BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zarządzenie Nr 0151-35/09 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 0151-32/09 z dnia 17.08.2009 r. ( procedury kontroli finansowej w UG)

                                                       
 
ZARZĄDZENIE Nr 0151 -  35 /09
WÓJTA  GMINY  MAŁDYTY
 
z dnia   25 września  2009 r
 
w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 0151-32/09 z dnia  17 sierpnia 2009 r.
 
 
      Na podstawie art.60 ust.1 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami) art.47 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249,poz.2104, z późn. zmianami) oraz Komunikatu nr 13 Ministra Finansów z  dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych ”( Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58), zarządzam co następuje:
 
   § 1. W Zarządzeniu  Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-32/09 z dnia 17 sierpnia 2009 r.  w  sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Małdyty wprowadza się następujące zmiany:
 
1)     W § 13  dodaje się pkt. 16 w brzmieniu:
„16) W Urzędzie zwrotowi podlegają :
a)     wadia wpłacone przez oferentów uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdy złożona oferta nie została wybrana( niezwłocznie po zakończeniu postępowania przetargowego),
b)     wadia wpłacone przez oferentów przed przetargiem obejmującym sprzedaż mienia stanowiącego własność gminy, gdy nie dochodzi do skutku  umowa  sprzedaży ( niezwłocznie po zakończeniu postępowania) .Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wybrany podmiot lub osoba fizyczna – pomimo wygrania przetargu – uchyla się od sfinalizowania  transakcji,
c)      gwarancje należytego wykonania , które zwraca się w terminach i na zasadach określonych w umowie o realizację zamówienia publicznego,
d)     dotacje( otrzymane i niewykorzystane na cele przewidziane w dotacji), które zwraca się w trybie i na zasadach  określonych  w ustawie  w ustawie o finansach publicznych,
e)     pobrane przez gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi  ustawami, które odprowadza  się na  rachunek dochodów budżetu państwa w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o finansach publicznych ( o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej) – zwrot środków następuje w terminach określonych w rozporządzeniu,
f)         sposób postępowania z nadpłatami podatkowymi jest następujący:
- jeżeli podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna nie posiadają zaległości podatkowej, występującą nadpłatę zwraca się z urzędu,
- jeżeli podmiot lub osoba fizyczna posiadają zobowiązania podatkowe, to nadpłaty te księguje się na ich poczet,
- jeżeli podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna nie posiadają zaległości podatkowych , to na wniosek można zaksięgować je na poczet następnych okresów podlegających opodatkowaniu. „
 
2)     Dodaje się § 21 w następującym brzmieniu:
 
„ § 21. Nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, obejmuje co najmniej:
1)     weryfikację wydatków obejmująca kontrole dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu, do której zalicza się m.in.:
a)     wnioski o dokonanie płatności,
b)     dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki,
c)      dokumentacje techniczna projektu,
 
2)     składanie sprawozdań z realizacji projektów, wniosków o dokonanie płatności i innych wskazanych w umowie o realizację inwestycji w sposób kompletny, terminowy i pozbawiony błędów formalnych i rachunkowych,
3)     kontrolę projektów w miejscu ich realizacji,
4)     kontrolowanie wydatków w zakresie ich zgodności z przepisami krajowymi i wspólnoty w zakresie:
a)     kwalifikowalności,
b)     zamówień publicznych
5)     nadzór nad  zgodnością realizacji projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
6)     badanie rzetelności dokumentowania wydatków,
7)     występowanie o refundację wydatków   rzeczywiście poniesionych, zgodnych z umową dofinansowania projektu,
8)     informowanie o zmianach w projekcie,
9)     promocje wkładu ze środków wspólnotowych,
10) zapobieganie nieprawidłowościom oraz ich wykrywanie,
11) windykację kwot utraconych w wyniku stwierdzeniu  nieprawidłowości”.
 
    § 2. Zarządzenie należy podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.bip.maldyty.pl.
   
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..
 
                                                                                     Wójt
                                                                             Antoni Smolak
 
 
                                                 

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (02.06.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (02.06.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (02.06.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (02.06.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7062586 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^