BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zarządzenie Nr 0151-1/09 Wójta Gminy Małdyty w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Małdyty

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 0151-1/09
 
WÓJTA  GMINY  MAŁDYTY
 
z dnia 05 lutego  2009 roku
 
 w sprawie   nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Małdyty
 
 
 
     Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca I990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:
 
     § 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Małdyty  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Traci moc zarządzenie Nr 0151-8/03 Wójta Gminy Małdyty 18 lipca 2003 r. w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Małdyty wraz z późniejszymi  zmianami.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania i obowiązuje od dnia      1 marca 2009 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Załącznik do Zarządzenia Nr 0151 -1/09
Wójta Gminy Małdyty
z dnia  05 lutego  2009 r.
 
 
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Małdyty
rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1.
Urząd Gminy  jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Małdyty wykonuje swoje zadania.
§ 2.
Urząd Gminy  Małdyty  ma siedzibę w Małdytach  przy ul. Kopernika 10.
§ 3.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1)             Gminie - należy przez to rozumieć gminę Małdyty;
2)      Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Małdyty;
3)             Wójcie,  Sekretarzu, Skarbniku - należy przez to rozumieć Wójta,, Sekretarza Gminy   i Skarbnika Gminy Małdyty;
4)      Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Małdyty;
5)             Regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Małdyty.
§ 4.
1.    Regulamin organizacyjny Urzędu   określa:
1)             Zasady kierowania Urzędem i podział zadań i kompetencji pomiędzy Wójtem,  Sekretarzem oraz zakresu zadań Skarbnika.
2)             Wewnętrzną strukturę organizacyjną Urzędu.
3)             Zasady działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy.
4)      Tryb pracy Urzędu.
5)      Zasady przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
6)      Zasady kontroli.
7)      Okresowe oceny kwalifikacyjne.
8)      Zasady podpisywania pism i decyzji.
9)      Obieg dokumentów.
10)  Postanowienia końcowe.
 
2.      Organizację i prowadzenie przez Wójta kontroli własnej Urzędu oraz
gminnych jednostek organizacyjnych określa odrębne zarządzenie.
 
 
§ 5.
Urząd stanowi jednostkę organizacyjną, przy pomocy której  Wójt  wykonuje należące do jego właściwości zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, w Statucie Gminy oraz w przepisach szczególnych.
§ 6.
1.Pracownicy samorządowi w Urzędzie   są zatrudniani na podstawie:
a) wyboru  wójt ,
b) powołania skarbnik,
c) umowy o pracę – pozostali pracownicy .
2. Pracodawcą dla wójta oraz pozostałych pracowników Urzędu jest Urząd .
3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta  wykonuje:
a) przewodniczący Rady Gminy Małdyty – w zakresie spraw  związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
b) Rada  – w zakresie  ustalania wynagrodzenia Wójta w drodze uchwały,
c) sekretarz - wykonuje pozostałe czynności .
§ 7.
1.  Prawa i obowiązki Wójta  jako pracodawcy oraz prawa pracowników i  obowiązki pracownicze pracowników Urzędu, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.( Dz..  U. Nr 223, poz. 1458) ,. Kodeks pracy oraz Regulamin Pracy Urzędu ustalony odrębnym zarządzeniem Wójta.
 
2.             Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu     Postępowania Administracyjnego , chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
ROZDZIAŁ II
ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM , PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY WÓJTEM SEKRETARZEM oraz ZAKRES ZADAŃ SKARBNIKA
§ 8.
1.  Wójt  kieruje Urzędem przy pomocy  Sekretarza.
 
2.      Wójt może upoważnić  sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w
szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
 
3. Sekretarz podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.
 
4.Wójt  wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających obowiązki Wójta , a w szczególności do jego zadań i kompetencji należy:
 
1)            reprezentowanie gminy na zewnątrz;
2)            reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
3)            wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej;
4)            realizacja zadań zastrzeżonych  do wyłącznej kompetencji Wójta, przepisami prawa i uchwałami Rady;
5)            negocjowanie warunków porozumień z administracją rządową i jednostkami samorządowymi w sprawach dotyczących zadań publicznych;
6)       inicjowanie i rozwijanie współpracy Gminy ze społecznościami regionalnymi i organizacjami pozarządowymi innych państw;
7)       przyjmowanie skarg i wniosków;
8)              wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej;
9)              przedkładanie Radzie projektów uchwał;
10)       udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego kompetencji;
11)       gospodarowanie funduszem płac;
12)       wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 
5.      Wójt dokonuje wszelkich zmian w zakresach przydzielonych poszczególnym
pracownikom zadań, a w szczególności w przypadku zmian zadań własnych i zlecanych Gminom oraz przyjętych przez Gminę na mocy zawieranych porozumień.  
 
6                Wójt  zatwierdza roczny plan urlopów pracowników.
 
7.Wszelkie własne inicjatywy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pracownicy zgłaszają bezpośrednio Wójtowi .
 
8.Wnioski dotyczące możliwości usprawnienia pracy Urzędu pracownicy zgłaszają sekretarzowi.
 
                                                                  § 9.
 
1.   Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
koordynacja wszelkich opracowań dotyczących strategii rozwoju Gminy;
koordynowanie prac związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów powszechnych;
pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
 nadzór i koordynacja realizacji zadań wynikających z przyjętego podziału zagadnień w zakresie:  polityki szkolenia i doskonalenia kadr, działalności gospodarczej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowego wykorzystywania czasu pracy pracowników, przestrzeganie dyscypliny pracy,  zadań dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, prac remontowych w Urzędzie ,zakupów środków trwałych i wyposażenia;
koordynacja zadań w zakresie oświaty, kultury i zdrowia;
opracowywanie projektów zmian statutu gminy  i regulaminu organizacyjnego;
ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk;
nadzorowanie terminowości i przestrzegania stosowania zasad zgodności z prawem załatwianych przez Urząd spraw indywidualnych;
przyjmowanie ustnych oświadczeń woli testatorów;
 przygotowywanie projektów uchwał Rady i  zarządzeń Wójta w uzgodnieniu z merytorycznymi pracownikami,
  wprowadzanie informacji na BIP,
  wykonywanie innych zadań powierzonych przez  Wójta.
 
2. Sekretarz  zastępuje Wójta  w czasie jego nieobecności.
                                                                                                                                               
3.      Sekretarza,  w czasie jego nieobecności zastępuje  Kierownik Referatu  Spraw
Obywatelskich i Kadr.
 
4.  Sekretarz  nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.  
 
                                                                    § 10.
Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy oraz wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach prawa, należące do głównego księgowego budżetu.
 
