BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym - Budowa schodów zewnętrznych przy ulicy Lipowej w Małdytach.     24.04.2019     
  ∴  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym - Budowa schodów zewnętrznych przy ulicy Lipowej w Małdytach.     24.04.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzyszejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 7/40 i 7/43 w msc. Małdyty, ul. Dębowa, gmina Małdyty.     23.04.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowe drogi gminnej dz. nr 3/34 w msc. Małdyty, ul. Ostródzka, gmina Małdyty.     23.04.2019     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zapytaniu ofertowym na sporządzenie Gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Małdyty na lata 2019-2023.     23.04.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - wymiana dwóch par drzwi garażowych w budynku gospodarczym Urzędu Gminy Małdyty.     18.04.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ulicy Dworcowej w Małdytach.     17.04.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:Przebudowa ulicy Dworcowej w Małdytach.     17.04.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Sambród, gmina Małdyty.     15.04.2019     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Dziśnitach.     15.04.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - remont budynków komunalnych na terenie gminy Małdyty.     15.04.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 3/34 w msc. Małdyty, ul. Ostródzka, gmina Małdyty.     10.04.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 7/40 i 7/43 w msc. Małdyty, ul. Dębowa, gmina Małdyty.     10.04.2019     
  ∴  Notatka z przeprowadzenia rozeznania cenowego - Sporządzenie Gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Małdyty na lata 2019-2023.     03.04.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Sambród, gmina Małdyty.     01.04.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na - utwardzenie terenu wraz z budową wiaty przystankowej w miejscowości Jarnołtowo, gmina Małdyty.     22.03.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na - budowę schodów zewnętrznych przy ulicy Lipowej w Małdytach.     22.03.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - sporządzenie Gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Małdyty na lata 2019 - 2023.     19.03.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Wykonanie dwóch operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.     15.03.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - utwardzenie terenu wraz z budową wiaty przystankowej w miejscowości Jarnołtowo, gmina Małdyty.     06.03.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - budowa schodów zewnętrznych przy ulicy Lipowej w Małdytach.     06.03.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowe sieci wodociągowej Wilamowo - Ględy, gmina Małdyty.     01.03.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Bagnity - Surzyki Wielkie wraz z przyłączami w Surzykach Wielkich, gmina Małdyty.     01.03.2019     
  ∴  Zawiadomien ie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowe drogi gminnej dz. nr 3/9 w msc. Małdyty, ul. Parkowa, gmina Małdyty.     01.03.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę i montaż 29 szt. ulicznych lamp solarnych na terenie gminy Małdyty.     27.02.2019     
  ∴  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej ofery w zapytaniu ofertowym na - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Małdyty, Linki, Klonowy Dwór i Zajezierze w Soplach, na działce nr 204/1, obręb Małdyty, gmina Małdyty oraz kolektora tłocznego.     18.02.2019     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu najkorzystniejszej ofery w zapytaniu ofertowym na - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Małdyty, Linki, Klonowy Dwór i Zajezierze w Soplach, na działce nr 204/1, obręb Małdyty, gmina Małdyty oraz kolektora tłocznego.     18.02.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Bagnity - Surzyki Wielkie wraz z przyłączeniamiw Surzykach Wielkich, gmina Małdyty.     14.02.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Wilamowo - Ględy wraz z przyłączami w Ględach, gmina Małdyty.     14.02.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 3/9 w msc. Małdyty, ul. Parkowa, gmina Małdyty.     14.02.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowe oczyszczalni ścieków dla miejscowości Małdyty, Linki, Klonowy Dwór i Zajezierze w Soplach, na działce nr 204/1, obręb Małdyty, gmina Małdyty oraz kolektora tłocznego.     12.02.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż 29 szt. ulicznych lamp solarnych na terenie gminy Małdyty.     06.02.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektwo - kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Małdyty, Linki, Klonowy Dwór i Zajezierze w Soplach, na działce nr 204/1, obręb Zajezierze, gmina Małdyty oraz kolektora tłocznego.     25.01.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty w zapytaniu ofertowym - Zakup (odnowienie) programu antywirusowego.     22.01.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym - „Świadczenie na rzecz Gminy Małdyty i podległych jednostek organizacyjnych kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym”.     22.01.2019     
