BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym     06.06.2016     
  ∴  Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy w Małdytach     06.06.2016     
  ∴  Badanie satysfakcji klienta     06.06.2016     
 
  «   Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym

Powołani do realizacji zadań statutowych, wykonujemy swoje obowiązki profesjonalnie, dbając o szeroko pojęty interes NASZYCH KLIENTÓW.
            PROFESJONALIZM  rozumiemy jako działanie kompetentne, etyczne, zgodne
z obowiązującym prawem i wewnętrznymi przepisami Urzędu.
 
Doskonalony system zarządzania, zgodny z wymaganiami przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, leży u podstaw kreowania opinii naszych Klientów
 i Pracowników o Urzędzie Gminy w Małdytach  jako PRZYJAZNYM URZĘDZIE.
 
Pod pojęciem PRZYJAZNEGO URZĘDU rozumiemy:
·         Urząd działający jawnie, mający opisane i udostępnione powszechnie procedury postępowania, które w sposób ciągły są optymalizowane,
·         Urząd świadczący usługi zgodnie z nowoczesnymi zasadami kultury obsługi,
·         Urząd reagujący bezwzględnie, zgodnie z prawem, na ewentualne praktyki korupcyjne.
 
Polityka Antykorupcyjna stanowi dla wszystkich Pracowników Urzędu zobowiązanie
i jednocześnie deklarację dołożenia wszelkich starań przy doskonaleniu organizacji pracy,
w celu kreowania najlepszego wizerunku Urzędnika i Urzędu.
Korupcja jest zjawiskiem szkodliwym i nie budzi to żadnych wątpliwości. Procedury przyjęte w Urzędzie Gminy Małdyty  i sposób realizacji powierzonych mu zadań mają zapewnić maksymalną uczciwość, skuteczność i transparentność prac.
 
Antykorupcja
 
 
 
W Urzędzie Gminy Małdyty został wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
           W przyjętej do stosowania Instrukcji zarządzania incydentem o charakterze korupcyjnym ,  Urząd Gminy w Małdytach deklaruje, iż jest organizacją przejrzystą, działającą w oparciu o przepisy prawa - reagującą bezwzględnie, na wszelkie praktyki korupcyjne.
Drogi Kliencie, nie stawiaj nas w trudnej sytuacji - nie proponuj tego,
co może stać w sprzeczności z naszymi zasadami.
 Korupcja to jakiekolwiek nadużycie władzy publicznej dla prywatnych korzyści jednostkowych lub grupowych.
Oznacza ona zarówno:
  • proponowanie,
  • wręczenie,
  • przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki czy jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub wymuszające określone zachowanie od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.
Powiadamianie o zdarzeniach korupcyjnych
Informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące wyłącznie pracowników Urzędu Gminy w Małdytach  można przesyłać za pomocą:
Zgłoszenie winno zawierać:
  1. dane  personalne osoby zgłaszającej;
  2. dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  3. opis wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym;
  4. opis wystąpienia incydentu charakterze korupcyjnym, tj. referatu lub stanowiska pracy.
Rozpatrzeniu będą podlegać wyłącznie zgłoszenia dotyczące Urzędu Gminy Małdyty.

Dokument utworzył(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (06.06.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (06.06.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (06.06.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (06.06.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158212 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^