BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zarzadzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-32/09 z dnia 17.08.2009 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Małdyty

 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 0151- 32/ 09
Wójta Gminy Małdyty
z dnia   17  sierpnia 2009 r.
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Małdyty
 
            Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) oraz komunikatu nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7 poz. 58), zarządzam co następuje:
   § 1. Wprowadzam „ Procedury Kontroli Finansowej w Urzędzie Gminy Małdyty ” w brzmieniu określonym  załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
  § 2. Zobowiązuję kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy do stosowania niniejszego zarządzenia oraz do zapoznania z nim podległych pracowników.
  § 3. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wprowadzenia procedur kontroli finansowej w kierowanej jednostce.
  §  4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
  § 5. Procedury kontroli finansowej podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.bip.maldyty.pl .
 §  6. Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wojt
Antoni  Smolak 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                               Załącznik
                                                                                               do zarządzenia nr 0151- 32/09
                                                                                               Wójta Gminy Małdyty z dnia 17.08.2009 r.
 
PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Urząd Gminy  Małdyty , zwany dalej „Urzędem” prowadzi gospodarkę finansową oraz jej kontrolę na podstawie:
1.Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249  poz. 2104 z późn. zm.)
2.Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
3.Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j.. Dz .U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 , z późn. zm.),
§ 2.
Celem kontroli finansowej jest::
1)      zapewnienie pełnej realizacji zadań przez Urząd Gminy i jednostki
organizacyjne gminy w terminach określonych odrębnymi przepisami i harmonogramem dokonywania wydatków ze środków publicznych,
2)      dokonywania wydatków publicznych w granicach kwot określonych w planie
 finansowym Gminy Małdyty,
3)      zapobieganie nieprawidłowym działaniom podczas gromadzenia i
rozdysponowania środków publicznych, poprzez sprawdzenie, czy zamierzone czynności będą  dokonywane w sposób legalny, rzetelny, celowy , gospodarny i przejrzysty,
4)      badanie stanu faktycznego oraz jego analiza w oparciu o przepisy:
a)      prawa powszechnie obowiązującego,
b)      prawa wewnętrznego obowiązującego w danej jednostce, w szczególności:
·         Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-8/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Gminy Małdyty
 
·         Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-22/09 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb –WS  w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne  gminy
·         Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-13/07 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont wraz ze zmianą – Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-24/09 z dnia 4 czerwca 2009 r.
5)      pozyskiwanie informacji niezbędnych do podejmowania prawidłowych decyzji związanych z funkcjonowaniem jednostki,
6)      inicjowanie kierunków prawidłowego działania oraz wskazywania sposobów zapobiegających powstaniu nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych.
 
§ 3.
            Procedury kontroli finansowej zostały opracowane na podstawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” ( Dz. Urz. Min. Fin.  Nr 7 poz. 58).
 
§ 4.
1.      Kontrola finansowa dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
2.      Kontrola finansowa obejmuje:
1)                    przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań
finansowych i dokonywanie wydatków;
2)                   badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w
zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień  publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
3)                   prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli.
3.        Kontrola udzielania zamówień publicznych powinna dodatkowo polegać na sprawdzeniu czy prawidłowo stosowana jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych, w szczególności::
 
