BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XXX/320/14 z dnia 5.11.2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2015

 
UCHWAŁA  Nr XXXII / 320 / 14 
RADY GMINY MAŁDYTY
 
z dnia 05 listopada  2014 r.
 
w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy  Małdyty z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku   publicznego  na rok 2015 .
 
              
     Na podstawie art. 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2014 ,poz.1118 z późn. zm.) Rada  Gminy Małdyty  uchwala, co następuje: 
 
  
   § 1.Przyjmuje się  Program współpracy Gminy  Małdyty z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi    działalność  pożytku publicznego  na rok 2015 stanowiący załącznik Nr 1 do  uchwały.
            
   § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
   
   § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
   § 4.Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty.
                                                              
 
                                                                                                          Przewodniczaca Rady Gminy
                                                                                                           Mirosława Rybska
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Załącznik  Nr 1 do uchwały
                                                                                                Rady  Gminy Małdyty
                                                                                                   Nr XXXII/320/2014  
                                                                                                 z dnia 05.11.2014 r.
 
 
 
 
 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MAŁDYTY  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU   PUBLICZNEGO  NA   ROK    2015
 
I. Postanowienia Ogólne
Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1)                ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.  z 2014 r. poz.1118),
2)                Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Małdyty,
3)                podmiotach programu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy.
4)      Programie – należy przez to rozumieć roczny program współpracy Gminy Małdyty  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
II.                Cele Programu
Głównym  celem  programu  jest budowanie i umacnianie  partnerstwa pomiędzy  Gminą Małdyty a organizacjami  pozarządowymi  i innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na  terenie  Gminy Małdyty lub na rzecz jej  mieszkańców  poprzez:
 
1.      Skuteczne i oszczędne wykonywanie zadań publicznych.
2.      Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, wspieranie jej inicjatyw i działań oraz zapewnienie jak najlepszych warunków do działania.
3.      Integrowanie środowiska  organizacji  pozarządowych  i innych  podmiotów
4.      Tworzenie współpracy opartej na wzajemnym partnerstwie, uczciwej konkurencji i jawności.      
5.      Prezentowanie  dorobku sektora i promowanie  jego osiągnięć .
6.      Usystematyzowanie współpracy  pomiędzy  samorządem  Gminy  Małdyty  a organizacjami  pozarządowymi.
                                    III.      Zasady współpracy
1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie gminy Małdyty  lub na rzecz jej mieszkańców.
2. Program współpracy Gminy Małdyty  z organizacjami pozarządowymi opiera się na wymienionych niżej zasadach:
a )    suwerenności stron - władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;
b)     partnerstwa – czyli uczestnictwa  organizacji pozarządowych  w rozpoznawaniu  i  definiowaniu   problemów  mieszkańców   oraz sugerowaniu   zakresu  współpracy.
c)   efektywności –polegającej na wspólnym dążeniu  do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych;
d)  uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań;
e)   jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności udostępniania, organizacjom przez gminę, informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.
3. O realizacji zadań decydują priorytety przyjęte przez Radę Gminy Małdyty .  
 
