BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zarządzenie Nr 0151/19/07 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorzadowych mianowanych

 
 
                      
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  0151/ 19   /07
 
W Ó J T A  G M I N Y  M A Ł D Y T Y
 
z dnia   21  czerwca 2007 roku
 
w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych
 
 
Na podstawie  art. 17 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593, z 2002 Nr 113,poz.984, Nr 214,poz.1806, z 2005 r. Nr 23,poz.192, Nr122,poz.1020, z 2006 r. Nr 79,poz.549, Nr 169,poz.1201, Nr 170,poz.1218) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje: 
 
  § 1.Określa się zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych
 
  § 2. 1. Ocenom kwalifikacyjnym podlega każdy pracownik samorządowy mianowany niezależnie od wymiaru zatrudnienia i stażu pracy.
        2. Ocen kwalifikacyjnych dokonuje się nie rzadziej niż raz na 2 lata.
        3. Termin przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej ustala się do 31 marca danego roku.
        4. Na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego pracownik mianowany może być  poddany indywidualnej ocenie także w innym czasie  niż określony w ust. 2.
§ 3. Celem oceny kwalifikacyjnej jest :
1.)    stwierdzenie przydatności pracownika na zajmowanym stanowisku;
2.)    stworzenie podstaw do wyróżnień , zmiany wynagrodzenia;
3.)    dobór właściwych ludzi na poszczególne stanowiska.
 
 § 4. Zakres dokonywanej oceny obejmuje:
1)      kompetencje zawodowe ;
2)      ponoszenie odpowiedzialności;
3)      organizacje i usprawnianie pracy;
4)      kontakty z ludźmi.
§ 5. Szczegółowe kryteria oceny pracownika samorządowego mianowanego są następujące:
 
1)      kompetencje zawodowe – wiedza specjalistyczna i nastawienie na własny rozwój, postawa etyczna;
2)      ponoszenie odpowiedzialności – złożoność pracy, podejmowanie decyzji, odpowiedzialność za kontakty zewnętrzne;
3)      organizowanie i usprawnianie pracy – wykorzystywanie nowych metod  i narzędzi pracy , przestrzeganie obowiązujących przepisów, terminowość wykonywania , utrzymywanie porządku w dokumentacji, otwartość na zmiany;
 
 
 
 
4)      kontakty z ludźmi- komunikatywność, równowaga emocjonalna, relacje ze współpracownikami, relacje z przełożonymi, relacje z klientami urzędu, świadomość usługowej roli urzędu;
5)       specyficzne właściwości – przestrzeganie dyscypliny pracy, zachowanie dyskrecji, jakość pracy, wychwytywanie nieprawidłowości i błędów, zapamiętywanie i kojarzenie spraw i zdarzeń.
 
 § 6. 1. Oceny kwalifikacyjnej dokonuje się na „arkuszu oceny pracownika”, który stanowi załącznik do uchwały.
       2. Oceny dokonuje pracodawca z uwzględnieniem opinii bezpośredniego przełożonego pracownika podlegającego ocenie.
       3. W celu podjęcia obiektywnej  oceny pracownika dokonuje się punktacji poszczególnych kryteriów oceny określonych w arkuszu  ocen pracownika, o którym mowa w § 6 ust.1 z zastosowaniem skali od 0 do 3.
       4. Ustala się skalę ocen według ogółem uzyskanych punktów:
      1) ocena wyróżniająca od 62do 69,
      2) ocena bardzo dobra od 51 do 61,
      3) ocena dobra od 40 do 50,
      4) ocena zadawalająca od 29 do 39,
      5) ocena niezadowalająca do 28.
 
 § 7 Podczas dokonywania oceny wykorzystuje się informacje, skargi i uwagi o pracy ocenianego pracownika, przedłożone przez niego samego lub przez jego przełożonego, a jeżeli pracownik był już wcześniej oceniany – także wyniki  ostatniej oceny.
                           
  § 8. 1. Z dokonaną oceną Pracodawca zapoznaje pracownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty sporządzenia arkusza.
         2. Pracownik potwierdza zapoznanie się z oceną swojej pracy złożeniem podpisu na arkuszu oceny.
 