1)        czy spełnione zostały przesłanki  zastosowania trybu udzielenia zamówienia publicznego,
2)        czy ustalenie wartości zamówienia jest prawidłowe,
3)        czy znajduje się kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4)        czy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest kompletna,
5)        czy ogłoszenia o prowadzonych postępowaniach  są publikowane,
6)        czy umowa z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
7)        czy  organ nadzoru budowlanego został zawiadomiony o terminie rozpoczęcia robót budowlanych i o ich  zakończeniu,
§ 5.
1. Dochodami Urzędu Gminy Małdyty i są, w szczególności:
1)  dochody własne,
2)    dotacje celowe na zadania własne gminy,
3)    środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne,
4)    dotacje na zadania w ramach porozumień i umów,
5)    dotacje celowe na zadania zlecone,
6)    subwencje.
2. Urząd prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości.
3. Ujęte w planie finansowym przychody stanowią prognozy ich wielkości, koszty mogą ulec zwiększeniu, jeżeli zrealizowano przychody własne wyższe od prognozowanych.
4. Wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.
ROZDZIAŁ II
Cel i zakres kontroli
§ 6.
1.      Kontrola finansowa sprawowana jest w sposób zapewniający przestrzeganie podstawowych zasad prowadzenia  gospodarki finansowej, według kryterium:
1)  legalności,
2)      rzetelności,
3)      celowości,
4)      gospodarności,
5)      przejrzystości.
2.      W celu przestrzegania legalności działania, pracownicy są zobowiązani do zapewnienia zgodności wszelkich działań z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa, aktami administracyjnymi, orzeczeniami sądowymi, zawartymi umowami cywilnoprawnymi oraz procedurami wewnętrznymi Urzędu a także niedopuszczenia do zaniechania ich stosowania.
3.      Kryterium rzetelności wymaga wypełnienia obowiązków przez pracowników z należytą starannością, sumiennie i terminowo, należytego wypełnienia zadań Urzędu przez wszystkie komórki organizacyjne, dokumentowanie określonych działań lub stanów faktycznych, zgodnie z rzeczywistością, w wymaganych terminach z uwzględnieniem faktów i okoliczności.
4.      Stosowanie kryterium celowości polega na badaniu, czy działalność Urzędu jest zgodna z przyjętymi celami, wynikającymi z zatwierdzonych planów działalności. W celu przestrzegania zasady celowości pracownicy są zobowiązani do zapewnienia:
-        zgodności prowadzonej działalności z celami i zadaniami Urzędu,
-        zgodności z aktami administracyjnymi, orzeczeniami sądów, umowami cywilnoprawnymi i innymi normami,
-        prawidłowości stanowienia przepisów wewnętrznych,
5.      Kryterium gospodarności pozwala na ocenę, czy zadania jednostki są realizowane oszczędnie, wydajnie i efektywnie. W celu przestrzegania zasady gospodarności pracownicy są zobowiązani do zapewnienia:
-        wykorzystania dostępnych środków w sposób oszczędny i efektywny,
-        działań zapobiegających wystąpieniu szkód, a w przypadku ich wystąpienia do ograniczenia skutków tych szkód.
6.      W celu przestrzegania zasady przejrzystości pracownicy mają obowiązek:
-        klasyfikowania dochodów i wydatków publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
-        sporządzania sprawozdawczości,
-        stosowania obowiązujących zasad rachunkowości.
 
ROZDZIAŁ III
Procedura kontroli dochodów i wydatków budżetowych.

§ 7.
1.      Kontrola dochodów budżetowych ma na celu sprawdzenie czy:
1)      prawidłowo i terminowo ustalano należności z tytułu dochodów budżetowych;
2)      terminowo pobierano wpłaty i dokonywano zwrotów nadpłat, oraz przekazywano zarachowane kwoty dochodów na właściwe rachunki, w tym na rachunki właściwych organów skarbowych;
3)      właściwie i poprawnie prowadzono ewidencje dochodów według ich rodzajów i kwot;
4)      terminowo wysyłano do zobowiązanych wezwania do zapłaty lub faktury za wykonane usługi;
5)      terminowo wysyłano do zobowiązanych upomnienia oraz wdrażano w stosunku do nich środki egzekucyjne przewidziane prawem;
6)      umarzano i odpisywano należności nieściągnięte w granicach przysługujących uprawnień;
2.                  Kontrola wydatków budżetowych ma na celu zbadanie, czy przyznane kontrolowanej komórce organizacyjnej Urzędu środki zostały wydatkowane w sposób gospodarny i oszczędny, stosownie do opracowanego planu finansowego, w granicach przyznanych kwot oraz z zachowaniem wymogów przepisów o finansach publicznych
3.                  Kontrola wydatków polega na zbadaniu:
1)      prawidłowości sporządzenia planu finansowego;
2)      kompletności ujęcia i prawidłowości zaliczania wydatków do okresów, których dotyczą, oraz ich właściwej klasyfikacji;
3)      czy przyznane środki finansowe wykorzystane są zgodnie z przeznaczeniem i czy nie są dokonywane wydatki niecelowe, których głównym celem jest wykorzystanie posiadanych środków;
4)      prawidłowości udokumentowania poszczególnych wydatków, a zwłaszcza czy zastosowano właściwe ceny, narzuty itp. i czy dowody księgowe odpowiadają wymogom przewidzianym w przepisach;
5)      terminowości rozliczenia zaliczek doraźnych i stałych;
6)      wysokości i zasadności zaciągniętych zobowiązań budżetowych;
7)      przestrzegania wymagań dotyczących dyscypliny finansów publicznych.
 
