BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.94.2017 Wójta Gminy Małdyty - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzeniainwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej zapasów i materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową znajdującą się w magazynie Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy w Małdytach - w drodze spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.     30.12.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.96.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Małdyty w 2018 roku.     30.12.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.95.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Małdyty w 2018 roku.     29.12.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.93.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na 2018 rok.     08.12.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.92.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     05.12.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.91.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 listopada 2017 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     04.12.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.90.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia terminu wyborów uzupełniających w sołectwie Leśnica.     17.11.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.89.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu na 2018 rok.     16.11.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     26.10.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 października 2017 roku w dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     26.10.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.86.2017Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zasad dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz z zasad korzystania z usługi Paybynet.     26.10.2017     
  ∴  ZarządzenieNr 0050.85.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     18.10.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.79.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 września 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości dla Projektu pt. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Linki, Kreki, oczyszczalni ścieków w miejscowości Kreki oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Sambród - Zduny, Koszajny współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.     12.10.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.80.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 września 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości dla Projektu pt. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Małdyty poprzez budowę 3 pomostów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.     12.10.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 września 2017 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     12.10.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.82.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     12.10.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.83.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Małdyty.     04.10.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.84.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 września 2017 roku w sprawie ustalenia terminu wyborów uzupełniających w sołectwie Leśnica.     04.10.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.78.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2017r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017r.     07.09.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.77.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2017r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     07.09.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Małdyty na rok 2018 oraz ustalenia wyników konsultacji społecznych.     30.08.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Małdyty.     30.08.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.74.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przygotowania danych dotyczących dochodów i wydatków na rok 2018.     30.08.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania za I półrocze 2017 roku budżetu Gminy Małdyty oraz Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.     30.08.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach.     23.08.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach.     23.08.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 18 sierpnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata nastanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach.     21.08.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2017 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/158/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     10.08.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach     09.08.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     09.08.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 lipca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty w prawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Małdyty.     31.07.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 14 lipca 2017roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach, 14-330 Małdyty, ul. Prosa 10.     21.07.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.     12.07.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.     12.07.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.     06.07.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca2017 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     05.07.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     05.07.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat należnych gminie Małdyty udzielono ulg, odroczeń i umorzeń oraz pomocy publicznej w 2016 roku.     30.05.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 maja 2017 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     29.05.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany w budżecieGminy Małdyty na 2017r.     29.05.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Stowarzyszeniu Edukacyjno-Gospodarczym \"Nasza Szkoła\" w Wielkim Dworze.     22.05.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.54.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 maja 2017 roku w sprawieprzeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gimnazjum Małdyty.     22.05.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w II otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Małdyty.     18.05.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie.     18.05.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie.     10.05.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 kwietnia 2017 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     27.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 r.     27.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Małdyty.     26.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Szymonowie im. Ireny Kwintowej.     20.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.46.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     13.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki kosztów eksploatacji pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach, wykorzystywanych w celu realizacji zadań e-klubów w ramach projektu \"E-kompetencje bez barier\" nr POPC.03.01.00-00----7/16.     12.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2017 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     10.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2016 rok.     07.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2016 rok.     07.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.40.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego (bilansu) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2016 rok.     07.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego (bilansu) Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2016 rok.     07.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     07.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.43.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 kwietnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, dla których Gmina Małdyty jest organem prowadzącym.     06.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. I. Kwintowej w Szymonowie, Szymonowo 15, 14-330 Małdyty.     06.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2016 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.     06.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, dla których Gmina Małdyty jest oprganem prowadzącym.     31.03.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty.     31.03.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta GminyMałdyty z dnia 31 marca 2017 roku w sprawieustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty.     31.03.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Małdyty.     28.03.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Małdyty.     28.03.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie monitoringu systemu teleinformatycznego w zakresie bezpieczeństwa informacji służących realizacji zadań publicznych w Urzędzie Gminy Małdyty.     27.03.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości.     09.03.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2017 roku.     09.03.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego 2017 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     07.03.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     07.03.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.25.2017 z dnia 22 luty 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i środków jednorazowych z ustawy \"Za życiem\".     24.02.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2017 roku.     16.02.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Małdyty i jej jednostakach.     16.02.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Bystrek pełniącemu obowiązki Dyrektora Gimnazjumw Małdytach upoważnienia.     15.02.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2017 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     06.02.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     06.02.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.18.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Małdytach Panu Mariuszowi Bystrek.     02.02.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie powołania koordynatora ds. Kontroli Zarządczej i Oceny Ryzyka w Urzędzie Gminy Małdyty.     02.02.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie.     19.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Małdyty.     18.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gimnazjum w Małdytach.     18.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2017 rok.     18.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcie \"Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Małdyty na rok 2017.     12.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania Pani Ewy Malinowskiej ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Małdytach.     12.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie planu budżetu Urzędu Gminy w Małdytach na 2017 rok.     11.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie planu kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach na 2017 r.     11.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie planu budżetu Szkoły Podstawowej w Małdytach i Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Małdytach na 2017 rok.     11.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie plan budżetu Zespołu Szkół w Szymonowie na 2017 rok.     11.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie planu budżetu Gimnazjum w Małdytach na 2017 rok.     11.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie planu budżetu Przedszkola w Małdytach na 2017 rok.     11.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie planu budżetu Przedszkola w Dobrocinie na 2017 rok.     11.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie planu budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach na 2017 rok.     11.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.3.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie planu budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach na 2017 rok.     11.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.02.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków jednorazowych z ustawy \     06.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.01.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawch zasiłków jednorazowych z ustawy \"Za życiem\" oraz do wydawania w tych sprawch decyzji.     06.01.2017     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158182 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^