 § 9. 1. Pracownikowi przysługuje prawo złożenia odwołania, jeżeli nie zgadza się z oceną, w terminie 7 dni od daty zapoznania się z oceną.
         2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie do Pracodawcy.
         3. Pracodawca w terminie 14 dni od otrzymania odwołania zawiadamia na piśmie pracownika o podjętej decyzji.
 
 § 10.  Wykonanie zarządzenia  powierza się sekretarzowi gminy.
 
 § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  2 lipca 2007 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Załącznik do zarządzenia  Nr 0151-19/07
                                                                                                             Wójta Gminy Małdyty z dnia 21.06.2007 r.
 
 
ARKUSZ  OKRESOWEJ  OCENY  KWALIFIKACYJNEJ  PRACOWNIKA  SAMORZĄDOWEGO
 
Część A
 
Urząd Gminy  w Małdytach
(nazwa jednostki)
 
 
 
I.                   Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego:
 
 
Imię: ……………………………………………………………………………………………………..
 
Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..
 
Komórka organizacyjna: …………………………………………………………………………………
 
Stanowisko: ………………………………………………………………………………………………
 
Data mianowania/zatrudnienia na stanowisku urzędniczym: ……………………………………………
 
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku: ……………………………………………………….
 
 
 
II.                Dane dotyczące poprzedniej oceny:
 
 
Ocena/poziom: …………………………………………………………………………………………...
 
Data sporządzenia: ……………………………………………………………………………………….
 
 
……………………………….         ……………………………..           …………………………….....
                        (miejscowość)                                                 (dzień, miesiąc, rok)                                (pieczątka i podpis osoby wypełniającej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część B
 
 
I.                   Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmie
 
 
Nr
Kryteria obowiązkowe
1
Sumienność
2
Sprawność
3
Bezstronność
4
Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
5
Planowanie i organizowanie pracy
6
Postawa etyczna
 
 
Nr
Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi w ……………………………………………………….
                                                                                                                                        (należy wpisać miesiąc, rok)
 
 
 
……………………………………                                    ……………………………………..
               (imię i nazwisko oceniającego)                                                                                                            (stanowisko)             
 
 
…………………………………….                                    ..……………………………………
   (data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku)                                                                            (data i podpis oceniającego)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.                Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki:
 
 
Uwagi kierownika jednostki do kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego:
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                            …………………………………..
                       (imię i nazwisko)                                                                                                                            (data i podpis)
 
Zapoznałam/-łem się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie.
 
 
 
 
…………………………..          ……………………………       ………………………………
                     (miejscowość)                                                  (dzień ,miesiąc, rok)                                                    (podpis ocenianego)
Część C
 
 
Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego:
 
 
Dane dotyczące oceniającego:
Imię/imiona: ……………………………………………………………………………………
 
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………….
 
Stanowisko: ……………………………………………………………………………………..
 
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku: ………………………………………………
 
Należy napisać, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny. Jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać.
 
 
 
………………………          ………………………………          ……………………………..
 
 
 
              (miejscowość)                                                   (dzień, miesiąc, rok)                                                    (podpis oceniającego)
 
 
 
 
 
Część D
 
 
Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny
 
 
Oceniam wykonywanie obowiązków przez;
 
Panią/Pana: ……………………………………………………………………………………...
 
w okresie od …………………………………. do ……………………………………………
 
na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu):
 
bardzo dobrym
 
 
Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.
 
Dobrym
 
 
Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.
Zadowalającym
 
 
Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.
Niezadowalającym
 
Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale, bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.
 
i przyznaję okresową ocenę:
 
 
 
(wpisać pozytywną – jeżeli zaznaczony został poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający, negatywną – jeżeli poziom niezadowalający)
 
 
………………………….         …………………………….       ……………………………….
 
                  (miejscowość)                                                     (dzień, miesiąc, rok)                                             (podpis oceniającego)
 
 
 
 
 
 
Część E
 
 
 
Zapoznałam/-łem się z oceną sporządzoną na piśmie przez:
 
Panią/Pana …………………………………………………………………………………….
 
 
………………………..                 ………………………….              ………………………...
              (miejscowość)                                                           (dzień, miesiąc, rok)                                                (podpis ocenianego)
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Stanisława Domańska  (22.06.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (22.06.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (22.06.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (22.06.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8157921 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^