 
 
 
4. Przedmiotem oceny w zakresie wydatków powinny być w szczególności:
1)        zgodność realizacji wydatków z zadaniami rzeczowymi;
2)        sposób i prawidłowość kształtowania się zapasów materiałowych i innych składników majątkowych;
3)        prawidłowość kształtowania się należności i zobowiązań budżetowych.

ROZDZIAŁ IV
Procedura kontroli rozrachunków.

§ 8.
1.      Kontrolą rozrachunków obejmuje się rozrachunki - z wszelkich tytułów - dotyczące bezspornych należności i zobowiązań, roszczeń spornych znajdujących się w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, jak też niedoborów i szkód powstałych w środkach rzeczowych, a będących w toku wyjaśniania.
2.      Operacje rozrachunkowe bada się pod względem ich legalności, zasadności, ewidencji i udokumentowania.
3.        W toku kontroli rozrachunków należy badać czy:
1)   zaistniały przyczyny powstania należności nieściągalnych i przedawnionych z ustaleniem osób winnych za ten stan;
2)   prawidłowo i terminowo przypisywano i odpisywano należności;
3)   zaistniały przypadki bezprawnego zaciągania zobowiązań w wysokości przekraczającej granice określone w planach finansowych;
4)   prawidłowo przeprowadzano merytoryczną i formalną kontrolę dokumentów powodujących powstanie zobowiązań;
5)   prawidłowo i terminowo regulowane są należności i zobowiązania;
6)   prawidłowo naliczane i pobierane są należne odsetki za zwłokę;
7)   terminowo i prawidłowo zgłaszana jest reklamacja wobec kontrahentów;
8)   prawidłowo i terminowo rozliczano niedobory i nadwyżki składników majątkowych, szczególnie w przypadku niedoborów zawinionych;
9)   terminowo przekazywane są do budżetu kwoty należności przedawnionych;
10)    prawidłowo i terminowo regulowano podatki oraz należności wobec osób trzecich,
11)    prawidłowo i terminowo księgowano rozrachunki ze szczególnym uwzględnieniem końca roku;
12)    prawidłowo przeprowadzano inwentaryzację rozrachunków na koniec roku.
4.   W ramach kontroli rozrachunków z pracownikami należy zbadać przestrzeganie dyscypliny zaliczkowej oraz rozrachunki z tytułu sprzedaży rzeczowych składników majątkowych i usług na rzecz pracowników.
5.    W ramach kontroli rozrachunków z tytułu niedoborów i szkód należy zbadać, czy:
1)   zapisy na kontach znajdują uzasadnienie w zestawieniach różnic inwentaryzacyjnych, a w przypadku ujawnionych poza inwentaryzacją niedoborów i szkód - w odpowiednich protokołach;
2)   ewidencja umożliwia ustalenie należności i roszczeń według osób majątkowo odpowiedzialnych;
3)   przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn powstania niedoborów i szkód i czy było ono wystarczające dla ich zweryfikowania;
4)   podjęte decyzje w sprawie uznania niedoborów za zawinione lub niezawinione znajdują uzasadnienie w wynikach przeprowadzonych dochodzeń;
5)    kompensaty niedoborów z nadwyżkami materiałów zostały dokonane przy spełnieniu wszystkich warunków uzasadniających ich dopuszczalność, oraz czy kompensaty zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy.
 