  ∴  Zapytanie cenowe - „Świadczenie na rzecz Gminy Małdyty i podległych jednostek organizacyjnych kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym”.     11.01.2019     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zakup (odnowienie) programu antywirusowego.     08.01.2019     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Analiza labolatoryjna oraz pobór próbek ścieków, osadu ściekowego, zawartości piaskownika oraz gleby.     18.12.2018     
  ∴  Analiza labolatoryjna oraz pobór próbek ścieków, osadu ściekowego, zawartości piaskownika oraz gleby.     06.12.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty.     08.11.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na - Zakup energi elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publichnych Gminy Małdyty.     08.11.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty.     24.10.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty.     24.10.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Budowa kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg.     24.10.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe-wykonanie 4 tablic informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu "Rowerowy zawrót głowy - budowa infrastruktury towarzyszącej i oznakowanie szlaku w Gminie Małdyty.     21.10.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zwiększenie potencjału technicznego służb ratowniczych, poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Małdyty w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości     01.10.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zwiększenie potencjału technicznego służb ratowniczych, poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Małdyty w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości     01.10.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zwiększenie potencjału technicznego służb ratowniczych, poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Małdyty w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości     18.09.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - Zwiększenie potencjału technicznego służb ratowniczych, poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Małdyty w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości     18.09.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rowerowy zawrót głowy - budowa infrastruktury towarzyszącej przy szlaku w Gminie Małdyty.     18.09.2018     
  ∴  Drugie Zapytanie ofertowe - budowa infrastruktury dla rowerzystów w miejscowościach Małdyty, Leśnica, Szymonowo, Dziśnity gm. Małdyty polegająca na montażu i ustawieniu wiat dla rowerzystów, ławo-stołów z bali drewnianych, lamp solarnych z oprawą w technologii LED, utwardzeniem terenu, montażem stojaków na rowery, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, w ramach Projektu-Rowerowy zawrót głowy - budowa infrastruktury towarzyszącej przy szlaku w Gminie Małdyty.     11.08.2018     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znakowanie Szlaku rowerowego w Gminy Małdyty o długości 48,9 km; Małdyty – Sople - Linki - Plękity - Szymonowo – Szymonówko – Dziśnity – Klonowy Dwór - Zajezierze – Fiugajki – Jarnołtowo – Jarnołtówko – Gumiska Małe – Budwity – Gumiska Wielkie – Karczemka - Sambród – Leśnica - Małdyty     10.08.2018     
  ∴  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zapytaniu ofertowym na - Rowerowy zawrót głowy - budowa infrastruktury towarzyszącej przy szlaku w Gminie Małdyty.     10.08.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - budowa infrastruktury dla rowerzystów w miejscowościach Małdyty, Leśnica, Szymonowo, Dziśnity gm. Małdyty polegającą na montażu i ustawieniu wiat dla rowerzystów, ławo-stołów z bali drewnianych, lamp solarnych z oprawą w technologii LED, utwardzeniem terenu, montażem stojaków na rowery, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, w ramach Projektu „Rowerowy zawrót głowy – budowa infrastruktury towarzyszącej przy szlaku w Gminie Małdyty”     02.08.2018     
  ∴  Zapytanie ofertowe - znakowanie Szlaku rowerowego w Gminy Małdyty o długości 48,9 km; Małdyty – Sople - Linki - Plękity - Szymonowo – Szymonówko – Dziśnity – Klonowy Dwór - Zajezierze – Fiugajki – Jarnołtowo – Jarnołtówko – Gumiska Małe – Budwity – Gumiska Wielkie – Karczemka - Sambród – Leśnica - Małdyty     02.08.2018     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8159665 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^