Zadaniami Skarbnika są w szczególności:
 
1)              kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
2)        nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących planowania i ustalania projektu  budżetu;
3)        terminowe opracowywanie projektu budżetu Gminy;
4)         opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu;
5)         czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu;
6)        opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań budżetowych
7)       oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i gospodarki  pozabudzetowej:
8 )       przygotowywanie projektów zmian w budżecie;
9)       przekazywanie środków finansowych jednostkom budżetowym;
10)     kontrola długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej;
11)     udzielanie instruktażu i pomocy oraz prowadzenie niezbędnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych tych jednostek;
12)     zatwierdzanie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy;
13)     zatwierdzanie preliminarzy finansowych sporządzanych przez referaty i poszczególne stanowiska pracy;
14)      prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy;
15)      udzielanie referatom, stanowiskom i jednostkom powiązanym z budżetem  instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów finansowych;
16)     kontrola sprawozdań finansowych złożonych przez organizacje pozarządowe po zakończeniu realizacji zadania, pod względem prawidłowości rozliczenia się ze środków otrzymanych w ramach dotacji budżetowych.
17)     wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
 
ROZDZIAŁ III
WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU  GMINY
§ 11.
 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 
1.  Sekretarz    Gminy  -  „SG”.           
2.  Referat  Finansowy – „Fn”.
3 . Referat  Spraw Obywatelskich i  Kadr -  „OSO”,
 4.   Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska –  
      „GKM”.
 5..  Referat Oświaty i Wychowania – „OŚW”
 
 6  Samodzielne stanowiska pracy:
1)             Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – „USC”.
2)             Stanowisko gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa – „GR”
3)             Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych, cmentarzy   i ochrony przeciwpożarowej – „OC”.
4)             Stanowisko ds. płac – „KP.P”.
5)             Stanowisko ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz ds. rodziny – „RPA”.
6)             Stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych – „IN”;
7)             Stanowisko informatyka   „INF”
               
7.W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1)             Sekretarz Gminy.
2)             Kierownik Referatu Finansowego - Skarbnik Gminy;
3)             Kierownik Referatu  Spraw Obywatelskich i Kadr,
4)            Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony
               Środowiska . 
5)            Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania,
6)            Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
 
8. Obsługa prawna może być świadczona na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w innej formie.
 
9.Wójt może powołać zastępcę wójta.  
 
10..Wójt może zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów  w liczbie nie wyższej niż 3 osoby.
 
11. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym składa w obecności wójta  lub sekretarza ślubowanie  o następującej treści:
 
„ Ślubuję uroczyście , że na zajmowanym stanowisku   będę służyć państwu  polskiemu i wspólnocie samorządowej przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.
 
11. . Dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym)  organizuje się służbę przygotowawczą.  
 
12. Stosunek pracy osób zatrudnionych na  podstawie mianowania przekształca się z  dniem 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie   umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
13. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych  obowiązani są do noszenia identyfikatorów zawierającym fotografię, imię i nazwisko  oraz stanowisko.
 
14.  Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.
ROZDZIAŁ IV
ZASADY DZIAŁANIA REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY
                                                                  § 12.
 Do zadań wspólnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy  należy:
1) zgłaszanie Sekretarzowi propozycji w zakresie konieczności przygotowania projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w zakresie prowadzonych spraw,
2)      przygotowywanie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu określonych przepisami prawa zadań należących do kompetencji Wójta  w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
3)             przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta;
4)             przygotowywanie projektów umów i porozumień w porozumieniu i uzgodnieniu z radcą prawnym;
5)             opracowanie projektu budżetu w części dotyczącej zakresu działania;
6)             właściwa i terminowa realizacja zadań;
7)             przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w ramach prowadzonych spraw, do składania których Gmina zobowiązana jest z mocy obowiązujących przepisów;
8)             opracowywanie propozycji do projektu budżetu (planowanie przychodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy);
9)      realizacja dochodów budżetowych, w tym pobieranie należnych opłat
skarbowych i administracyjnych;
10)       rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków mieszkańców;
11)        realizacja uchwał Rady  i zarządzeń Wójta;
12)        współpraca między referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w realizacji powierzonych zadań;
13)        współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej oraz stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami pozarządowymi na terenie całego kraju;
14)        współpraca z organami jednostek pomocniczych Gminy;
15)        wykonywanie poleceń przełożonych w sprawach nie objętych zakresem działania;
16)        aktualizacja przepisów prawnych obowiązujących na zajmowanym stanowisku;
17)        przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych;
18)        właściwa i kulturalna obsługa interesantów;
19)        archiwizacja dokumentów i przekazywanie ich do archiwum zakładowego;
20)        przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej przy wykonywaniu czynności urzędowych;
21)        znajomość przepisów dotyczących stanowiska pracy;
22)        przestrzeganie tajemnicy służbowej.
23)        przestrzeganie przepisów o zamówieniach  publicznych
§ 13.
Do zadań Referatu Finansowego należą sprawy związane z gospodarką finansową Gminy, w szczególności:
1)         księgowanie dochodów i wydatków budżetowych, funduszy celowych oraz nanoszenie zmian budżetowych, sporządzanie komputerowych wydruków;
2)     czuwanie nad nie przekroczeniem planowanych wydatków jednostki oraz podległych jednostek organizacyjnych;
3)       współpraca ze Skarbnikiem w opracowywaniu projektu budżetu i funduszy celowych;
4)        czuwanie nad prawidłowością planowania budżetów jednostek podległych;
5)        prowadzenie ewidencji finansowej z zakresu inwestycji;
6)       sporządzanie sprawozdań budżetowych;
7)        prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie ;
8)        rozliczanie inwentaryzacji;
9)       sprawowanie nadzoru nad właściwym oznakowaniem sprzętu zgodnie z księgą inwentarzową;
10)      dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
11)      terminowe przekazywanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań zleconych wyłonionych w ramach konkursu ofert,
12)     opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat;
13)     prowadzenie wymiaru podatków i opłat oraz prowadzenie rejestrów wymiarowych;
14)     prowadzenie rejestru przypisów i odpisów, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń;
15)    aktualizowanie stanu gruntów z ewidencją gruntów przysyłanych przez powiatowe biuro geodezji;
16)    prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłaszania danych o przedmiocie opodatkowania , w tym prowadzenie kontroli terenowych podmiotów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości;
18)    kompletowanie dokumentów w sprawach o stosowanie ulg, zwolnień podatkowych, umorzeń, rozkładanie należności na raty oraz   przygotowywanie projektów  decyzji w tym zakresie,
19)      prowadzenie rachunkowości dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz egzekwowanie tych należności;
20)      dokonywanie okresowych analiz z wpływów podatkowych oraz opracowywanie materiałów w tym zakresie dla potrzeb Rady;
21)    prowadzenie rachunkowości dochodów budżetu z zakresu podatków i opłat osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
22)      egzekucja należności podatkowych , w tym:
a)      wystawianie upomnień na zalegających podatników;
b)      wystawianie tytułów wykonawczych na zalegających podatników;
c)      zabezpieczanie hipoteczne zadłużeń podatkowych;
22)  rozliczanie sołtysów z zebranych podatków oraz naliczanie wynagrodzeń z tego tytułu;
23) instruowanie sołtysów o sposobie poboru w drodze inkasa zobowiązań pieniężnych;
24)    wydawanie zaświadczeń:,
a)      o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
b)      o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych;
c)      o spłacie PFZ;
d)      o opłacaniu składek FURS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
e)     o użytkach rolnych;
prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń;
25)        prowadzenie aktualizacji indywidualnych gospodarstw rolnych na potrzeby GUS;
26)        księgowanie podatków (rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, łącznego zobowiązania pieniężnego) osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawne oraz opłat ;
27)   naliczanie opłaty prolongacyjnej;
28) przygotowywanie wniosków i opracowywanie stanowisk w sprawach stosowania przez urzędy skarbowe ulg w pobieranych przez siebie podatkach, będących w całości dochodami Gminy;
29) współdziałanie z  urzędami skarbowymi w zakresie sprawdzania i przekazywania wniosków NIP;
sporządzanie obowiązujących sprawozdań;
30) księgowanie i egzekwowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;
31) księgowanie wpłat: czynszu za lokale użytkowe, za dzierżawę gruntów, czynszu za lokale mieszkalne;
32)  obliczanie i pobieranie podatku VAT od działalności w Urzędzie ,
33)  egzekucja  należności z tytułu czynszów,
34)  prowadzenie rejestru VAT;
35)  sporządzanie miesięcznej deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7);
36)  prawidłowe prowadzenie i obsługa kasy Urzędu;
37)  przyjmowanie opłat i należności pieniężnych na poszczególne kwitariusze;
38)  terminowe odprowadzanie należności do Banku na odpowiednie konta;
39)  przygotowywanie przelewów za należności pieniężne;
40)   prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
41)  sporządzanie deklaracji podatku dochodowego PIT-4, PIT-8A i PIT-8B;
42)  dokonywanie wymiaru podatku od posiadania psów, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz  księgowanie wpłat;
43) wystawianie faktur VAT;
44)  wykonywanie czynności związanych z obsługą kasy fiskalnej.
45) przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jej rozszerzanie, zawieszanie  i wykreślanie zgodnie z przepisami w tym zakresie,
46)  prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
47) przygotowywanie projektów uchwał w  sprawie ustalania czasu placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych i prowadzenie w tym zakresie ewidencji.
 
