BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z realizacją nowej inwestycji oraz utworzeniem nowych miejsc pracy.

       UCHWAŁA  NR XV/140/2016
           RADY GMINY MAŁDYTY
          z dnia 28 września 2016 r.
 
          w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w     
          związku z realizacją nowej inwestycji oraz utworzeniem nowych miejsc pracy
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o  podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
  § 1. W celu wspierania przedsiębiorczości oraz zachęcania do nowych inwestycji gospodarczych a także zmniejszenia bezrobocia i podnoszenia atrakcyjności miejsc pracy na terenie gminy Małdyty, wprowadza się zwolnienie od podatku od nieruchomości udzielane na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
 
  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 
1) nowej inwestycji – należy przez to rozumieć wybudowanie nowych budynków i budowli  oraz oddanie ich do użytku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.3);
 
2) utworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć przyrost netto miejsc pracy
w przedsiębiorstwie beneficjenta pomocy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto nową inwestycję, na podstawie umowy o pracę z właścicielem inwestycji;
 
 
  § 3. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UEL nr 352 z 24.12.2013), na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)
 
  § 4.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części nowo wybudowane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Małdyty.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres 1 roku i następuje  od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym oddano do użytku budynek i budowlę lub ich część.
 
§ 5. 1. Zwalnia się  z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części  związane z działalnością gospodarczą, stanowiące  nową inwestycję, w wyniku której  utworzono nowe miejsca pracy.
         2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres od 1 do 3 lat.
 
  § 6. 1. Okres zwolnienia, o którym mowa w § 5 ust.1 uzależniony jest od liczby utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją i przysługuje na okres:
1)    1 roku  w przypadku utworzenia  5 nowych miejsc pracy,
2)    2 lata   w przypadku utworzenia  6 do 10 nowych miejsc pracy,
3)    3 lata   w przypadku utworzenia  11 lub więcej nowych miejsc pracy.
         2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od 1 dnia następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca spełnił warunki uprawniające do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały.
 
  § 7. Traci moc Uchwała nr XIV/128/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016r.
        w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w     
        związku z realizacją nowej inwestycji oraz utworzeniem nowych miejsc pracy
 
  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 
  § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
          Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy  (07.10.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (07.10.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (07.10.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (07.10.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7101575 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^