zasypania około 15 metrów rowu wykopanego samodzielnie bez zezwolenia.
4) Skarżący nie wykonał w całości nałożonego  decyzją Wójta obowiązku polegającego na całkowitym przywróceniu do stanu pierwotnego gruntu. Pozostało do wykonania usunięcie  nasypu około 5 m długości w niecce  graniczącej  z działką nr 247.
    Komisja Rewizyjna ustaliła, że :
- Państwo ………………. chcą dokończyć swoje zobowiązania w sprawie pełnego wykonania decyzji Wójta  Gminy pod warunkiem wcześniejszego wykonania  obowiązku nałożonego decyzją Wójta Gminy na Państwa ……………………… .
 - Oględziny przeprowadzone w dniu 9.04.2014 r. w miejscu wskazanym przez skarżącego, dają podstawę do stwierdzenia, że przyczyną zwłoki w realizacji nałożonego decyzją na Państwo ………………… obowiązku, jest brak dobrej woli po stronie skarżącego, który bezzasadnie odmawia wykonania w całości nałożonego na niego obowiązku tj. odtworzenia (odkopania), fragmentu niecki.  Komisja podzieliła w tym zakresie stanowisko Państwa ………………, że wykonanie przez nich decyzji Wójta Gminy Małdyty będzie możliwe dopiero po realizacji przez skarżącego nałożonego na niego obowiązku.  
    Komisja Rewizyjna w swej opinii rekomendowała Wójtowi Gminy podjecie działań zmierzających do administracyjnego wyegzekwowania od Państwa ………………… obowiązku nałożonego w prawomocnej decyzji a po wyegzekwowaniu realizacji w/w obowiązku wezwanie Państwa  …………………… do wykonania nakazanych im prac. 
    Rada Gminy Małdyty po wysłuchaniu głosów  Radnych oraz w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej uznała, że Wójt działał zgodnie z prawem a zarzuty podniesione przez skarżącego nie potwierdziły się. 
    Zatem należało uznać  skargę za bezzasadną.
 
                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                   Mirosława Rybska

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (04.06.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (04.06.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (04.06.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (04.06.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158524 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^