BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.93.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Małdyty na 2019 r.     17.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.92.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Małdyty w 2019 roku.     17.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.91.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na 2019 rok.     10.12.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 r.     07.12.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2018 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     07.12.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.88.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu Obrony Cywilnej zapasów i materiałów objętych ewidencją ilościowo - wartościową znajdujących się w magazynie Urzędu Gminy w Małdytach - metodą spisu z natury, w terminie do 30 listopada 2018 r.     28.11.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.87.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach oraz powołania komisji konkursowej.     22.11.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu na 2019 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038.     15.11.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     09.11.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.82.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 października 2018 r. dotyczące zmain w uchwaleRady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     05.11.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.83.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     05.11.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.84.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach oraz powołania komisji konkursowej     29.10.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.81.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     24.10.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.79.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 3 października 2018 roku w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Małdyty 2018.     12.10.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.78.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Małdyty.     04.10.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.77.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     04.10.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 września 2018 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     04.10.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 3 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Eweliny Truszkowskiej.     04.10.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 września 2018 roku w sprawie weryfikacji danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej w jednostkach oświatowych Gminy Małdyty.     01.10.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-42/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych pojazdów eksploatowanych przez Urząd Gminy Małdyty i jednostki OSP.     06.09.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     31.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.68.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przygotowania danych dotyczących dochodów i wydatków na rok 2019 rok.     31.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie polityki rachunkowości dla Projektu pt. - Rowerowy zawrót głowy - budowa infrastruktury i oznakowanie szlaku w Gminie Małdyty współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramch Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.     31.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.70.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie polityki rachunkowości dla Projektu pt. Wykonanie i udostępnienie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.     31.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.71.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie polityki rachunkowości dla Projektu pt. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym w obiektach oświatowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.     31.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.72.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 sierpnia 2018 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     31.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     31.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi kasy w Urzędzie Gminy Małdyty.     28.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjecia informacji z wykonania za I półrocze 2018 roku budżetu Gminy Małdyty oraz Informacji o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej     22.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie przygotowania głównego stanowiska pracy w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i wojny.     22.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2018 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018–2038.     08.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     08.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 08.08.2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.     08.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Małdyty.     18.07.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 czerwca 2018 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/289/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     04.07.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 r.     04.07.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi "Dobry Start"     29.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi "Dobry Start"     29.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050;54.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi     29.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyznczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.     27.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji.     27.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Małdyty.     27.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.     22.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.     22.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.     13.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.     13.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 maja 2018 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     06.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     06.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.     30.05.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.     30.05.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wojta Gminy Małdyty z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmujacejwykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat należnych gminie Małdyty udzielono ulg, odroczeń i umorzeń oraz pomocy publicznej w 2017 roku.     24.05.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 maja 2018 r.- w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach, 14-330 Małdyty, ul. Kopernika 13c i Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie, Dobrocin 49A, 14-330 Małdyty.     10.05.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Małdyty.     10.05.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 kwietnia 2018 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     07.05.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 kwietnia 2018r. W sprawie: zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018r.     07.05.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Stowarzyszeniu Edukacyjno - Gospodarczym "Nasza Szkoła" w Wielkim Dworze.     25.04.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2018 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     12.04.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     12.04.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2017 rok oraz Informacji o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej     04.04.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego ( bilansu ) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2017 rok.     03.04.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Małdyty jest organem prowadzącym.     16.03.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego 2018 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     12.03.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     12.03.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Małdytach.     12.03.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach.     12.03.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości.     12.03.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-42/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad naliczania zużycia paliw ciekłych pojazdów eksploatacyjnych przez Urząd Gminy Małdyty i jednostki OSP.     28.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Małdyty Nr 0050.59.2017 z dnia 01.06.2017 roku w sprawie norm zużycia paliwa oraz instrukcji gospodarki paliwami dla sprzętu silnikowego oraz kosiarek stanowiących własność Gminy Małdyty.     28.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego (bilansu) Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2017 rok.     22.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2017 rok.     22.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2017 rok.     22.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Małdyty przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.     22.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2018 roku.     15.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2018 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII-239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     13.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wojta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     13.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach na 2018 rok.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Urzędu Gminy w Małdytach na 2018 rok.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 0 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Szkoły Podstawowej w Małdytach na 2018 rok.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach na 2018 rok.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania zespołu spisowego celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Gminy Małdyty, będących na stanie sołectwa Klonowy Dwór.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty na rok szkolny 2018/2019, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty na rok szkolny 2018/2019, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.     18.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2018 rok.     17.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie plan budżetu Szkoły Podstawowej wrazz Oddzialem Przedszkolnym w Szymonowie na 2018 rok.     17.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.6.208 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Przedszkola w Małdytach na 2018 rok.     17.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Przedszkola w Dobrocinie na 2018 rok.     17.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie planu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach na 2018 rok.     17.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok.     08.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia-Regulaminu dofinansowania demontazu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Małdyty na rok 2018.     08.01.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminu wyborów uzupełniających w sołectwie Klonowy Dwór.     04.01.2018     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158418 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^