BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 08.08.2013 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego.

 
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MAŁDYTY
z dnia 08.08 2013 roku
 
Wójt Gminy Małdyty ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego:
Marka:                               autobus szkolny „AUTOSAN S.A.”
Model                               A0909 L.03 12.5t
Rok produkcji   :               2003
Nr rejestracyjny:               NOS V282
Nr identyfikacyjny:           SUASW3AFP3S680271
Przebieg:                           312974 km
Liczba miejsc                    41
Kolor:                                pomarańczowy 2-warstwowy typu uni
Pojemność silnika:            6540 cm³
Charakter wykorzystania  transport lokalny – dowóz dzieci
1. Cena wywoławcza autobusu: 35 000,00 zł netto – trzydzieści pięć tysięcy złotych. Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Małdytach, pok. nr 6. Wysokość postąpienia 350,00 zł netto. Przedmiot przetargu jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i stanowi własność Gminy Małdyty.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w kwocie  3500,00 zł – słownie: trzy tysiące pięćset złotych, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy nr 20 8843 0003 0020 0022 2000 0080 Morąsko – Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie Oddział w Małdytach , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2013 r. Za datę wpłacenia wadium, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Małdyty.                         
4. Autobus można oglądać w dni robocze od poniedziałku – piątku, w godz. 800  - 1400 w Małdytach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, od dnia 12.08.2013 r.
5. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium. Przedsiębiorcy dodatkowo zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru. Przedstawiciele osób prawnych występujących w przetargu winni legitymować się stosownym umocowaniem do występowania w przetargu w imieniu osoby prawnej.
6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który zaoferuje najwyższą cenę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który zaoferował najwyższą cenę, od wpłaty pozostałej do zapłacenia kwoty w wymaganym terminie i od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: - odwołania przetargu, - zamknięcia przetargu, - unieważnienia przetargu, - zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
10. Nabywca zobowiązany jest zapłacić pełną wylicytowaną cenę nabycia w terminie 7 dni, licząc od dnia przeprowadzenia przetargu. a przed podpisaniem umowy sprzedaży przenoszącej własność autobusu na Nabywcę. Organizator przetargu poinformuje Nabywcę o terminie podpisania umowy.
11. Umowa sprzedaży przenosząca własność autobusu na nabywcę zawarta zostanie po dokonaniu zapłaty wylicytowanej ceny nabycia i wpływie wpłaconej kwoty na rachunek bankowy Gminy.
12 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.
13. Bliższych informacji dotyczących przetargu oraz opinii dotyczącej stanu technicznego pojazdu sporządzonej przez rzeczoznawcę, udziela Pan Zbigniew Stasik – kierownik Referatu GKM w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku od godz. 715 – 1400), tel. 89 758 6124.
14.Ogłoszenie umieszczone zostanie na stronie internetowej : www.bip.maldyty.pl i w prasie – Gazeta Olsztyńska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty..
 
                                                                                      Wójt
                                                                                Antoni Smolak

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Stasik  (08.08.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (08.08.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (08.08.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (08.08.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7386095 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^