BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

                             
UCHWAŁA  NR XXV/210/2017
    RADY GMINY MAŁDYTY
z dnia 27 września  2017 roku
 
w sprawie  określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t, j. Dz.U. z 2016 r., poz.446, ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz.1579,1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz  art. 5 ust.1, ust. 2, ust.3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.716, ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1923 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282, 1428, 1529 i 1566) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości w wysokości:                                        
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków - 0,79 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m² powierzchni z wyjątkiem:
  -  zajętych pod zabudowę mieszkaniową, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów symbolem „B” - 0,19 zł od 1 m² powierzchni,
  - zajętych pod drogi za wyjątkiem gruntów pod drogami publicznymi - 0,19 zł od 1 m²  powierzchni,
d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. 2017  poz.1023),                      
i położonych na  terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje   przeznaczenie po zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu   mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie  tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie  zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,04 zł od 1 m²     powierzchni,
                        
2.  od budynków lub ich części:
    a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  
        mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,50 zł od 1 m²   powierzchni użytkowej,
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,                                                
    d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,59 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej,
    e) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
     -  garaży 3,49 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
     -  budynków gospodarczych w tym chlewików i składzików na opał  - 2,99 zł od 1 m²  
   3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 Ustawy z dnia 12  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z  2016r. , poz. 716 ze zm.)

     § 2.
Traci moc Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 listopada 2015 r. i Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2016 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
   §  3.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
 

                                                            § 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                              Mirosław Adam Fiedosiuk

 

                                                                                                      

Uzasadnienie: Stawki podatku od nieruchomości ustalane są na dany rok podatkowy. Wysokość górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych określa Minister Finansów.

                                                                                     

                                                                                       

 

Dokument utworzył(-a):  Rada Gminy  (04.10.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (04.10.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (04.10.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Krzysztof Dąbrowski  (04.10.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7085904 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^