 
§ 14.
Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Kadr należą sprawy związane z załatwianiem spraw obywatelskich., kadr, ewidencji ludności i dowodów osobistych, w szczególności:
1)            prowadzenie ewidencji ludności mieszkańców  w systemie teleinformatycznym
2)             przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;
3)             bieżąca aktualizacja rejestru wyborców;
4)             sporządzanie spisu wyborców;
5)             sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS i innych instytucji z zakresu ewidencji ludności ,
6)            współdziałanie z Rządowym Centrum Informatycznym PESEL;
7)            przygotowanie opinii w sprawie podań osób zamieszkałych za granicą, a ubiegających się o stałe zameldowanie na terenie Gminy;
8)            sporządzanie wykazów osób dla potrzeb oświaty;
9)            udostępnianie na wniosek zainteresowanej osoby danych osobowych ze       zbiorów meldunkowych i  zbioru PESEL:
10)         udostępnianie na wniosek zainteresowanej osoby danych z ewidencji
                wydanych i unieważnionych dowodów osobistych :
11)        prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu zgromadzeń , zbiórek publicznych i zabaw publicznych oraz  ewidencji 
             stowarzyszeń;
12)       prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych;
13)      prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
14)      kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych;
15)      prowadzenie ewidencji związanej z wypadkami w pracy oraz poza nią;
16)      przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych;
17)      prowadzenie spraw z zakresu BHP . pracowników Urzędu;
18)      prowadzenie archiwum zakładowego:
19)      wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
20)     prowadzenie rejestru wydanych dowodów tożsamości;
21)      wydawanie wyciągów z dokumentów - kopert dowodowych;
22)     przekazywanie kopert dowodowych innym urzędom, które je zapotrzebowały;
21)    sporządzanie rozliczeń wydanych dokumentów i prowadzenie dokumentacji        dowodowo-rozliczeniowej;
22)    kasowanie, protokolarne niszczenie dokumentów tożsamości podlegających       likwidacji;
23)   przyjmowanie zgłoszeń o utracie dokumentów tożsamości oraz        wystawianie odpowiednich zaświadczeń;
24)    przechowywanie dokumentacji dowodowej osób zmarłych i osób, które        wyjechały za granicę na pobyt stały;
25)   przyjmowanie zgłoszeń o wymianę dowodu osobistego;
26)   współpraca z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim odnośnie       właściwego zaopatrzenia w dokumenty i  
        materiały do wydawania tych       dokumentów.
27)  obsługa kancelaryjno-techniczna obrad Rady i posiedzeń Komisji;
28)   prowadzenie korespondencji w zakresie działania Rady i jej organów;
29)    współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi  Urzędu w przygotowaniu projektów uchwał
        Rady i jej Komisji;
30) opracowywanie materiałów z posiedzeń oraz przekazywanie ich       odpowiednim stanowiskom pracy i organom;
31)  prowadzenie rejestru interpelacji, wniosków i zapytań składanych przez radnych;
32)  prowadzenie rejestru podjętych przez Radę uchwał oraz postanowień Rady i        Komisji, a także czuwanie nad
       ich terminową realizacją oraz ich właściwe        przechowywanie :
33)  pomoc w przygotowaniu materiałów do projektów planów pracy Rady i jej        Komisji;
34)   protokołowanie obrad sesji Rady i posiedzeń Komisji;
35)  podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady i posiedzeń Komisji;
36)  obsługa narad, konferencji i zebrań zwoływanych przez Przewodniczącego        Rady;
37) współudział w przygotowywaniu planów spotkań radnych z wyborcami i       dyżurów radnych oraz prowadzenie rejestru tych spotkań;
38)  udzielanie radnym pomocy organizacyjnej  w wykonywaniu mandatu radnego;
39) współpraca z samorządami wiejskimi oraz udzielanie pomocy w       organizowaniu i realizacji ich zadań statutowych;
40)  prowadzenie wykazu aktów prawnych prawa miejscowego;
41)  zaopatrywanie Urzędu w niezbędne materiały biurowe i kancelaryjne;
42)  prowadzenie podręcznego magazynku w/w materiałów;
43)  prowadzenie rejestru pieczęci;
44)  wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i przychodowości rocznej z gospodarstwa         rolnego oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
45) zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójta ,
46) przyjmowanie interesantów w sprawach indywidualnych, w tym w sprawie       skarg i wniosków oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem  bądź       kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy;
47) prowadzenie ewidencji korespondencji zgodnie z przepisami Instrukcji      Kancelaryjnej;
48) przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz       Urzędu;
49)  obsługa centrali telefonicznej, kserokopiarki (pobieranie opłat i rozliczanie się        z nich w kasie Urzędu) i faxu;
50)  prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;
51)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli;
52) sporządzanie miesięcznych wydruków komputerowych rozmów telefonicznych;
53)  prowadzeniu archiwum zakładowego.
54)  prowadzenie w bieżącym roku zbioru: Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich,
55) udostępnianie Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników      Urzędowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pracownikom      i Interesantom;
56)  pomoc Interesantom w załatwieniu indywidualnej sprawy poprzez skierowanie do   pracownika merytorycznego,
57) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu  i kierowników  gminnych       jednostek organizacyjnych ,w  szczególności:
a) przygotowywanie umów dotyczących zatrudnienia pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach robót  publicznych, prac interwencyjnych , kierowników jednostek oraz wszelkich programów aktywizacji bezrobotnych , stażystów,
b)  przygotowywanie dokumentacji podstawowej w zakresie   wynagrodzeń,
c)  przygotowywanie dokumentacji dotyczących wypłat nagród jubileuszowych
i należnych odpraw  emerytalnych i rentowych,
d)  prowadzenie teczek osobowych,
58)   przygotowanie wykazu uprawnionych do wynagrodzeń rocznych
59)    przygotowywanie świadectw pracy,
60)  prowadzenie ewidencji i sporządzanie dokumentacji związanej z urlopami
 wypoczynkowymi, macierzyńskimi, okolicznościowymi, bezpłatnymi
i wychowawczymi,
61)    prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
62)    dokonywanie zmian bieżących w zakresach czynności ,
63)    przygotowanie projektu regulaminu pracy Urzędu,
64)      proponowanie przełożonym zmiany w regulaminie wynikające z  prawa  pracy,
65)      prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym
           kontrola sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych w ramach konkursu pod
          względem formalnym i merytorycznym
 
