BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.86.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Małdyty w 2017 roku.     12.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.87.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Małdyty w 2017 roku.     12.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.89.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.     04.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.88.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletnij Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     04.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.84.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Małdyty.     31.12.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.85.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Małdyty oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.     31.12.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.83.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Małdyty.     30.12.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.82.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na 2017 r.     21.12.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.81.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Małdyty w zakresie obrony cywilnej w latach 2016-2019.     08.12.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Małdyty.     05.12.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.80.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Małdyty.     05.12.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.78.2016 Wójta Gminy Małdyty- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej na terenie Gminy Małdyty.     02.12.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.77.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia Pani Joanny Grycz - Starszego Specjalistę Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.     23.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.76.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu na 2017 rok.     18.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.75.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych.     10.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.73.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 października 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     31.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.74.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.     31.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.72.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 rok.     13.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.71.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej rocznej składników majątkowych Gminy Małdyty według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.     06.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.70.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.     06.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.69.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 września 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     06.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 września 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opikuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.     05.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.67.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 września 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół i przedszkoli w czasie ich nieobecności.     14.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.66.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Małdyty.     08.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.64.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.     07.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.65.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.     07.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.62.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego \"Polityki Bezpieczeństwa\", \"Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym\" oraz \" Rejestru Zbiorów Danych Osobowych\" prowadzonych w Urzędzie Gminy Małdyty.     05.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.63.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przygotowania danych dotyczących dochodów i wydatków na rok 2017.     02.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.61.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Małdyty.     30.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.60.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania za I półrocze 2016 budżetu Gminy Małdyty oraz Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.     25.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.59.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Małdyty z dniem 29 lipca 2016 r.     24.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.56.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 lipca 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     04.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.57.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty.     04.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.58.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - \"Wyprawka szkolna\" w Gminie Małdyty     03.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.54.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Małdyty i jej jednostkach.     01.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.55.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu spisowego celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Gminy Małdyty, będących na stanie sołectwa Szymonowo.     01.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Małdyty wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.     01.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.52.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Małdyty.     13.07.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016r.     05.07.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.50.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     04.07.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.49.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia terminu wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Szymonowo.     29.06.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.48.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Pani Zofii Hulak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.     16.06.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.     15.06.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.45.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 maja 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     09.06.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 maja 216 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.     09.06.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania incydentem o charakterze korupcyjnym w Urzędzie Gminy Małdyty.     06.06.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego do polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wysokości wynagrodzenia za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach rolnych z wniosku Pana Roberta Brandt oraz ustalenia regulaminu mediacji.     27.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat należnych gminie Małdyty udzielono ulg, odroczeń i umorzeń oraz pomocy publicznej w 2015 roku.     27.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.43.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Stowarzyszeniu Edukacyjno - Gospodarczym \"Nasza Szkoła\" w Wielkim Dworze.     27.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.39.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.     16.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.40.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego, organizaowanego w ramach powiatowego wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego.     16.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.38.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 04 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 rok.     11.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.36.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 rok.     06.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.35.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     05.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.37.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach.     04.05.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20.04.2016r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Małdyty lokalu socjalnego.     29.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.34.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Małdyty.     27.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego (bilansu) Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2015 rok.     20.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.30.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego (bilansu) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2015 rok.     20.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.31.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za rok 2015.     20.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.32.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2015 rok.     20.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletnij Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     12.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.26.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016r.     12.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Joanny Jarząbek.     08.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.27.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybranie hasła promującego Gminę Małdyty.     07.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.     31.03.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2016r. w sprawie upoważnienie pracownika do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Małdyty.     31.03.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.24.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych.     31.03.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.16.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 03 marca 2016 rokuw sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla Gminy Małdyty.     30.03.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zasad sporządzaniai zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017, dla których Gmina Małdyty jest organem prowadzącym.     30.03.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania za 2015 rok budżetu Gminy Małdyty oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.     30.03.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.17.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Małdytach.     17.03.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.18.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do realizacji zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus.     17.03.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.3.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.     18.02.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.15.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 08.02.2016 r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań Gminy Małdyty w 2016r.     15.02.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2016/2017.     03.02.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małdyty na rok szkolny 2016/2017.     03.02.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.5.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie planu budżetuGminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach na 2016r.     22.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.6.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie planu budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach na 2016r.     22.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie planu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach na 2016r.     22.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.8.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie planu budżetu Urzędu Gminy Małdyty na 2016 rok.     22.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.9.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie planu budżetu Szkoły Podstawowej w Małdytach i Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Małdyatch na 2016 rok.     22.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie planu budżetu Przedszkola w Dobrocinie na 2016 rok.     22.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.11.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie planu budżetu Przedszkola w Małdytach na 2016 rok.     22.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.12.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu Zespołu Szkół w Szymonowie na 2016 rok.     22.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.13.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie planu budżetu Gimnazjum w Małdytach na 2016 rok.     22.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.2.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     14.01.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.1.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 8.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Małdyty na rok 2016.     08.01.2016     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158010 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^