ROZDZIAŁ V
Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

§ 9.
1.  Celem kontroli jest:
1)        zapewnienie pełnej realizacji zadań w terminach regulowanych odrębnymi przepisami i harmonogramem wydatków oraz dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym,
2)        zapobieganie nieprawidłowym działaniom poprzez sprawdzanie, czy zamierzone czynności są zgodne z kryteriami:
-        legalności,
-        rzetelności,
-        celowości,
-        gospodarności,
-        sprawności organizacji.
2.      Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych stanowi element poprzedzający przygotowanie do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu danej operacji gospodarczej angażującej środki publiczne i polega na kontroli merytorycznej realizowanej poprzez:
1)        analizę potrzeb i rezultatów poprzednich działań,
2)        określenie szacunkowej wysokości wydatku,
3)        badanie projektów dokumentów i umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań,
4)        sprawdzenie zgodności z planem finansowym z równoczesnym potwierdzeniem posiadania środków na ich pokrycie.
3.      Wstępna ocena, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 realizowana jest przez pracownika występującego z wnioskiem o przeprowadzenie operacji gospodarczej oraz przez kierownika komórki, w której zatrudniony jest ten pracownik.
4.   Wstępna ocena, o której mowa w ust. 2 pkt 4, realizowana jest przez księgowe budżetowe wyznaczone odrębnym pismem Wójta, którym przedkładany jest wniosek o przeprowadzenie operacji gospodarczej. W razie zastrzeżeń, księgowa budżetowa  zwraca przedłożone  dokumenty do wnioskodawcy, z żądaniem udzielenia wyjaśnień w terminie 3 dni.
5.  Wójt lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań oraz przeprowadza kontrolę jej wykonania przez osoby wymienione w ust. 3 i 4.
6. Osoby wykonujące wstępną ocenę, o której mowa w ust. 2 oraz przeprowadzające kontrolę jej wykonania potwierdzają dokonanie tych czynności w formie podpisu na wniosku.
ROZDZIAŁ VI
Wstępna ocena celowości dokonywania wydatków oraz procedura jej kontroli
§ 10.
1.  Wstępna ocena celowości dokonania wydatków polega na analizie dokumentów pod kątem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym.
2.  Kontrola merytoryczna polega na:
a)  sprawdzeniu zgodności przedmiotu zamówienia z umową lub wnioskiem, w szczególności co do terminu, ceny i jakości,
b)   potwierdzeniu odbioru dostawy lub świadczenia usług na dokumencie źródłowym.
3.  Kontrola merytoryczna dokonywania wydatków realizowana jest przez pracownika i kierownika wydziału występującego z wnioskiem.
4.   Jeśli do potwierdzenia odbioru dostawy lub świadczenia usług upoważniony jest inny Referat niż występujący z wnioskiem, kontrola merytoryczna realizowana jest przez pracownika i Kierownika upoważnionego Referatu.
5. Skarbnik Gminy Małdyty, podpisując dokumenty źródłowe, stwierdza ich poprawność pod względem formalno-rachunkowym, zgodność wydatku z planem finansowym oraz posiadanie środków finansowych na pokrycie wydatku, umieszczając klauzulę: ,,Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym", z zaznaczeniem daty sprawdzenia dokumentu źródłowego.
6.  Skarbnik Gminy Małdyty, w razie zastrzeżeń do przeprowadzonej kontroli merytorycznej lub wątpliwości w zakresie rzetelności i kompletności dokumentacji, zwraca dokumenty do Referatu realizującego operację, z żądaniem udzielenia wyjaśnień w terminie 3 dni.
 
§ 11.
 Wójt lub osoba przez niego upoważniona oraz Skarbnik Gminy  dokonują ostatecznej oceny i akceptacji  operacji finansowej  umieszczając na dokumencie źródłowym podpis  oraz  datę złożenia podpisu.
 
ROZDZIAŁ VII
Środki kontroli finansowej
 
§ 12.
Środki kontroli finansowej  wykorzystywane w Urzędzie zawarte zostały w:
1)  Statucie Gminy Małdyty,
2)      Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Małdyty,
3)      Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Gminy Małdyty,
4)      zakresach czynności pracowników.
 