 
                                                   § 15.
Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska należą sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony środowiska , w szczególności dotyczące:
1)  administrowania, gospodarowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi,
2)  przyjmowania wniosków  na dodatki mieszkaniowe oraz przygotowywanie projektów decyzji ,
3)    zamiany lokali,
4) prowadzenia spraw o przyznawanie lokali mieszkalnych ( zgodnie z    obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałą Rady ), w tym lokali    socjalnych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób    zwolnionych z zakładów karnych,
5)  przejmowania zakładowych   budynków mieszkalnych, o ile zostaną podjęte      stosowne decyzje władz Gminy,
6)  egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
7) stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
8)  projektowania przebiegu dróg i ulic,
9)  tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
10) budowy , modernizacji i ochrony chodników i dróg,
11) zarządzania drogami gminnymi,
12) ochrony i kształtowania środowiska, w tym:
- przed odpadami,
- utrzymania  porządku i czystości w gminie,
13) analizowanie wniosków w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i ścieki oraz przygotowywanie  projektu opinii Wójta w tej sprawie ,
14) wykonywanie zadań w dziedzinach: ochrony przyrody, ochrony środowiska, wód publicznych, gospodarki wodno-ściekowej, nadzoru nad odpadami i wydobywaniem kopalin, a w szczególności:
przygotowywanie projektów uchwał Rady w celu wprowadzenia form ochrony elementów przyrody nie chronionych innymi aktami prawa;
realizacja postanowień uchwały Rady  o utrzymaniu porządku i czystości w gminie;
likwidacja źródeł mających ujemny wpływ na środowisko;
inspirowanie działań w zakresie zorganizowanego odbioru nieczystości stałych i płynnych;
przygotowywanie dokumentów na wydanie zezwolenia na składowanie i utylizację odpadów;
przygotowywanie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami;
g)  sporządzanie planów w zakresie gospodarowania odpadami stałymi   oraz  gospodarki ściekami i utylizacji,   
  15)  przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za          agresywne;
  16) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, upamiętniania i ochrony      miejsc pamięci narodowej.
  17)przygotowywanie projektów uchwał w sprawach przystąpienia do       opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania        przestrzennego   gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego       gminy,;
18) prowadzenie procedury dotyczącej sporządzania miejscowych planów
 zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy , studium uwarunkowań      i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  oraz strategii Gminy;
19)podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do
      sporządzania w/w studium i planów zagospodarowania oraz o ich wyłożeniu
      do konsultacji;
20)  przygotowywanie przetargów na ich wykonanie;
21) przygotowywanie wystąpień o uzgodnienia i opiniowanie oraz prowadzenie ich wykazu;
22) przyjmowanie wniosków, zarzutów i protestów do tych planów oraz
 prowadzenie całości spraw związanych z ich uwzględnieniem bądź
 nieuwzględnieniem;
23) przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
 i zagospodarowania terenu;
24) wydawanie wypisów i wyrysów  z planów zagospodarowania
przestrzennego gminy,
25) podawania do publicznej wiadomości informacji o uchwaleniu
 studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego :
26)  przygotowywanie przetargów na ich wykonanie;
27) prowadzenie wszystkich  postępowań przetargowych niezbędnych w Urzędzie,  
 zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych :
28)  opracowywanie  projektów ujednoliconych zasad i trybu postępowania o
udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą - Prawo zamówień       publicznych;
29)  nadzór nad opracowywaniem podstawowych dokumentów:
 
a)              ogłoszenia o przetargu,
b)              specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
c)              wypełnianie podstawowych dokumentów przy prowadzeniu postępowania,
d)             ogłoszenia o wynikach przetargu.
 
30) udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z przepisami o zamówieniach publicznych jednostkom organizacyjnym Gminy i pracownikom Urzędu;
31) sporządzanie wymaganych zbiorczych sprawozdań i informacji określonych ustawą;
32)  kontrola zasad form i trybu udzielanych zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy;
33)  nadzór nad prowadzeniem ewidencji udzielonych zamówień publicznych i planów na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
34)  współpraca w działaniach zmierzających do zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez przygotowywanie i nadzorowanie inwestycji w zakresie budowy wodociągów i sieci kanalizacji sanitarnej;
35)   sporządzanie wniosków o  udzielenie dotacji z funduszy UE oraz środków pozabudżetowych krajowych,  nadzór nad ich realizacją i rozliczaniem,
36)    zadania związane z promocją Gminy,
37)   przygotowywanie materiałów i publikacji promocyjnych
38)  prowadzenie spraw związanych ze współpracą Gminy  z zagranicznymi  miastami partnerskimi.
39) kontrola sprawności technicznej urządzeń odwadniających ulice, pasy drogowe i place;
40)   przygotowywanie zleceń na ich remonty oraz koordynacja prac remontowo-eksploatacyjnych w/w urządzeń odwadniających;
41)   sporządzanie planów remontu dróg i urządzeń drogowych będących w zasobach komunalnych;
42) współdziałanie z instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie utrzymania dróg i urządzeń drogowych na terenie gminy;
43)  nadzór nad właściwym stanem technicznym oznakowania pionowego i poziomego dróg i urządzeń drogowych;
44)    wydawanie opinii w sprawach ustalania kategorii dróg i ulic;
45)    realizacja zadań z zakresu ochrony pasa drogowego dróg gminnych;
46)    nadzór nad odśnieżaniem i usuwaniem skutków gołoledzi na terenie  gminy;
47)  nadzór nad właściwym utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie  gminy;
48)   nadzór nad właściwym utrzymaniem urządzeń gminnych przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych oraz ich opróżnianie
49)   nadzór nad utrzymaniem urządzeń stanowiących własność gminy nad brzegami jezior na terenie gminy
50) nadzór nad utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na gruntach stanowiących własność komunalną;
51)   nadzór nad utrzymaniem urządzeń kanalizacji burzowej;
52)  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją prac w ramach robót publicznych i interwencyjnych
53) prowadzenie ewidencji nazw ulic i nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,         
      
 
                             
§  16.
 
.Do zadań  Referatu Oświaty i Wychowania   należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego  samorządowe przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, biblioteki, jednostki kultury, świetlice , a w szczególności :
 
1)  przygotowywanie propozycji dotyczących sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
2)  udział w pracach nad przygotowywaniem projektów organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
3)   organizacja bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły, refundacja kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, zapewnienie opieki w czasie dowozu,
4) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektora szkoły placówek oświatowych oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia zarządzenia Wójta o powierzeniu funkcji bez konkursu,
5) przeprowadzanie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
6)    przygotowywanie propozycji oceny dyrektorów placówek oświatowych,
7)    przygotowywanie projektu budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury
i sportu,
8)     współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
9)     organizowanie letniego wypoczynku dzieci,
10)    współpraca z dyrektorami w zakresie stosunku pracy pracowników oświaty,
11)  współpraca ze Skarbnikiem  w zakresie bieżącej oceny realizacji budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury, sportu i świetlic wiejskich,
12)    realizacja na obszarze Gminy zadań wynikających z przepisów w dziedzinie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 13)      współorganizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,
 14)  realizowanie zadań związanych z budową i utrzymaniem urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 15)   współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami, klubami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
 16)   prowadzenie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 17) koordynacje działań związanych z możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych, grantów oraz realizacji programów pomocowych przez referat i placówki oświatowe, rozliczanie dotacji,
 18)   monitorowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  19)  udzielanie pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy w formie stypendium oraz zasiłków szkolnych,
  20)    przydzielanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
  21)    prowadzenie sprawozdawczości statystycznej.
  22)   sporządzanie sprawozdań do Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji  Narodowej,
  23)   koordynacja i nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej,
  24)   przydzielanie godzin nauczania indywidualnego godzin wspomagania
  wczesnoszkolnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  25)   prowadzenie dokumentacji związanej z dofinansowaniem kosztów   
  kształcenia  młodocianych pracowników,
26)       obsługa finansowa oświatowo-wychowawczych jednostek
organizacyjnych gminy   ( przedszkoli, szkół podstawowych , gimnazjum oraz zespołu  szkół),
27)       sporządzanie sprawozdań finansowo-księgowych i statystycznych.
28)       prowadzenie ewidencji miejsc restauracyjnych, hotelowych oraz prowadzących agroturystykę.
 