IV.    Przedmiot współpracy
1.      Przedmiotem  współpracy  może być  każde  przedsięwzięcie ( program, projekt ) zaliczony  do zadań  własnych gminy, co do którego  obie strony  wyrażą  wolę współpracy .
2.      Głównym  przedmiotem  współpracy  Gminy Małdyty  z organizacjami  pozarządowymi  jest  wsparcie realizacji  zadań  określonych w priorytetach .
3.      Ustala się  następujące priorytetowe zadania  publiczne , o których realizację na zasadzie wsparcia  mogą  się  ubiegać  organizacje w 2015 roku . Wysokość  środków planowanych  na realizację programu  wynosi :
Priorytet  I.     Profilaktyka  i Rozwiązywanie   Problemów  Alkoholowych –
                          30.000,-
Działanie 1.1.  Działania profilaktyczne   poprzez  upowszechnianie  kultury  fizycznej ,              
                              sportu i rekreacji  wśród  dzieci i młodzieży  w Gminie Małdyty – 18.000,-
    Cele  szczegółowe:
1. Zapobieganie  patologiom społecznym  poprzez  upowszechnianie kultury fizycznej , sportu i   rekreacji wśród  dzieci i młodzieży, kształtowanie   pozytywnych  postaw  w  grupie i społeczeństwie .
Działanie 1.2.   Edukacja  w kierunku   bezpieczeństwa publicznego  i  przeciwdziałania
                        patologiom  społecznym  -2.000,-
Cele  szczegółowe:
1. Edukacja w kierunku   stosowania  nowoczesnych   metod  udzielania  pierwszej  pomocy, szerzenie działalności   oświatowo – wychowawczej  i informacyjnej  w zakresie  pierwszej pomocy .
2. Edukacja  w kierunku  kształtowania  pozytywnych  postaw  i poprawy  funkcjonowania  społecznego .
Działanie   1.3. Podtrzymywanie  i upowszechnianie   tradycji  narodowej , pielęgnowanie polskości  oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i  kulturowej   osób  zagrożonych  wykluczeniem społecznym – 10.000,-
Cele szczegółowe ;
1.Rozwijanie  kultury  muzycznej wśród  dzieci , młodzieży i dorosłych  poprzez  organizację  wydarzeń  muzycznych o charakterze  konkursowym .
2. Prezentacja  umiejętności  wokalnych i instrumentalnych  grup  muzycznych  i placówek  oświatowych   z terenu Gminy Małdyty
3. Organizacja  zajęć  edukacyjnych  mających  na celu  aktywizację   mieszkańców  będących   w  tzw „ trzecim wieku ‘  poprzez rozwijanie   ich  sprawności   intelektualnej , fizycznej i manualnej .
V .    Formy współpracy
1. Realizowanymi w ramach Programu formami współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym Gminy Małdyty  z podmiotami Programu są:
a)   Wsparcie  zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na współfinansowanie ich realizacji
b)   Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez:
-     utworzenie na stronie internetowej Gminy działu umożliwiającego prezentacje organizacji pozarządowych z terenu gminy Małdyty
-     zapoznanie organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą się włączyć, jako realizatorzy zadań,
-     bieżące informowanie o sesjach Rady Gminy Małdyty  i posiedzeniach Komisji, na których omawiane będą zagadnienia związane z działalnością statutową organizacji pozarządowych.
c)    Konsultowanie aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych poprzez:
-     udział organizacji pozarządowych w opracowywaniu projektów rocznych programów współpracy,
-     udostępnianie organizacjom pozarządowym projektów uchwał z zakresu związanego z ich statutową działalnością,
d)      Inne formy współpracy mogą być realizowane poprzez:
-     udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania ogólnodostępne,
-     bieżące poradnictwo oraz pomoc w organizowaniu szkoleń i składaniu wniosków aplikacyjnych,
-     prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy i organizacji pozarządowych,
-     merytoryczna pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza terenu gminy Małdyty .
VI.    Realizacja Programu Współpracy
1.   Podejmowanie współpracy finansowej z podmiotami Programu następuje w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Małdyty zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie.
 2.   Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę  Małdyty  zapewnia się poprzez wsparcie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, do której należy zadanie.
 
3.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym    rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  ( t.j. Dz.U.  z 2014 r, poz. 1118), wraz z wymaganymi załącznikami
 
 4.  W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wójt Gminy Małdyty  ogłasza z 21-dniowym wyprzedzeniem otwarty konkurs ofert dla określonego zadania.
 
6.   Decyzję o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji  podejmuje Wójt Gminy Małdyty , po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 
7. Gmina Małdyty  realizuje  zadania  publiczne  we współpracy  z podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego   na podstawie  rocznego  programu współpracy .
VII.           Sposób  oceny realizacji  programu
1. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.
 
2. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić
    dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.
 
3. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań.
 
4. Nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku, Wójt  przedłoży  Radzie Gminy 
    sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
5. Sprawozdanie  z wykonania  programu  współpracy  podlega publikacji  w Biuletynie  
    Informacji  Publicznej  Urzędu Gminy  Małdyty .
 
VIII .   Informacje o sposobie tworzenia programu
 
oraz przebiegu konsultacji
 
  
1.Projekt programu zamieszczony był  na stronie internetowej ww.bip.maldyty.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe. Dodatkowo przesłany był przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacji pozarządowych, z terenu Gminy Małdyty ( dane z bazy ) , za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
2.Mieszkańcy gminy informowani są  na stronie BIP o działaniach realizowanych wspólnie przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy.
 
3. Współpraca finansowa pomiędzy Gminą a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w „Ustawie” odbywa się każdorazowo po przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Urząd i podpisaniu umów.
 
4.Wysokość środków finansowych na realizację zadań objętych Rocznym
   Programem Współpracy określi Rada Gminy Małdyty  w uchwale budżetowej na 2015 r.
 
5.Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej na rok 2016r,
   organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 winny złożyć
   do 31 sierpnia 2015 r. propozycje realizacji zadań na kolejny rok.
 
 
IX. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
 
 1.  Wójt Gminy Małdyty  powołuje Komisję Konkursową, a także określa zasady jej działania  w drodze zarządzenia.
 
2. W skład komisji wchodzą:
1)      Przedstawiciele organu wykonawczego,
2)      Osoby  wskazane  przez  organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione  w art., 3. ust 3   ustawy , z wyłączeniem  osób wskazanych  przez organizacje  pozarządowe   lub podmioty  wymienione  w art.3 ust3 , biorące udział  w konkursie .
3)      W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
3. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz regulamin pracy komisji.
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy Małdyty  (10.11.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (10.11.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (10.11.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (10.11.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8157908 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^