                                                                                                    ROZDZIAŁ VIII
Gromadzenie środków w Urzędzie
§ 13.
1.   Procedury kontroli operacji związanych z gromadzeniem dochodów zapewniają zgodne z prawem pobieranie dochodów tzn.: uiszczanych w określonym terminie, w prawidłowej wysokości, uzasadnionej stanem faktycznym. Kontrola obejmuje prawidłowość klasyfikacji, ewidencji i sprawozdawczości.
2.   Kontrola bieżąca operacji gospodarczych w zakresie prawidłowości gromadzenia środków publicznych jest ponadto sprawowana poprzez: :
1) porównywanie wpływów uzyskanych z planowanymi,
2) ocenę terminowości ustalania należności dochodów i prawidłowości ich ewidencjonowania,
3) analizę przebiegu windykacji należności,
4) sprawdzenie terminowości odprowadzania dochodów do budżetu państwa,
5) ustalenie prawidłowości realizacji zawartych umów najmu lokali będących własnością gminy oraz terminowości opłat za użytkowanie wieczyste.
3.Procedury kontroli dochodów budżetowych:
1)   podatek od nieruchomości, rolny od osób prawnych,
2)   kontrola zgodności stawek podatkowych (zawartych w deklaracjach) z uchwałami Rady Gminy,
3)   sprawdzanie rachunkowej zgodności składanych deklaracji,
4)   sprawdzenie zasadności składania korekt deklaracji,
5)   kontrola terminowości wpłat,
6)   kontrola prawidłowości naliczania odsetek od zaległości podatkowych,
7)   kontrola prawidłowości klasyfikacji budżetowej, ewidencji księgowej, wpłat, przypisów i odpisów,
8)   kontrola windykacji:
9)   kontrola udzielonych ulg z ordynacją podatkową, ustawą o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
3.   Podatek od nieruchomości, podatek rolny od osób fizycznych:
1)   kontrola zgodności stosowanych stawek podatkowych ujętych w decyzjach wymiarowych z uchwałami Rady Gminy,
2)   sprawdzanie składanych informacji o nieruchomościach, gospodarstwach rolnych,
3)   sprawdzenie prawidłowości i terminowości wystawiana i doręczania podatnikom decyzji wymiarowych,
4)    sprawdzenie zasadności wystawienia decyzji zmieniających decyzję wymiarową,
5)    sprawdzenie przestrzegania terminów wpłat i prawidłowości naliczania odsetek za zwłokę,
6)    sprawdzenie poprawnego zastosowania klasyfikacji budżetowej, ewidencji księgowej, prawidłowego przypisu, odpisu, wpłat,
7)   kontrola windykacji,
8)   kontrola zgodności udzielonych ulg z ordynacja podatkową i ustawą o warunkach dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
9)   sprawdzenie prawidłowego sporządzania sprawozdawczości.
4.   Podatek od środków transportowych:
1)   zgodność stosowanych stawek podatkowych z uchwałą Rady Gminy,
2)   sprawdzanie składanych deklaracji oraz ich korekt z danymi Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego,
3)   kontrola terminowości wpłat i prawidłowości naliczania odsetek od zaległości,
4)   sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji budżetowej, dekretacji, ewidencji, przypisów, odpisów,
5)   kontrola windykacji,
6)   kontrola udzielonych ulg z ordynacją podatkową oraz ustawą o warunkach dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
7)   kontrola prawidłowości sporządzonej sprawozdawczości.
4.   Podatek od posiadania psów:
1)    zgodność stawek podatkowych zawartych w decyzjach określających zobowiązanie podatkowe z uchwałami Rady Gminy,
2)    kontrola terminowości dokonywanych wpłat podatników i inkasentów,
3)    kontrola zgodności dokonanych wpłat z przypisami podatku należnego, dokonanymi na podstawie rejestru psów,
4)    kontrola prawidłowości klasyfikacji budżetowej, dekretacji, ewidencji, sprawozdawczości,
5)    kontrola windykacji,
6)    sprawdzanie zgodności udzielonych ulg z ordynacją podatkową.