§ 17.
Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczanie nieruchomości, leśnictwa, rolnictwa i łowiectwa , a w szczególności:
1)  przygotowywanie dokumentów dotyczących wydzierżawiania gruntów i mienia komunalnego na cele rolnicze, handlowo-usługowe i inne,
2)    przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
3) przygotowywanie dokumentów do sprzedaży lub oddania gruntów w użytkowanie wieczyste,
4) organizowanie przetargów dotyczących zbywania gruntów i nieruchomości,
5) załatwianie wszelkich spraw związanych z prawem pierwokupu,
6) przygotowywanie dokumentów do zawierania umów  i dokonywania przeglądów gruntów dzierżawionych pod kątem ich prawidłowego  zagospodarowania,
7) przygotowywanie materiałów dotyczących przekazania gruntów mienia komunalnego  w użytkowanie oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste na rzecz samorządowych jednostek komunalnych,
8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasobów mienia komunalnego,
9) sporządzanie zleceń na przygotowywanie operatów szacunkowych do zawierania umów notarialnych do sprzedaży gruntów i nieruchomości,
10) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawierania aktów notarialnych,
11) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem, wymianą i rozgraniczaniem gruntów,
12) przygotowywanie dokumentów   o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew                       i krzewów zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska,
13) przygotowywanie materiałów do uchwał w sprawie zbycia  nieruchomości,
14) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z  miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie rejestru tych zaświadczeń,
15) okresowe przedkładanie Wójtowi  propozycji zmian w planach miejscowych,
16) sporządzanie umów dzierżawy na grunty stanowiące własność komunalną oraz prowadzenie rejestru umów,
17) naliczanie kar za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia,
18) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa oraz realizacja  zadań wynikających z ustawy o łowiectwie,
19) wydawanie zaświadczeń w sprawie okresu prowadzenia gospodarstw rolnych ,
20) organizowanie zbiórki padliny,
21)współpraca z Państwową Służbą Ochrony Zabytków w sprawach ochrony zabytków, opinii konserwatorskich, wpisów do rejestru zabytków,
22) realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach. 
 
 
§  18.
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz ds. rodziny należą sprawy działania na  rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych oraz działania na rzecz rodziny, w szczególności:
 
1)      przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i decyzji o cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia;
2)       prowadzenie ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
3)      czuwanie nad realizacją wpływu corocznych opłat za korzystanie z zezwoleń;
4)       obsługa techniczno-kancelaryjna komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
5)      ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu;
6)      bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu;
7)    współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
8)    koordynowanie i wykonywanie zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii,
9)    przygotowywanie i sporządzanie wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych;
10)  monitorowanie uzyskanych środków;
11)  sprawozdawczość w zakresie pozyskanych środków,
12)  przygotowywanie wspólnie    z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu Gminnego Programu , projektu preliminarza na jego wykonanie oraz projektu sprawozdania z jego realizacji,
13)  podejmowania wszelkich możliwych działań na rzecz rodziny, w tym  organizowanie obchodów  Dni  Rodziny..
 
                       
                                                                                        §  19.
   Do zadań samodzielnego  stanowiska informatyka należy:
 
1) udzielanie pracownikom urzędu pomocy w zakresie obsługi komputera oraz działających programów komputerowych w urzędzie;
2) sprawowanie opieki nad serwerem i zainstalowanym na nim oprogramowaniu;
3) cotygodniowe sporządzanie kopii zapasowych baz danych;
4) prowadzenie rejestru używanych w urzędzie programów komputerowych i ważności licencji;
5) prowadzenie ewidencji wyposażenia poszczególnych stanowisk w sprzęt ,
6) konserwacja istniejącego oprogramowania we współpracy z autorem oprogramowania;
7) pomoc merytoryczna dla pracowników przy eksploatacji wdrożonych systemów informatycznych;
8) analiza potrzeb informatycznych Urzędu;
9) pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji;
10) bieżąca aktualizacja strony internetowej : www.maldyty.pl   po uzyskaniu akceptacji sekretarza,
11) zakup  niezbędnego sprzętu  komputerowego i oprogramowania , po uzyskaniu akceptacji sekretarza i zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
 
 
 
                                                     § 20.
 
Do zadań samodzielnego  stanowiska do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej pracy należy realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych,  ochrony przeciwpożarowej oraz cmentarzy  w szczególności:
 
1)prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych , w tym:
a)     planowanie wydatków na utrzymanie jednostek OSP
- bezpłatne umundurowanie,
- wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym
   lub szkoleniu pożarniczym,
- obowiązkowych badań lekarskich,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów,
2)  sprawowanie nadzoru nad obiektami użytkowymi przez OSP,
3)  gospodarka sprzętem OSP,
4)  współdziałanie z władzami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  oraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie w
  zakresie   zapewnienia gotowości bojowej i wyszkolenia jednostek OSP,
5) planowanie  i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie sił
  i środków do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych
  miejscowych zagrożeń na obszarze gminy.
 6) rozliczanie zużycia paliwa przez wszystkich kierowców zatrudnionych   
 przez Urząd    Gminy,
7)prowadzenie rejestracji poborowych ( kobiet i mężczyzn )zgodnie z  
obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
8) prowadzenie wykazu nieruchomości i rzeczy ruchomych mogących być
 przedmiotem świadczeń na rzecz obrony kraju,
9))przyjmowanie wniosków i opracowywanie decyzji o nałożeniu obowiązku
 świadczeń lub przeznaczeniu do wykonania świadczeń na rzecz obrony,
10)opracowywanie i bieżąca aktualizacja :
- planu świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny,
- dokumentów wezwań do wykonania świadczeń,
11)planowanie oraz zabezpieczenie pod względem organizacyjnym  wykonania
 zadań  związanych z uzupełnieniem Sił Zbrojnych  w trybie   
 natychmiastowego stawiennictwa, w tym opracowanie i bieżąca
aktualizacja planu akcji kurierskiej,
12)koordynacja przygotowań do realizacji w procesie podwyższenia
 gotowości obronnej Państwa zestawów zadań gospodarczo-obronnych
ustalonych przez  Wojewodę,
13)opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego pracowników
 Urzędu  oraz pozostałych jednostek organizacyjnych  gminy ,
14)opracowywanie  analiz i sprawozdań zadań obronnych.
15) planowanie oraz koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań o.c:    16)opracowanie i aktualizow3anie planów osiągania gotowości  oc na terenie gminy,
17) organizacja i realizacja szkolenia  o.c. organów kierowania , kadry
kierowniczej i stanów osobowych, formacji  o.c na terenie gminy,     
18)organizacja i realizacja szkolenia ludności w zakresie powszechnej     samoobrony,
19)organizacja i przygotowanie do działania systemu wykrywania
 i alarmowania oraz wydzielonego z niego na okres „P” systemu wczesnego     ostrzegania o nagłym  zagrożeniu spowodowanym siłami przyrody oraz  awariami     obiektów technicznych,
20)planowanie oraz realizacja ćwiczeń i treningów sprawdzających ,
21) funkcjonowanie organów kierowania formacji i systemów technicznych o.c:  
22)przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną ludności     oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w warunkach     zewnętrznego     zagrożenia    bezpieczeństwa państwa,
23)realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną dóbr kultury,   27)prowadzenie gospodarki sprzętem o.c, jego konserwacja, przechowywanie, terminowa obsługa oraz legalizacja przyrządów     dozymetrycznych.
24)prowadzenie spraw wynikających z ustawy  o cmentarzach i chowaniu
zmarłych ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.295 z późn. zmianami),  w szczególności:
-  utrzymanie cmentarzy komunalnych w należytym porządku,
- przygotowywanie projektów decyzji o otwieraniu i zamykaniu cmentarzy komunalnych,
- ustalanie miejsc pochówku na cmentarzu,
- dbanie o właściwe pobieranie opłat za miejsca na cmentarzu, zgodnie z uchwałą Rady Gminy,
25) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym:
- opracowuje i  aktualizuje plany reagowania kryzysowego na wypadek zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej,
           -  monitoruje stan bezpieczeństwa na terenie gminy,
-   planuje przedsięwzięcia z zakresu zapobiegania, likwidacji zagrożeń i usuwania ich skutków oraz określa zakres, formy, i tryb realizacji tych funkcji.,
- opracowuje materiały analityczno-sprawozdawcze z zakresu przygotowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć w warunkach wystąpienia zdarzeń   stanu klęski żywiołowej”
26)  organizowanie i wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, w szczególności:
                  - przeszkolenie pracowników,
                  - dbanie o sprawność linii elektrycznej oraz innych urządzeń
                    znajdujących się w budynku a mających wpływ na jego bezpieczeństwo pożarowe,
                  - zlecenie kontroli sprawności  urządzeń (np.  gaśnic, ) zgodnie z  terminami  określonymi przez przepisy prawa,  
                  - udzielanie pierwszej pomocy, 
                  - organizowanie ewakuacji pracowników w razie zagrożenia     pożarowego.
27) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, oświetlenia ulicznego
na terenie gminy, a także    konserwacją i naprawą.
28) prowadzenie Kancelarii Tajnej po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.
 
