BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/240/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2018 rok.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/241/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/242/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Małdyty.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/243/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwie Klonowy Dwór, gm. Małdyty.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/244/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulicy i chodnika, a także utrzymaniu zimowym chodnika na terenie miejscowości Małdyty w ciągu drogi powiatowej 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty w latach 2018-2019.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2018 roku na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/234/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w 2018 roku.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/250/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małdyty w 2018 roku.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/234/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małdyty w 2018 roku.     21.12.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/236/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażnie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     21.12.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     21.12.2017     
  ∴  Uchwała XXVII/235/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, we wsi Szymonówko.     21.12.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/ 237/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 grudnia 2017r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/ 156 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017–2038.     21.12.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/232/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     23.11.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/231/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 listopada 2017 roku dotyczaca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     22.11.2017     
  ∴  Uchwała NR XXVI/223/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.     20.11.2017     
  ∴  Uchwała NR XXVI/224/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Szymonowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwintowej i Gimnazjum w Szymonowie w Szkołę Podstawową im. Ireny Kwintowej w Szymonowie.     20.11.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/225/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwie Leśnica, gm. Małdyty.     20.11.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXVI/226/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”.     20.11.2017     
  ∴  Uchwała NR XXVI/227/2017Rady Gminy Małdyty z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Małdyty na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.     20.11.2017     
  ∴  Uchwała NR XXVI/228/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Małdyty.     20.11.2017     
  ∴  Uchwała NR XXVI/229/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     20.11.2017     
  ∴  Uchwała NR XXVI/230/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     20.11.2017     
  ∴  Uchwała NR XXVI/233/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.     20.11.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/205/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Małdyty instrumentem płatniczym.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/212/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/213/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małdyty.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/214/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Małdyty.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/215/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Małdyty popierającego ideę ujęcia w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018 zadania inwestycyjnego polegającego na kontynuacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 519, w granicach administracyjnych Gminy Małdyty oraz Gminy Zalewo.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/216/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku położonej w Kiełkutach, gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/217/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/218/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Małdyty prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Surzyki Wielkie, gm. Małdyty.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/219/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/220/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Dobrocinie, obręb Stare Kiełkuty, gmina Małdyty stanowiących współwłasność Gminy Małdyty i Państwa Bożeny i Jerzego Jitszkowskich.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/221/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małdyty na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr V/222/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwie Leśnica, gm. Małdyty.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 r.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/207/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/ 156 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017–2038.     04.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXIV/204/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 r.     09.08.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/203/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     26.06.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/202/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 czerwca 2017 roku dotycząca zmian w uchwaleRady Gminy Małdyty Nr XVII/156/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     22.06.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/196/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.     20.06.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/197/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.     20.06.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/198/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet, ich wysokości, terminów wypłaty oraz zwrotu kosztów podróży sołtysom sołectw Gminy Małdyty.     20.06.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/199/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Małdyty.     20.06.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/200/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Małdytach przy ul. Kopernika .     20.06.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/201/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki     20.06.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXII/195/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „E-urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach”.     26.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/190/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017 - 2038.     07.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/191/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     07.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/183/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/184/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Małdyty a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Małdyty.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/185/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci prowadzonych przez gminę publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.     05.04.2017     
  ∴  UchwałaNr XXI/186/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku wzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Małdyty w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Małdyty.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/187/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małdyty w 2017 roku.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/188/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do srzedaży lokalu mieszkalnego na odrębną własność najemcy i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce położonego w Małdytach, ul. Kopernika 25 w drodze bezprzetargowej.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/189/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Małdyty konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Małdyty na rok 2018.     05.04.2017     
  ∴  Uchwala Nr XXI/192/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małdyty i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/193/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadznych przez Gminę Małdyty, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     05.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XX/182/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci prowadzonych przez gminę publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów do nowego ustroju szkolenego.     22.02.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/170/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Małdyty na 2017 rok.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/171/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Małdyty na 2017 rok.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/172/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małdyty.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/173/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Wójta Gminy Małdyty.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/174/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, we wsi Szymonówko.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/175/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji pn. - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/176/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/177/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/178/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/179/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małdyty na lata 2017-2021     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     27.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/181/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.     27.01.2017     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158372 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^