BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2018 roku.     15.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2018 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII-239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     13.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wojta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     13.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach na 2018 rok.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Urzędu Gminy w Małdytach na 2018 rok.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 0 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Szkoły Podstawowej w Małdytach na 2018 rok.     18.01.2018     
  ∴  ZarządzenieNr 0050.12.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach na 2018 rok.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania zespołu spisowego celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Gminy Małdyty, będących na stanie sołectwa Klonowy Dwór.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty na rok szkolny 2018/2019, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty na rok szkolny 2018/2019, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2018 rok.     17.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie plan budżetu Szkoły Podstawowej wrazz Oddzialem Przedszkolnym w Szymonowie na 2018 rok.     17.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.6.208 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Przedszkola w Małdytach na 2018 rok.     17.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Przedszkola w Dobrocinie na 2018 rok.     17.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach na 2018 rok.     17.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     08.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia-Regulaminu dofinansowania demontazu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Małdyty na rok 2018.     08.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminu wyborów uzupełniających w sołectwie Klonowy Dwór.     04.01.2018     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
6920845 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^