BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.1.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 09 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki godzinowej za świadczone usługi opiekuńcze.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.2.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie planu kontroli zarządczej na 2014 rok.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.3.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie I otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.4.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór kandydata na stanowisko referenta ds obsługi sekretariatu w Referacie Spraw Obywatelskich i Kadr w Urzędzie Gminy Małdyty.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.4a.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań finansowych.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko referenta obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Małdyty.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzeni Nr 0050.6.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie regulaminu powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.7.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za rok 2013.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.8.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za rok 2013.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania za 2013 rok budżetu Gminy Małdyty.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.10.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkoleny 2014/2015, dla których Gmina Małdyty jest organem prowadzącym.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.11.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 rok.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.12.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2014 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014-2031.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.13.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wskazania osób do pracy w obwodowych komisjach wyborczych.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.14.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w załącznikach do zarządzenia Nr 0050.57.11 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznych w kontroli zarządczej dla Urzędu Gminy Małdyty.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.15.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 kwietnia 2014 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVI/252/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2014 - 2031.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.16.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 rok.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.44.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 października 2014 r w sprawie powołania komisji oceniającej pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o udzielenie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków     17.10.2014     
  ∴  Zarzadzenia Nr 0050.42.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Małdyty na rok 2015.”     14.10.2014     
  ∴  Zarzadzenie nr 0050.40.2014 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 października 2014 r w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na 2015 r. w archiwum     10.10.2014     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158746 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^