5.    Opłata targowa:
1)    zgodność stawek zawartych w biuletynach opłaty targowej z uchwałami Rady Gminy,
2)    kontrola terminowości wpłat inkasentów,
3)    kontrola prawidłowości klasyfikacji budżetowej, dekretacji, ewidencji, sprawozdawczości.
6.   Opłata skarbowa:
1)   sprawdzenie pod względem rachunkowym informacji o wpłatach dokonanych przez płatników,
2)   kontrola zgodności stawek z ustawą o opłacie skarbowej,
3)   kontrola prawidłowości klasyfikacji budżetowej, dekretacji, ewidencji i sprawozdawczości.
7.   Opłata administracyjna:
1)   kontrola zgodności stawek z uchwałami Rady Gminy,
2)   kontrola terminowości uiszczania,
3)   kontrola prawidłowości klasyfikacji budżetowej, dekretacji, ewidencji i sprawozdawczości.
8.    Opłata stała z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej:
1)    kontrola zgodności stawek opłaty stałej z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,
2)    kontrola terminowości wniesionych opłat i wydanych zezwoleń,
3)    kontrola prawidłowości klasyfikacji budżetowej, dekretacji, ewidencji i sprawozdawczości.
9.    Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
1)    prawidłowość klasyfikacji budżetowej, ewidencji księgowej,
2)    prawidłowość sprawozdawczości.
10. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:
1)    prawidłowość klasyfikacji budżetowej i ewidencji księgowej,
2)    kontrola zgodności ewidencji księgowej ze sprawozdaniami Urzędu Skarbowego,
3)    prawidłowość sprawozdawczości.
11.  Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
1)    kontrola prawidłowości dokumentacji niezbędnej do określenia wysokości opłaty,
2)    kontrola terminowości wpłat,
3)    kontrola prawidłowości klasyfikacji budżetowej, dokumentacji, ewidencji księgowej i sprawozdawczości.
12.  Subwencje:        
1)      kontrola wpłat z decyzją Ministra Finansów,
2)      kontrola terminowości wpłat,
3)      kontrola prawidłowości klasyfikacji budżetowej, dekretacji, ewidencji księgowej i sprawozdawczości.
13.  Dotacje:
1)      kontrola prawidłowości zapisów budżetowych,
2)      kontrola zgodności wpływu i wykorzystania z umowami i innymi aktami, na których podstawie udzielono dotacji,
3)      kontrola prawidłowości klasyfikacji budżetowej, dekretacji, ewidencji księgowej.
14.  Dochody z mienia. Dochody te obejmują wpływy z najmu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży składników majątkowych:
1)      kontrola zgodności zawartych umów z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
2)      kontrola terminowości wpłat i prawidłowości naliczania odsetek ustawowych,
3)      kontrola windykacji:
15.  Pozostałe dochody:
1)      kontrola podstaw ujęcia w planie dochodów budżetowych,
2)      kontrola terminów wpłat i prawidłowości naliczania odsetek ustawowych,
3)      kontrola prawidłowości klasyfikacji budżetowej, dekretacji, ewidencji księgowej i sprawozdawczości.
§ 14.
   1.Pogłębiona kontrola następcza stosowania procedur dotyczących procesów  związanych z badaniem zgodności  zapisów w  planie finansowym oraz zgodności z prawem przez kierowników referatów i pracowników na stanowiskach samodzielnych pracy , polega na:  
1)     analizowaniu i badaniu uzyskanych efektów działania oraz porównywaniu ich z założonymi celami.
2)     Sprawdzeniu, czy dany proces przebiegał zgodnie z założeniami i w ustalonej kolejności, a także, czy został objęty kontrolą wstępną i bieżącą oraz czy była ona skuteczna.
   2. Kontrola następcza powinna dostarczać informacji o tym, co, w jakim zakresie i na którym etapie działań operacyjnych należy zmienić aby osiągnąć założone cele.
   3. Kontrola następcza jest sprawowana po zakończeniu danego okresu.
 
