BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XV/137/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do partnerstwa w związku z realizacją projektu konkursowego pod nazwą „Rodzina silna wsparciem” realizowanego przez lidera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.02.00’ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie : RPWM.11.02.03 ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym współfinansowanego ze środków EFS.

UCHWAŁA Nr XV/137/2016
RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie : przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do partnerstwa w związku z realizacją projektu konkursowego pod nazwą „Rodzina silna wsparciem” realizowanego przez lidera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie  w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.02.00’ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie : RPWM.11.02.03 ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym współfinansowanego ze środków EFS
 
                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2016 r.  , poz. 446) i art. 110 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 930 ) Rada Gminy Małdyty, uchwala co  następuje :
§ 1.1.  Przystąpić do partnerstwa w związku z realizacją projektu konkursowego pod nazwą „Rodzina silna wsparciem”, którego liderem jest Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Ostródzie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z EFS. Okres realizacji projektu : 01.11.2016r. do 31.08.2018r.
     2.Partnerstwo zostało zawiązane w celu wspólnej realizacji zintegrowanych usług aktywizacyjno- integracyjnych na rzecz osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Małdyty
§ 2.  Nie ponosi się wkładu finansowego w związku z przystąpieniem do partnerstwa.   Kwota 9.600 zł stanowi wkład własny gminy w formie niepieniężnej w postaci świadczeń z pomocy społecznej w okresie realizacji projektu , stanowiącego nie więcej niż 0,965 % ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu  , który zostanie wyasygnowany ze środków bieżących na realizację zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach w okresie realizacji projektu.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
§ 4. Uchwałą wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
                      
 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy  (07.10.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (07.10.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (07.10.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (07.10.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7101577 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^