 
 
 
                                                                §  21.
 
 Do zadań samodzielnego stanowiska Kierownika Urzędu  Stanu  Cywilnego należą sprawy z zakresu rejestracji  urodzeń małżeństw , zgonów , w szczególności:
1)     prowadzenie spraw związanych z bieżącą rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających
        wpływ na stan cywilny osób;
2)     przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka w innym okręgu, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
3)     prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności meldunkowych wynikających z przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, jak: powiadomienie o urodzeniu dziecka, uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa, przysposobienie i jego rozwiązanie, zaprzeczenie ojcostwa, zmiana imienia i nazwiska, zawarcie małżeństwa a także rozwód, ustalenie małżeństwa przez zgodę jednego z małżonków, powrót rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska, sprostowanie błędu pisarskiego, unieważnienie małżeństwa;
4)   przyjmowanie zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński oraz wszelkich dokumentów niezbędnych przy wykonywaniu tych czynności jak notatki, oświadczenia i protokoły;
5)     sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) oraz prowadzenie i kompletowanie akt zbiorowych dla każdego rodzaju ksiąg;
6)    wydawanie decyzji o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, oraz zezwoleń na przyspieszenie zawarcie małżeństwa w terminie krótszym niż 1 miesiąc od złożenia przez strony zapewnień;
7)   wydawanie decyzji na sprostowanie błędu pisarskiego, odtworzenia aktu stanu
cywilnego, wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do ksiąg polskich, uzupełnienie aktu stanu cywilnego;
8)    wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;
9)    współpraca z sądami i placówkami konsularnymi oraz innymi organami w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
10)  prowadzenie korespondencji w sprawach wydawania odpisów i zaświadczeń aktów stanu cywilnego;
11)    prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wpisów do ksiąg stanu cywilnego w oparciu o zgłoszenia innych USC;
12)    prowadzenie spraw związanych ze zmianę imion i nazwisk,
13)    wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego;
14)    przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego;
15)    powiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o urodzeniach, małżeństwach i zgonach;
16)    sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
17)    sporządzanie aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej, wywołującego skutki cywilne.
18) organizowanie uroczystości związanych z  jubileuszami związków małżeńskich  oraz innych z zakresu USC..
 
§  22.
 
Do zadań samodzielnego stanowiska d.s płac należą następujące sprawy:
 
1)prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji związanej z wynagrodzeniami ( np. karty wynagrodzeń, karty zasiłkowe),
 
2)_sporządzanie list płacy wg potrzeb i zgodnie z ustalonymi przepisami i  terminami, na podstawie imiennych dekretów dla pracowników Urzędu  oraz jednostek oświatowo-wychowawczych,
 
3)sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na żądanie pracowników,
 
4) naliczanie i odprowadzanie składek ZUS,
 
5) wydawanie zaświadczeń  o opłacanych składkach ZUS na żądanie pracownika,
 
6)  naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych ,
 
7)   przygotowanie dokumentacji i sporządzenie list płacy dla pracowników na  dodatkowe wynagrodzenie roczne. (13-tki),.
 
8)    prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą  zasiłków  chorobowych , macierzyńskich , opiekuńczych i wychowawczych,
 
9)     prowadzenie rozliczeń z tytułu związanych przez gminę umów, zleceń, o dzieło i innych cywilnoprawnych,
 
10)  sporządzanie sprawozdań oraz analiz z funduszu płac.
 
                                                                                          § 23.
 
 Do zakresu usług radcy prawnego  należą następujące zadania:
 
1)     obsługa prawna Urzędu, a w szczególności udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 
2)      udzielanie informacji o:
a)      zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności jednostki;
b)     uchybieniach w jej działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutków tych uchybień;
3)     reprezentowanie Gminy w postępowaniach przed sądem (w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta);
4)      udział w przygotowaniu projektów uchwał Rady oraz zarządzeń  Wójta,
5)      wydawanie pisemnych opinii w sprawach:
 
a)projektów uchwał Rady oraz zarządzeń  Wójta,
b)bardziej skomplikowanych w sensie prawnym;
c)zawierania umów długoterminowych lub nietypowych albo których przedmiotem jest zaciąganie zobowiązań o znacznej wartości pieniężnej;
d)rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy w tym zwłaszcza bez wypowiedzenia;
e)odmowy uznania zgłaszanych wobec jednostki samorządowej roszczeń pieniężnych;
f)związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi bądź sądami;
g)zawierania ugód w sprawach majątkowych;
6) pomoc prawna pracownikom w procesie przygotowywania  decyzji,
7) zawiadamianie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.
 
 
 
                                                        § 24.     
Do zadań  Pełnomocnika ds. informacji niejawnych należą następujące sprawy:
1)      realizowanie  z zakresu ochrony informacji niejawnych zadań, a w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, prawo żądania od komórek organizacyjnych swojej jednostki organizacyjnej udzielania natychmiastowej pomocy;
2)      współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz bieżącego informowania kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu tej współpracy;
3)      w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową;
4)      podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym kierownika jednostki, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie w/w informacji oznaczonych klauzulą „poufne" lub wyższą, również właściwą służbę ochrony państwa;
5)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w tej ustawie;
6)       opracowanie planu ochrony Urzędu;
7)      przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego przy stanowiskach i pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa.
 
§ 25.
1.      W Urzędzie Gminy Małdyty  powołuje się w drodze odrębnego zarządzenia Wójta   Gminny Zespół  Zarządzania Kryzysowego .
 
