BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.93.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Małdyty w 2016 roku.     18.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.94.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Małdyty w 2016 r.     18.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.92.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015r.     13.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.91.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze ds. promocji w Urzędzie Gminy Małdyty.     24.12.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.89.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do załatwiania spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.     17.12.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.90.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Małdyty.     17.12.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.91.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze ds. promocji w Urzędzie Gminy Małdyty.     17.12.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.87.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2015r.     04.12.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.86.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     03.12.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.84.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 listopada 2015r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     02.12.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.85.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok.     02.12.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.88.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach.     02.12.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.82.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.     30.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.83.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Małdyty.     30.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.81.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej rocznej składników majątkowych Gminy Małdyty według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.     24.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.80.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej.     19.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.77.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu na 2015 rok.     18.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.78.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze ds. promocji w Urzędzie Gminy Małdyty.     18.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.79.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 18.11.2015 r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Małdyty udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO.     18.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.76.2015 Wójta Gminy Małdyty - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej na terenie Gminy Małdyty.     05.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.74.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu powoływania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty w 2015 r.     02.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.75.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty w 2015 r.     02.11.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.72.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 października 2015 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038     30.10.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.73.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok.     30.10.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.71.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Małdyty.     22.10.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.70.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 8 października 2015 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urządzie Gminy Małdyty.     14.10.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.66.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 07.10.2015 roku w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty w 2015 roku.     09.10.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 08.10.2015 w sprawie unieważnienia konkursu.     09.10.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.69.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 8 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     09.10.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.67.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół i przedszkoli w czasie ich nieobecności     09.10.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.64.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Małdyty.     16.09.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.60.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2015 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015 - 2038.     10.09.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.61.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok.     10.09.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.62.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 3 września 2015 roku w sprawie II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wójt Gminy     10.09.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.63.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przygotowania danych dotyczących dochodów i wydatków na rok 2016.     10.09.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.59.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2015 roku budżetu Gminy Małdyty oraz informacji o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej.     26.08.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.55.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Małdyty.     24.08.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.56.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania składów OKW w Gminie Małdyty do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, którego termin odbycia zarządzono na dzień 6 września 2015 roku.     14.08.2015     
  ∴  Zarzadzenie Nr 0050.57.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2015 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     06.08.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.58.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok.     06.08.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.53.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 roku - \"Wyprawka szkolna\" w Gminie Małdyty.     04.08.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.52.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 09 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.     04.08.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 09 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.     04.08.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.54.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.     29.07.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.48.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urządzie Gminy Małdyty.     03.07.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.47.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Małdytach.     03.07.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.49.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2015 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     02.07.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.50.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2015 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok.     02.07.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.44.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Małdyty ds. rodziny.     19.06.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.45.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Małdytach.     19.06.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.46.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach.     19.06.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 005.43.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Stowarzyszeniu Edukacyjno-Gospodarczym \"Nasza Szkoła\" w Wielkim Dworze.     16.06.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Małdyty okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym.     08.06.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.40.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów.     03.06.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.41.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki opiekuńcze.     03.06.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.38.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat należnych gminie Małdyty udzielono ulg, odroczeń i umorzeń oraz pomocy publicznej za rok 2014.     28.05.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.37.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok.     27.05.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.36.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 maja 2015 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     27.05.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.36.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Małdyty w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, których termin odbycia zarządzono na dzień 10 maja 2015 roku.     18.05.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.35.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Małdyty.     15.05.2015     
  ∴  Zarządzanie Nr 0050.33.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 maja 2015r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038     07.05.2015     
  ∴  Zarządzanie Nr 0050.34.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015r.     07.05.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.31.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Małdyty w wyborach Prezydenta RP, których termin odbycia zarzadzono na dzień 10 maja 2015 roku.     20.04.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.32.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 kwietnia 2015r zmieniające Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.23.2015r z dnia 31 marca 2015r w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok 2015/2016, dla których Gmina Małdyty jest organem prowadzącym.     20.04.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.29.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 kwietnia 2015r w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2014 rok.     15.04.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.30.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 kwietnia 2015r w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2014 rok.     15.04.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.27.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2014 rok.     15.04.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.28.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za rok 2014.     14.04.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.26.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz określenia wniosku o przyznanie nagrody.     09.04.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2015/2016, dla których Gmina Małdyty jest organem prowadzącym.     03.04.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.24.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2015 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     03.04.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok.     03.04.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.22.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjecia informacji z wykonania za 2014 roku budżetu Gminy Małdyty oraz informacji o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej.     27.03.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 marca 2015 roku w zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego.     19.03.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.19.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Małdyty.     12.03.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2015 r wsprawie powołania komisji oceniającej pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o udzielenie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.     12.03.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.15.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26.02.2015r. w spraweie: Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy.     26.02.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.16.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26.02.2015r w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Małdyty do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.     26.02.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.17.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26.02.2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw w Małdytach.     26.02.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.18.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26.02.2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej w Małdytach.     26.02.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.14.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25.02.2015r w sprawie regulaminu powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań Gminy Małdyty w 2015 roku.     25.02.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.13.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do audytu Urzędu Gminy Małdyty w celu kontroli działalności pracowników Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych oraz analizy zatrudnienia w Urzędzie Gminy Małdyty zmierzające do optymalizacji i racjonalizacji wydatków ponoszonych przez samorząd Gminy Małdyty na realizację zadań wykonywanych przez Wójta przy udziale aparatu pomocniczego.     06.02.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie planu kontroli zarządczej na 2015 rok.     06.02.2015     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158256 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^