ROZDZIAŁ IX
Środowisko systemu kontroli
 
§ 15.
1.  Środowisko kontroli stanowi podstawę dla pozostałych elementów kontroli. Standardy dotyczące systemu zarządzania jednostką i jej zorganizowania jako całości obejmują:
1)   uczciwość i inne wartości etyczne,
2)  kompetencje zawodowe,
3)   strukturę organizacyjną,
4)    identyfikację zadań wrażliwych,
5)     powierzenie uprawnień.
2.   Kryterium uczciwości wyraża się tym, że Urząd działa w oparciu o zasady osobistej i zawodowej uczciwości pracowników, które zapewniają osiągnięcie celów kontroli finansowej. Zatrudnieni pracownicy zostają zapoznani z zasadami zawartymi w aktach wewnętrznych normujących przestrzeganie przepisów prawa, w tym dyscypliny pracy i potwierdzają ich znajomość składanym podpisem. Pracownicy powinni mieć świadomość konsekwencji, jakie może wywołać nieetyczne zachowanie lub działanie niezgodne z prawem. Każde zauważone nieetyczne zachowanie pracownika musi zostać natychmiast zgłoszone kierownikowi jednostki organizacyjnej. Przypadki nieetycznego zachowania podlegają analizie przez kierowników referatów. Ujawnione przypadki nieetycznego zachowania mają wpływ na okresową ocenę pracowników.
3.   Kryterium kompetencji zawodowej charakteryzuje się tym, że pracownicy Urzędu posiadają taki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia, który pozwala im skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania i obowiązki, a także rozumieć znaczenie rozwoju systemu kontroli finansowej. Proces rekrutacji pracowników jest prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Proces rekrutacji jest jawny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
4.   Kryterium struktury organizacyjnej, zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres sprawozdawczości jest określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Każdemu pracownikowi został przedstawiony na piśmie zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
5.   Zadania, przy których pracownicy mogą być szczególnie narażeni na wpływy szkodliwe dla gospodarki finansowej Urzędu, w tym:
1)   wstępną ocenę celowości zaciągania zobowiązań finansowych,
2)   udzielanie zamówień publicznych,
3)   pobieranie i gromadzenie środków publicznych,
4)   zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych,
5)   zwrot środków publicznych.
Traktowane są jako zadania wrażliwe i podlegają stałej bieżącej, analizie.
6.   Kryterium powierzenia uprawnień wyraża się tym, że zakres kompetencji dotyczących gospodarki finansowej lub majątkowej jednostki w zakresie środków na realizację celów Urzędu powierzonych poszczególnym pracownikom został precyzyjnie określony i jest odpowiedni w stosunku do wagi podejmowanych decyzji i ryzyka z nimi związanego.
ROZDZIAŁ X
Zarządzanie ryzykiem.
 16.
1.       Referat Finansów  ustala strategię rozwoju Urzędu, uszczegóławiając ją w rocznych planach finansowych.
2.      Wójt systematycznie, nie rzadziej niż raz w roku, dokonuje identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z osiąganiem celów Urzędu w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych na realizację celów. W razie zmiany warunków, w których funkcjonuje Urząd, identyfikacja ryzyka powinna być ponawiana.
3.      Na podstawie analizy ryzyka określony został rodzaj reakcji w stosunku do każdego istotnego ryzyka (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie). Kierownik jednostki lub upoważnieni pracownicy określają działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.
 
ROZDZIAŁ XI
Mechanizmy kontroli
§ 17.
1.System kontroli finansowej Urzędu, w szczególności procedury, instrukcje, wytyczne kierownictwa, zakresy obowiązków, jest dokumentowany, a dokumentacja ta jest łatwo dostępna dla wszystkich pracowników, którym te informacje są niezbędne.
2.   Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne znaczące zdarzenia, są rzetelnie dokumentowane, a dokumentacja ta jest łatwo dostępna dla upoważnionych osób. Dokumentacja powinna być kompletna, łatwo dostępna dla upoważnionych osób oraz umożliwiać dokładne prześledzenie każdej operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzenia od samego początku, w trakcie ich trwania oraz po ich zakończeniu. Operacje finansowe i gospodarcze oraz inne zdarzenia powinny być bezzwłocznie rejestrowane i prawidłowo klasyfikowane.
3.  Zatwierdzanie operacji finansowych polega na tym, Wójt lub upoważnieni przez niego pracownicy zatwierdzają, przed ich realizacją, wszelkie operacje finansowe i gospodarcze związane z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków publicznych. Poszczególne czynności związane z realizacją operacji finansowych lub gospodarczych są wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
4.  Podział obowiązków polega na tym, że zadania dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania operacji finansowych, gospodarczych i innych zdarzeń związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków publicznych są rozdzielone pomiędzy różne osoby, z uwzględnieniem obowiązków.
5.   Wprowadzenie odpowiednich procesów gwarantuje, iż wszystkie przypadki odstępstw od procedur, instrukcji lub wytycznych będą dokumentowane, należycie uzasadnione oraz zatwierdzone przez Wójta lub upoważnionego pracownika.
6.  Prowadzony jest właściwy nadzór w ramach hierarchii służbowej, którego celem jest upewnienie się, że zadania Urzędu są właściwie realizowane. Właściwy nadzór obejmuje w szczególności:
1)    jasne komunikowanie obowiązków, zadań i odpowiedzialności każdemu z pracowników i systematyczną ocenę ich pracy w niezbędnym zakresie,
2)    zatwierdzanie wyników pracy w decydujących momentach w celu uzyskania zapewnienia, że przebiega ona zgodnie z zamierzeniami.
7.   Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu utrzymanie ciągłości działalności Urzędu, w szczególności jeśli chodzi o operacje finansowe i gospodarcze związane z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków publicznych.
 