2.     Celem  Zespołu jest podejmowanie zadań zmierzających do zapobiegania powstawaniu, jak również zminimalizowanie zagrożeń życia i zdrowia oraz mienia i środowiska na obszarze gminy jako następstw katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działalności człowieka, planowanie wsparcia działania starostów i wójtów, oraz realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
 
 
3.       Skład personalny Zespołu (w tym wchodzących w jego skład grup roboczych o charakterze stałym i czasowym), jak również szczegółowe zadania zastępcy Szefa Zespołu oraz w/w grup roboczych określa Regulamin działania Zespołu, zatwierdzany każdorazowo przez Wójta  .
 
 
 
 
ROZDZIAŁ V

TRYB PRACY URZĘDU
 
§ 26.
   Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
       a)  zadań własnych;
       b)  zadań zleconych;
       c)  zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji  rządowej (zadań powierzonych);
       d)  zadań publicznych, powierzonych Gminie w drodze porozumienia   komunalnego, które nie zostały powierzone innym
           jednostkom     organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom       na podstawie umów.
 
 
 
§ 27.
1.     Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
 
2.     Urzędem kieruje Wójt  przy pomocy Sekretarza, który ponosi odpowiedzialność przed Wójtem  za realizację swoich zadań. Wójt  jest bezpośrednim przełożonym pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 
3.     Sekretarz jest przełożonym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w zakresie dyscypliny i organizacji pracy, jak również w zakresie spraw powierzonych przez Wójta.
 
4.             Kierownicy referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
§ 28.
1.    Urząd pracuje we wszystkie dni robocze:
1)  poniedziałek - od godz. 8 00  do godz. 16 00  .  
2)  od wtorku do piątku - od godz.7 00do godz. 15.00.
 
 
2. W budynku Urzędu można przebywać tylko w czasie pracy Urzędu. Przebywanie w Urzędzie poza normalnym czasem pracy dopuszczalne jest jedynie za zgodą Wójta lub   Sekretarza ,
3.     Wykaz osób upoważnionych do przebywania w Urzędzie poza godzinami jego pracy i w dni wolne od pracy ustala Wójt  w drodze zarządzenia.
 
4.      Urząd Stanu Cywilnego w miarę potrzeb udzielania ślubów jest czynny w niedzielę i święta oraz dni dodatkowe wolne od pracy w godzinach
      od 10 00    do 18 00 .
5.      Informacja o pracy Urzędu podawana jest do wiadomości przez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń , w BIP oraz na  ścianie frontowej budynku, .
 
 
§ 29.
1.    Na prośbę pracownika Wójt może ustalić indywidualny czas pracy - rozkład czasu pracy.
 
 
2.      Kopia decyzji w sprawie indywidualnego czasu pracy pozostaje na stanowisku
      ds.  kadr.
§ 30.
1.    Na okres nieobecności pracownika w pracy zastępuje go inny pracownik. Zastępstwa  zapisane są w zakresach poszczególnych pracowników.
2.    Przy zmianach personalnych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy obowiązuje protokolarne przekazanie zakresu pracy i obowiązków.
 
 
§ 31.
 
Szczegółową organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin Pracy.
 
ROZDZIAŁ VI
ZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG
I WNIOSKÓW OBYWATELI
 
§ 32.
1.    Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, z uwzględnieniem spraw, które można załatwić w terminach skróconych.
 
2.    Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa, a z braku regulacji prawnej zasadami współżycia społecznego.
 
3.   Załatwianie spraw przez osoby niepełnosprawne ruchowo w Urzędzie powinno odbywać się na partnerze Urzędu – „ z przywołaniem pracownika”.
 
4.   Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zasadami obowiązków.
 
5.   Kontrolę i koordynację działań pracowników w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje Sekretarz .
 
 
§ 33.
1.   Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa Kodeks Postępowania Administracyjnego, Instrukcja Kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5 poz. 46),
2.   Stanowisko ds. sekretariatu Urzędu prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków zgłaszanych w czasie przyjęć interesantów przez Wójta i Sekretarza .
3.  Interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski Komisji Rady kierowane do Wójta są rejestrowane przez pracownika na stanowisku ds. obsługi Rady.
§ 34.
Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
1)udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania   
treści obowiązujących przepisów;
 
2)rozstrzygnięcia sprawy, w miarę możliwości na miejscu a w pozostałych wypadkach do określenia terminu załatwienia;
 
3)informowanie zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy;
 
4)powiadomienie pisemne o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, w przypadku zaistnienia takiej konieczności ( zgodnie z przepisami KPA);
 
5)informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć;
 
6)udzielanie informacji interesantom telefonicznie , drogą elektroniczną lub  listowną.
 
 
§ 35.
1.    Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godz. od 10 00  do godz. 14 00. . W sprawach pilnych , nie cierpiących zwłoki Wójt przyjmuje  interesantów w każdy inny dzień roboczy w ramach  swoich możliwości czasowych.
 
2.     Jeżeli w dniu o którym mowa w ust. 1 przypada dzień ustawowo wolny od pracy to przyjmowanie interesantów odbywa się w najbliższym dniu roboczym.
 
3.  Sekretarz  i Kierownicy Referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia, w ramach swoich możliwości czasowych.
 
4.    Pozostali pracownicy Urzędu przyjmują interesantów we wszystkich sprawach codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 
§ 36.
Zasady przyjmowania interesantów:
1)   przyjmowanie interesantów przez pracowników Urzędu ma pierwszeństwo przed innymi sprawami. Odstąpienie od tej zasady może być dopuszczone tylko z ważnych powodów;
 
2)    pracownicy przyjmujący interesantów zobowiązani są do uprzejmości i życzliwości oraz załatwiania spraw zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki,
 
3)   pracownik ma prawo odmówić przyjęcia interesanta, gdy jest on nietrzeźwy, zachowuje się w sposób powszechnie przyjęty za obraźliwy lub swoim zachowaniem wywołuje zgorszenie.
 
 
 
ROZDZIAŁ VII
ZASADY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE
§ 37.
Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują;
1)      Wójt , Sekretarz, Skarbnik,
 
2)      Kierownicy poszczególnych referatów - w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników;
 
3)      Komisja Rewizyjna Rady Gminy -  w zakresie przyznanych jej uprawnień..
 
 
§ 38.
1..Obowiazki Kierowników referatów w zakresie kontroli wewnętrznej    polegają na sprawdzeniu prawidłowości stosowania przepisów prawa materialnego oraz przepisów regulujących postępowanie administracyjne , a w szczególności:
 
- prawidłowości i terminowości załatwiania spraw i obsługi obywateli,
- prawidłowego pobierania opłaty skarbowej.
- przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej.
2. Kontrola wewnętrzna pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych dokonywana jest pod względem:
1)  legalności, czytelności i zgodności z przepisami prawa w załatwianiu spraw;
2)      terminowości i skuteczności załatwiania spraw;
3)      celowości i gospodarności;
4)      prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych obiegu dokumentów i pobierania opłaty skarbowej;
5)      przestrzegania porządku wewnętrznego i dyscypliny pracy.
 
§ 39.
 
Celem kontroli jest ustalenie przyczyny i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz określenie sposobów naprawiania i przeciwdziałanie im w przyszłości.
 
§ 40.
 
Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych pełnomocnictw:
1) Komisja Rewizyjna w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy,
2) Skarbnik  w stosunku do jednostek organizacyjnych  Gminy w zakresie wykonywania budżetu i planu finansowego oraz prowadzenia działalności finansowej,
3) Kierownicy referatów w stosunku do jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 
§ 41.
 
1.     Kontrole przeprowadzane są w oparciu o harmonogramy kontroli lub na zlecenie w sposób wyrywkowy.
 
2.    Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli uprzedza kontrolowanego o terminie kontroli ustnie lub pisemnie.
 
 
3.    Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy Urzędu.
 
4.   Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności wg. kryteriów określonych w § 38.
 
5.    Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 
6.    Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
 
7.  Z kontroli kontrolujący jest obowiązany sporządzić protokół wskazując w nim nieprawidłowości jak i prawidłowości. Protokół winien być zakończony wnioskami.
 
8.    Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi - przełożony, trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.
 
9.   Protokół kontroli przekazuje się za pokwitowaniem.
 
10. Na dowód dokonania kontroli wewnętrznej dokumentu, kontrolujący opatruje go podpisem i datą.
 
 
§ 42.
Kontrolujący zobowiązany jest powiadomić o wynikach kontroli te organy lub osoby, którym kontrolujący i kontrolowany podlega.
 
§ 43.
Na żądanie osób przeprowadzających kontrolę, kontrolowany zobowiązany jest do udzielenia wszelkich wyjaśnień ustnych i pisemnych w sprawach przedmiotu kontroli.
 
§ 44.
1. Pracownik kontrolowany jest zobowiązany do złożenia w ciągu 7 dni pisemnych wyjaśnień w stosunku do zawartych w protokole ustaleń.
2. Dokumentacja kontroli rejestrowana jest na stanowisku ds. sekretariatu   urzędu.
 
 
 
ROZDZIAŁ VII
 
OKRESOWE  OCENY  KWALIFIKACYJNE
 

                                                                                                            45.

1.Pracownicy  samorządowi zatrudnieni na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym podlegają okresowej  ocenie.
 
2.Okresowej  oceny kwalifikacyjnej nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych w urzędzie krócej niż 6 miesięcy.
 
 
§ 46.
 
1. Okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się raz na dwa lata  i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 
Szczegółowe zadania pracodawcy w zakresie ocen pracowników zawiera odrębne zarządzenie Wójta . 
 
 
 
 
§ 47.
 
1.W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.
 
2.Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.
 
ROZDZIAŁ VIII
ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 48.
1.     Korespondencję wychodzącą z Urzędu podpisuje Wójt  lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.
 
2.     Wójt  podpisuje osobiście:
 
1)      zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne;
2)      pisma związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz, w tym wystąpienia kierowane do Wojewody, Sejmiku Samorządowego, Urzędów Administracji Rządowej i Państwowej;
3)       pisma zawierające oświadczenia woli związane z prowadzeniem działalności gminy w zakresie określonym przez Statut Gminy;
4)      odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące Urzędu;
5)      odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
6)      odpowiedzi na postulaty mieszkańców zgłaszane za pośrednictwem radnych;
7)      decyzje z zakresu administracji publicznej;
8)      postanowienia i zaświadczenia określone w kodeksie postępowania administracyjnego;
9)      pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w swoim imieniu i reprezentowania gminy przed sądami i organami administracji;
10)  pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy;
11) inne pisma zastrzeżone do podpisu dla siebie.
 
3. Sekretarz  podpisuje pisma pozostające w zakresie jego działania  a także w czasie nieobecności Wójta   pisma nie zastrzeżone do jego podpisu oraz decyzje   w ramach udzielonego imiennego upoważnienia.
 
§ 49.
1.    Wójt może upoważnić pracowników Urzędu do podpisywania korespondencji dotyczących spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Wójta , w tym wydawania decyzji administracyjnych.
 
2.   Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim  imieniem i nazwiskiem, umieszczonym na końcu projektu z lewej strony.
 
 
3.    Decyzje winny być sprawdzane pod względem aktualności powoływanych w decyzjach przepisów prawnych i  parafowane przez sekretarza.
 
ROZDZIAŁ IX
OBIEG DOKUMENTÓW

§ 50.
W obiegu dokumentów należy przestrzegać następujących zasad:
1)      akta przechodzą przez niezbędne punkty zatrzymania, w tym Sekretariat;
2)      sprawy pilne (telegramy, faxy) przedkłada się niezwłocznie Sekretarzowi, z wyjątkiem tych, które są adresowane do Wójta Gminy,
3)      pisma i akty normatywne oznacza się pieczęciami według wzorów podanych w Instrukcji Kancelaryjnej.
 
 51.
 
1.Wszelka korespondencja przychodząca do Urzędu  jest otwierana w Sekretariacie , z wyjątkiem  tej, której adresatem jest imiennie wymieniony Wójt i przekazywana sekretarzowi.   
 
 
2.  Korespondencję przychodzącą  oznacza  się datownikiem na piśmie i na kopercie (w przypadku podań odwołań, skarg, zażaleń i wniosków oraz pism terminowych).
 
3.Korespondencja w postaci pism terminowych, podań, odwołań  wpływająca do Urzędu jest przez sekretarza oznaczana symbolem „e-SOD” a następnie     przez sekretariat  niezwłocznie rejestrowana w dzienniku korespondencji  w Sekretariacie, z wyjątkiem tej , która uzyska  przez sekretarza oznaczenie  znakiem „e-SOD”.
 
4. Sekretarz po otrzymaniu korespondencji niezwłocznie czyta korespondencję i rozkłada ją do teczki Wójta oraz  na  pozostałe stanowiska , dekretując je . Na  korespondencji  kierowanej  do Wójta  sekretarz nie dokonuje dekretacji. Może natomiast stosować dopiski .
 
5. Kierownicy referatów oraz samodzielne stanowiska prowadzą odrębną ewidencję dla wpływających podań oraz odwołań.   
 
6. Korespondencja, której nadano znak „e-SOD” jest wprowadzana  przez Sekretariat  do elektronicznego obiegu dokumentów dla poszczególnych pracowników,
 
7.Korespondencja adresowana  do Rady przyjmowana jest w Sekretariacie i  niezwłocznie kierowana do biura Rady.
 
8.Korespondencja zawierająca jedynie imię i nazwisko adresata bez opatrzenia jej pieczęcią nadawcy winna być traktowana jako prywatna ( pozostaje bez otwarcia) i nie podlega rejestracji. Jeżeli okaże się, że korespondencja ta nie miała charakteru prywatnego, adresat niezwłocznie przedkłada  ją w Sekretariacie. 
 
9. Obieg dokumentów finansowych określa odrębne zarządzenie Wójta.
 
 
§ 52.
1.     Wszelka korespondencja wychodząca z Urzędu jest wysyłana za pośrednictwem Sekretariatu Urzędu.
 
2.     Korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem administracyjnym ( w tym decyzje) lub sądowym wysyłana jest listami poleconymi lub   za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  pozostała listami zwykłymi.
 
3.     Pracownicy Urzędu prowadzą własne rejestry wpływów i wysyłek korespondencji w zakresie prowadzonych spraw i zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt ( spisy spraw).
 
4.    Każde pismo powinno być zredagowane w taki sposób, aby bez trudu można było zrozumieć jego treść.
 
 
 
 
                                                                                         ROZDZIAŁ X
                                                                             POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
§ 53.
Sekretarz  ma obowiązek zapoznać pracowników z treścią Regulaminu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się zarządzenia, a nowo zatrudnionych - bezpośrednio przy przyjmowaniu do pracy.
 
§ 54.
1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  01 marca   2009 r.
2. Zmiany Regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.


 

 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy  (06.02.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (06.02.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (06.02.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (06.02.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7063036 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^