ROZDZIAŁ XII
 Mechanizmy kontroli systemów informatycznych
 
§ 18.
1.      W Urzędzie funkcjonują fizyczne lub logiczne mechanizmy kontroli, które ograniczają lub wykrywają nieuprawniony dostęp do zasobów informatycznych mające na celu ich ochronę przed nieautoryzowanymi zmianami, utratą lub ujawnieniem,
2.      Ograniczenie dostępu do zasobów polega na tym, że:
1)      zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za ochronę i właściwe wykorzystanie zasobów jednostki,
2)      prowadzone są okresowe porównania rzeczywistego stanu zasobów z zapisami w odpowiednich rejestrach,
3)      wdrożono system zabezpieczeń fizycznego i technicznego (w przypadku systemów informatycznych) dostępu do zasobów objętych ochroną.
 
Informacja i komunikacja
 
§ 19.
1.      Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni są za bieżące monitorowanie i jakość przetwarzanych i przekazywanych informacji oraz systemu ich komunikowania, pod względem przydatności ich do realizacji celów jednostki i celów kontroli finansowej.
2.      Wszystkie osoby odpowiedzialne za dostarczanie informacji powinny dbać, aby informacje te były:
1)      aktualne,
2)      rzetelne,
3)      kompletne
4)      odpowiednio przetworzone i pogrupowane,
5)      zrozumiałe dla odbiorców informacji.
3.      Każdy z odbiorców informacji odpowiedzialny jest za identyfikację nowych potrzeb informacyjnych oraz odpowiednią modyfikację wymagań odnośnie dostarczanych mu danych, a także przekazania nowych wytycznych osobom odpowiedzialnym za dostarczanie informacji.
4.      Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni są za takie zorganizowanie systemu komunikacji wewnętrznej w podległych jednostkach, aby każdy pracownik mógł zrozumieć cele systemu kontroli finansowej, sposób jego funkcjonowania a także swoją rolę i odpowiedzialność w tym systemie.
 
ROZDZIAŁ XIII
Ocena systemu kontroli finansowej
 
§  20.
1.      W Urzędzie istnieje stałe monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli finansowej oraz jego poszczególnych elementów, a także bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów.
2.      Osoby przeprowadzające kontrolę finansową zobowiązane są do przekazywania Wójtowi  wszelkich informacji, które mogą wpływać na ocenę działania kontroli w Urzędzie, w szczególności:
1)      różnic inwentaryzacyjnych,
2)      wykrytych oszustw i manipulacji,
3)      uwag zewnętrznych organów nadzoru i kontroli,
3.      Każdy pracownik ma możliwość zgłaszania uwag na temat funkcjonowania kontroli finansowej oraz sugestii dotyczących jej usprawnienia lub modyfikacji.,
4.      W przypadku stwierdzenia, że w systemie kontroli finansowej istnieją potencjalne niedoskonałości, mechanizmy kontrolne funkcjonujące na obszarach, w których wykryto nieprawidłowości podlegające ponownej ocenie i w razie potrzeby odpowiedniej modyfikacji.
 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy  (17.08.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (17.08.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (17.08.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (17.08.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7062625 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^